Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-03-19 22:43:01 przez system

Patriotyzm w twórczej formie

Czy patriotyzm może inspirować? Oczywiście, że tak! Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana oraz Małopolskie Centrum Edukacji „MEC" zapraszają uczniów małopolskich szkół do wzięcia udziału XI Przeglądzie Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego.

Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży daje możliwość placówkom oświatowym i uczestnikom indywidualnym zaprezentowania dorobku związanego z szeroko pojętymi działaniami o charakterze patriotycznym. Poprzez nowoczesną formę przekazu młodzież ma szansę pokazania czym dla młodego Polaka jest patriotyzm i jak postrzegany jest współczesny patriota.

XI Przegląd tradycyjnie będzie składał się z konkursu literackiego, plastycznego, fotograficznego oraz przeglądu filmowego, w którym za pomocą nowoczesnych technik młodzież będzie mogła wypowiedzieć się na temat pojęcia patriotyzmu.

Przyznane zostaną też nagrody specjalne dla autorów trzech prac plastycznych i/lub fotograficznych. Szczególnym kryterium wyboru prac będzie obecność wątku krakowskiego oraz forma i zawartość pozwalająca na przetworzenie ich na format plakatu. Nagrody dla trzech laureatów zostaną ufundowane przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Gala Finałowa XI Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego połączona z rozdawaniem nagród laureatom odbędzie się 19 czerwca w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana Krakowie.

Regulamin konkursu literackiego, plastycznego, fotograficznego

 1. Uczestnicy Konkursu
  Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz pozaszkolnych ośrodków kultury z terenu Województwa Małopolskiego.
  Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
 2. uczniowie szkół podstawowych
 3. uczniowie gimnazjów
 4. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 5. Tematyka Konkursu
  Zadaniem uczestników Konkursu jest zinterpretowanie tematu mającego związek z myślą o współczesnym patriotyzmie.
  Prace literackie - esej, reportaż, wywiad na zadany przez Organizatora bądź wybrany przez uczestnika Konkursu temat, którego objętość nie powinna przekroczyć 10 000 znaków.
  „Jaki jest nasz współczesny patriotyzm?”
  Prace plastyczne - wykonana dowolną techniką plastyczną interpretacja wybranego przez uczestnika Konkursu tematu (format pracy w przedziale A4 do B1).
  Prace fotograficzne - format i wielkość wywołanych zdjęć dowolna.
  Prace plastyczne i fotograficzne powinny być zgodne z tematem:
  „Karty z naszej historii - patriotyzm wczoraj i dziś”

 6. Warunki uczestnictwa w Konkursie
  Organizatorzy Konkursu oprócz wymienionych w pkt. 2 niniejszego regulaminu zastrzeżeń dotyczących prezentacji prac literackich, plastycznych i fotograficznych przez uczestników konkursu nie podają innych ograniczeń w sposobie tworzenia prezentowanych prac na Konkurs. Liczymy na pomysłowość i wyobraźnię młodych twórców oraz czekamy na efekty ich pracy, być może będące przełomem w sposobie myślenia o współczesnym patriotyzmie.
  Wszystkie prace zarówno literackie, plastyczne i fotograficzne należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz zaopatrzyć w kopertę zawierającą wewnątrz kartę zgłoszenia z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem autora, datą urodzenia, dokładnym adresem domowym, numerem telefonu, ew. e-mail, oraz nazwą, adresem i numerem telefonu szkoły (wzór karty zgłoszenia w załączeniu).

 7. Terminarz Konkursu
  Prace konkursowe, wraz z wypełnioną karta zgłoszenia prosimy do 5 czerwca 2015 roku nadesłać lub dostarczyć do siedziby Organizatora na adres:
  Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana
  ul. Krupnicza 38, 31 - 123 Kraków
  z dopiskiem: XI Małopolski Konkurs Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży

 8. Ocena prac nadesłanych na Konkurs
  Prace uczestników Konkursu oceniane będą przez profesjonalne jury złożone z historyków, artystów plastyków. Nadesłanie pracy jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie jej w formie publikacji pokonkursowych, plakatów i wydawnictw towarzyszących, wystaw, w Internecie, oraz w prasie, w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury.
  Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na Konkurs.

