Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-03-28 23:09:00 przez system

Miliardowe wsparcie na 12 małopolskich konkursów

12 naborów i ponad 1,3 mld zł do wydania – taki jest bilans konkursów na unijne dofinansowanie, które wystartują ostatniego dnia marca. Wsparcie uzyskać będzie można zarówno na projekty rewitalizacyjne, prorodzinne, proekologiczne i oświatowe oraz te, które w istotny sposób przyczynią się do poprawy usług zdrowotnych, rozwój przedsiębiorczości oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Ponad 1,3 mld zł pochodzących z Unii Europejskiej samorząd województwa małopolskiego przeznaczył na wsparcie wszystkich 12 konkursów, które ruszą 31 marca (wyjątek stanowi nabór Gospodarka odpadami – SPR, uruchomiony w poniedziałek 27 marca). Kto może ubiegać się o uzyskanie środków, w jakiej wysokości i na jakie działania można je przeznaczyć? Aby usystematyzować wszystkie informacje, przedstawiamy podsumowanie, na temat każdego z konkursów.

Małopolska od nowa
Małopolska to nie tylko jeden z najlepiej rozwijających się regionów w Europie, ale także jeden z najpiękniejszych. Teraz wszystkie małopolskie wsie, miasteczka i duże miasta, które wcześniej przygotowały programy rewitalizacyjne, mają szansę stać się jeszcze bardziej atrakcyjne dla inwestorów, turystów i samych mieszkańców. Z funduszy unijnych na rewitalizację małopolskich miejscowości trafi aż 555 mln złotych. Środki te pozwolą na modernizację szkół, przedszkoli oraz siedzib instytucji kultury. Zmieni się także oblicze zaniedbanych przestrzeni, parków czy skwerów. Poprawiona zostanie estetyka budynków użyteczności publicznej, renowacji poddane zostaną także wspólne części wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Możliwa jest również przebudowa sieci komunalnych oraz dróg prowadzących do rewitalizowanych obiektów i terenów.

Żłobki i opieka nad małymi dziećmi
Tworzenie żłobków i klubów dziecięcych, rozbudowa istniejących placówek i dostosowanie ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, zatrudnienie wykwalifikowanego personelu oraz zwiększenie liczby dostępnych w nich miejsc – m.in. na takie cele będzie można uzyskać wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach konkursu Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Na chętnych, którzy chcą założyć własne miejsce opieki nad dziećmi do lat 3 czeka aż 36 mln zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacje pozarządowe. Aby uzyskać finansowe wsparcie w wysokości 85% kosztów projektu najpóźniej do 19 kwietnia należy złożyć komplet dokumentów.

W chmurze edukacyjnej
Do 26 lipca przyjmowane będą natomiast wnioski do kolejnej edycji Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Konkurs skierowany jest do małopolskich techników, liceów i szkół zawodowych, które z puli 8,7 mln zł będą mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości 95% kosztów zaplanowanych przez siebie zajęć pozalekcyjnych, nieszablonowych pomocy naukowych, projektów badawczych, wirtualnych wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mieli szansę rozwinąć swoje talenty oraz pogłębić wiedzę o wiadomości wykraczające poza program szkoły średniej. Założeniem MChE jest bowiem zainteresowanie młodzieży kierunkami studiów zgodnymi z inteligentną specjalizacją naszego regionu, nauka języków obcych oraz umiejętności, które przydadzą się im w przyszłości na rynku pracy.

Innowacyjne przedsiębiorstwa
Twoja firma ma ciekawy, innowacyjny pomysł jednak brakuje Ci środków na jego realizację, prowadzenie badań naukowych, przygotowanie doświadczalnych prototypów i uruchomienie pierwszej testowej linii nowego produktu? Jeśli tak, konkurs na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw jest właśnie dla ciebie. Na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zazwyczaj nie są w stanie wygospodarować ogromnych środków finansowych na prace badawcze, uruchomiono aż 173 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 sierpnia, a maksymalny poziom dofinansowania wydatków jakie mogą otrzymać firmy, które się o nie ubiegają, nie może przekroczyć 80% kosztów inwestycji.

Lepsza otoczka dla biznesu
Znaczne pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 samorząd małopolski przeznaczył także na poprawę jakości działania małopolskich ośrodków innowacji. Do 9 maja o wsparcie z puli ponad 112,5 mln zł będą mogły ubiegać się instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki samorządu terytorialnego, którym zależy na rozwoju infrastruktury i aparatury badawczej w parkach i inkubatorach technologicznych, a także centrach badań i transferu technologii. Poziom dofinansowania dla poszczególnych inwestycji w tym zakresie może sięgnąć 55%.

Skuteczna i ekologiczna gospodarka odpadami
A już w ostatni poniedziałek 27 marca ruszył nabór wniosków, w którym przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia mogą uzyskać wsparcie na nowoczesne punkty selektywnego zbierania i przetwarzania odpadów, budowę lub modernizację instalacji do odzysku i recyklingu śmieci oraz usuwanie rakotwórczego azbestu. Jest o co się starać, do podziału pomiędzy przyszłych beneficjentów przeznaczono aż 86, 6 mln zł. Choć rozstrzygnięcie konkursu poznamy dopiero w październiku tego roku, wnioski o dofinansowanie należy złożyć nie później niż 5 maja.

Nowoczesna opieka medyczna
Samorząd województwa nieustannie dba także o poprawę jakości opieki medycznej w Małopolsce i taki jest cel kolejnego naboru, który ruszy pod koniec marca i potrwa do 5 maja. W jego ramach wspierane będą projekty polegające na budowie czy modernizacji obiektów służby zdrowia, wyposażeniu ich w sprzęt medyczny, dostosowaniu do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także zastosowaniu nowych rozwiązań teleinformatycznych. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego. Poziom dofinansowania ze środków RPO może wynieść nawet 80%, a ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 137,5 mln zł

Przeciw wykluczeniu
Ostatniego marca ruszą także trzy konkursy, dotyczące działań zmierzających do zapewnienia właściwej opieki osobom niesamodzielnym lub słabiej radzących sobie z wyzwaniami współczesności. Pierwszy z nich zakłada realizację kompleksowych programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, drugi dofinansuje zadania polegające na tworzeniu lub poprawie jakości działania placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w ramach trzeciego uzyskać można zastrzyk finansowy na projekty z zakresu teleopieki. Łącznie na wszystkie zarezerwowano ponad 203 mln zł.