Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-04-20 09:49:51 przez system

Nowe nabory wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych

W kwietniu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosi konkurs o dotacje kolejnych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W Poddziałaniu 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy planowanych jest sześć konkursów skierowanych do 6 Małopolskich subregionów:

  • Miasta Kraków
  • powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego, wielickiego, myślenickiego
  • Miasta Tarnów oraz powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego i bocheńskiego
  • Miasta Nowy Sącz oraz powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego
  • powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego i suskiego
  • powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego

Dzięki konkursom będzie można otrzymać dofinansowanie na projekty skierowane do osób pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 45 roku życia, związane między innymi z:
• pośrednictwem pracy i/lub poradnictwem zawodowym, szkoleniami prowadzącymi do podniesienia, uzupełnienia lub zmianą kwalifikacji zawodowych,
• organizacją warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy,
• wsparciem psychologiczno-doradczym osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
• wsparciem wolontariatu m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza,
• wsparciem inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności regionalnej i międzyregionalnej osób pozostających bez zatrudnienia,
• upowszechnianiem i promocją alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy.
W ramach Poddziałania 6.1.1 będzie można uzyskać fundusze na staże, praktyki zawodowe i subsydiowane zatrudnienie.

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Szczegółowe informacje o konkursie zostaną zamieszczone stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie: www.pokl.wup-krakow.pl, udzielają ich także Punkty informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego, mieszczące się przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy:

w Krakowie
Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków
tel.: (0-12) 424 07 37, (0-12) 424 07 02
e-mail: efs@wup-krakow.pl

w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
tel.: (0-14) 626 95 43
e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl

w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz
tel.: (0-18) 442 94 90
e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl

Z kolei Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w kwietniu ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, w szczególności poprzez:
• rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa,
• działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
• zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
• unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
• modernizację środków produkcji,
• zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: średnie przedsiębiorstwa.
Szczegółowe informacje o konkursie zostaną zamieszczone stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości www.mcp.malopolska.pl. Dodatkowe informacje można także uzyskać pod nr tel. (012) 37 69 191 oraz drogą elektroniczną — e-mail:info@mcp.malopolska.pl