 9. Rozstrzygniecie Konkursu i wręczenie nagród
  Autorom najlepszych prac XI Małopolskiego Konkursu Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży zostaną wręczone nagrody podczas Gali Finałowej XI Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2015 roku w Krakowie. Podczas Gali zaprezentowane będą także nagrodzone projekty filmowe nadesłane na XI Przegląd Patriotycznej Twórczości Filmowej.
  Laureaci Konkursu o dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników zostaną powiadomieni telefonicznie, lub e-mail i zaproszeni na Galę Finałową.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplomy ufundowane przez Organizatorów.
Przyznane zostaną też nagrody specjalne dla autorów w sumie 3 prac plastycznych i/lub fotograficznych. Szczególnym kryterium wyboru prac będzie obecność wątku krakowskiego oraz forma i zawartość pozwalająca na przetworzenie ich na format plakatu. Nagrody dla trzech laureatów zostaną ufundowane przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Jedna spośród wybranych trzech prac może zostać wykorzystana przez Kancelarię Prezydenta Krakowa do projektu plakatu, druków i publikacji towarzyszących obchodom rocznicy wyzwolenia Krakowa z rąk zaborców w 1918 r. lub innych wydarzeń rocznicowych. Praca ta zostanie również zamieszczona na Miejskiej Platformie Internetowej „Magiczny Kraków” www.krakow.pl oraz w dwutygodniku miejskim „Kraków.pl”.

 1. Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy Konkursu
  Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana - Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej w Krakowie, ul. Krupnicza 38, 31 - 123 Kraków
  tel. (12) 430 00 15 wew. 243 e-mail: info@patriotycznykrakow.pl
  www.patriotycznykrakow.pl

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ, tel. (18) 266 21 32

Gminne Centrum Kultury w Żabnie, ul. Jagiełły 16, 33 - 240 Żabno, tel. (14) 645 66 79

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Lwowska 3, 33 - 300 Nowy Sącz, tel. (18) 443 77 08

Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”, ul. Krupnicza 38, 31 - 123 Kraków, tel. 517 671 013, 602 224 678

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu na Galę Finałową oraz kosztów wyżywienia i noclegów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w kwestii organizacji Konkursu.
Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na Konkurs.

Regulamin Przeglądu Filmowego

 1. Uczestnicy Przeglądu
  Uczestnikami Przeglądu mogą być grupy uczniów lub uczestnicy indywidualni z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także pozaszkolnych ośrodków kultury z terenu Województwa Małopolskiego. Zespoły mogą składać się maksymalnie z 5 osób.

 2. Tematyka Przeglądu
  Tematyka Przeglądu obejmuje przygotowanie przekazu filmowego, będącego sposobem na zaprezentowanie dorobku związanego z realizacją treści patriotycznych, zgodnych z tematem: „Jestem Polakiem i jestem z tego dumny”

 3. Warunki uczestnictwa w Przeglądzie
  Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie filmu (projekcji multimedialnej) na płycie CD oraz karty zgłoszenia zawierającej następujące dane: nazwę placówki, adres, nr telefonu, ilość osób w zespole, ich imiona i nazwiska, tytuł filmu (projekcji), czas trwania, imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu opiekuna (wzór karty zgłoszenia w załączeniu).
  Maksymalny czas prezentacji nie powinien przekroczyć 20 min., a sama tematyka powinna stanowić prezentację wyobraźni, pomysłów na ujęcie przedstawionego tematu. Liczy się tutaj inwencja twórców, wspomniany pomysł wystawienia i estetyka wykonania.
  Organizatorzy przejmują prawa autorskie do nadesłanych prac.

 4. Terminarz nadsyłania prac na Przegląd
  Nagrania należy nadesłać na adres Centrum Młodzieży im. dra. H. Jordana w Krakowie do 5 czerwca 2015 roku.

 5. Ocena prac nadesłanych na Przegląd
  Nadesłane prace uczestników Przegląd oceniane będą przez profesjonalne jury złożone z historyków i filmowców. Nadesłanie pracy jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie jej w formie publikacji pokonkursowych, w Internecie.

 6. Gala Finałowa Przeglądu i wręczenie nagród
  Wybrane, nagrodzone projekty XI Przeglądu Patriotycznej Twórczości Filmowej zostaną zaprezentowane podczas Gali Finałowej XI Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego w dniu 19 czerwca 2015 roku w Krakowie. Podczas Gali zostaną ogłoszone również wyniki XI Przeglądu Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży.

Twórcy nagrodzonych projektów otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplomy ufundowane przez Organizatorów.

Laureaci Konkursu o dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników zostaną powiadomieni telefonicznie, lub e-mail i zaproszeni na Galę Finałową.