Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-01-18 16:24:53 przez system

Niemal pół tysiąca osób zdobyło pracę

W ciągu trzech kwartałów od rozpoczęcia programu aktywizacji zawodowej, zatrudnienie znalazło aż 430 osób, dotychczas zarejestrowanych w urzędach pracy jako długotrwale bezrobotne. Program jest realizowany przez firmę Ingeus na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i obejmuje 1000 osób z terenów powiatów nowotarskiego, bocheńskiego, krakowskiego oraz samego Krakowa.

Aktywizacja osób bezrobotnych przez prywatnego operatora możliwa jest dzięki nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjętej w 2014 roku, która przewiduje prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy również przez podmioty niepubliczne. Małopolska jako pierwsza w kraju skorzystała z tej możliwości wypracowując skuteczny model pomocy osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Od kwietnia do grudnia 2015 roku w wyniku programu zatrudnienie rozpoczęło w sumie 430 osób. Celem programu jest jednak nie tylko pozyskanie, ale też utrzymanie zatrudnienia przez osobę bezrobotną. Chodzi o stworzenie przez realizatora takich warunków, aby uczestnik programu uzyskał trwałe, satysfakcjonujące zatrudnienie i nie wrócił do rejestru bezrobotnych. Wśród dotychczas zatrudnionych osób 250 pracuje już co najmniej 3 miesiące, a 75 osób co najmniej 6 miesięcy. Aż 86 proc. wszystkich osób, które rozpoczęły zatrudnienie utrzymuje swoje miejsce pracy.
- Naszą misją jest pomaganie ludziom w wykorzystaniu ich mocnych stron, zdolności i talentów do zdobycia niezależności poprzez pracę. Każda osoba dysponuje potencjałem, który przy odpowiednim wsparciu ze strony wykwalifikowanego realizatora stwarza jej szansę na trwały powrót na rynek pracy – mówi Anna Karaszewska, dyrektor generalna Ingeus w Polsce. –* Osiągamy to dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta. Wspólnie pracujemy nad motywacją i rozwojem osobistym. Planujemy i monitorujemy postępy objętych przez program osób. *

Realizator koncentruje się nie tylko na wsparciu w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, ale także kładzie nacisk na jego wysoką jakość. Ponad połowa (52 proc.) dotychczasowych beneficjentów programu zatrudnionych zostało na umowę o pracę, na pełny etat i otrzymuje wynagrodzenie odpowiadające co najmniej płacy minimalnej.

- Każdy uczestnik ma przydzielonego indywidualnego doradcę ds. zatrudnienia, który przy wykorzystaniu różnorodnych metod i narzędzi pracuje nad pokonywaniem barier, motywacją i rozwojem niezbędnych do uzyskania zatrudnienia umiejętności. Z chwilą kiedy rekomendujemy Klienta pracodawcy nie jest on już osobą długotrwale bezrobotną, ale świetnie przygotowanym kandydatem do pracy, spełniającym wymagania związane z danym stanowiskiem pracy i mogącym z powodzeniem konkurować o nie z pozostałymi kandydatami. Naszą pracę w przygotowaniu kandydatów zauważają i doceniają pracodawcy - mówi Paweł Banczew, menedżer operacyjny Ingeus. – Na terenie Małopolski współpracujemy z blisko 1200 pracodawcami, firmami zróżnicowanymi pod względem branż i wielkości. Fakt, że na jednego pracodawcę przypada średnio 1,2 zatrudnionych w ramach programu, wskazuje na bardzo wysoki poziom indywidualizacji podejmowanych przez nasz działań. Jest to jednak niezbędne w pracy z tak wymagającą grupą, jaką są osoby długotrwale bezrobotne i warunkuje osiągnięcie przez zleceniodawcę, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, założonych wskaźników efektywnościowych – dodaje.

Wśród osób objętych programem aktywizacji zawodowej 30 proc. podjęło pracę w sektorze handlu i usług. Prawie co piąta osoba zatrudniona jest w budownictwie, 14 proc. w produkcji, a w ochronie 12 proc. Realizacja działań aktywizacyjnych potrwa do końca kwietnia, a cały program do listopada 2016 roku.