Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-08-20 01:16:49 przez system

Pomoc dla uczniów

Ponad 35 tysięcy małopolskich uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów dostanie tzw. wyprawkę czyli dofinansowanie zakupu nowych podręczników. Małopolska otrzymała na ten cel ponad 6,6 mln złotych z budżetu państwa.

Poza tym, do małopolskich uczniów trafiły stypendia i zasiłki o wartości ponad 14,5 mln zł.

Rządowy program "Wyprawka szkolna" adresowany jest do ubogich uczniów rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkoły podstawowej oraz w pierwszej klasie gimnazjum. Mogą oni dostać dofinansowanie do zakupu podręczników do wysokości 150 zł (dla I i II klas szkół podstawowych), 170 zł (III klasa szkoły podstawowej) oraz 280 zł (I klasa gimnazjum).

W tym roku programem objęto dwie grupy uczniów. Pierwsza to uczniowie, których rodziny mają niski dochód (351 złotych na osobę). Druga grupa to uczniowie, w których rodzinach dochód jest wyższy, ale znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, np. w wyniku wypadku, powodzi, choroby w rodzinie).

Pieniądze na wyprawkę trafiają do Małopolski w dwóch ratach. Pierwsza transza przekazywana jest na podstawie informacji przesłanych przez nas wiosną (opierających się głównie na danych ubiegłorocznych). Następnie przeprowadzana jest korekta zapotrzebowania, zgodnie z sytuacja na chwilę obecną. Na przesłanie uaktualnionych danych samorządy mają czas do połowy września, rodzice mogą więc jeszcze starać się o wyprawkę. Druga rata pieniędzy (zwykle jest to niewielka korekta) dotrze do Małopolski pod koniec września.

Według obecnych danych, wyprawkę w Małopolsce otrzyma 35 tysięcy 153 uczniów. W Małopolsce uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w I klasie gimnazjum jest w sumie 134 773. Do tej pory na wyprawkę przeznaczyliśmy ponad 6,6 mln złotych.
Jest to tylko jedna z form pomocy materialnej, na jaką mogą liczyć małopolscy uczniowie, znajdujący się w trudnej sytuacji. Niezależnie od programu "Wyprawka szkolna", ponad 61 tysięcy małopolskich uczniów jest objętych programem stypendiów szkolnych i zasiłków. Dzięki pieniądzom z budżetu państwa mogą zapłacić za zajęcia pozalekcyjne, kupić dodatkowe książki czy przybory szkolne.
Małopolski Urząd Wojewódzki w minionym półroczu wypłacił samorządom ponad 14,5 mln złotych. Pomoc otrzymało prawie 30 tys. uczniów ze szkół podstawowych, ponad 16 tys. gimnazjalistów oraz ponad 15 tysiąca uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W sumie z pomocy finansowej przekazywanej przez wojewodę korzysta 12 procent małopolskich uczniów.

Pomoc przyznawana jest w dwóch postaciach: stypendium szkolnego lub też jednorazowego zasiłku. Zdecydowana większość uczniów korzysta ze stypendium, zasiłek zarezerwowany jest dla sytuacji losowych i w minionym półroczu otrzymało go 729 uczniów.
O stypendium szkolne mogą starać się dzieci z rodzin ubogich. Pomoc przeznaczona jest przede wszystkim dla tych dzieci, które z powodu trudnej sytuacji materialnej nie mogą w pełni skorzystać z oferty edukacyjnej, np. nie stać ich na opłacenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, nauki języka, wyjazdu na "zieloną szkołę" czy nie są w stanie kupić sobie encyklopedii lub atlasu. Stypendium ma pomóc tym dzieciom, które np. chciałyby uczęszczać na zajęcia sportowe lub inne kółka zainteresowań, ale rodziny nie stać na kupienie odpowiedniego stroju sportowego, instrumentu, materiałów plastycznych. Stypendium szkolne nie jest pomocą stricte socjalną, tzn. nie może zostać wydane na jedzenie czy ubranie.

O przyznaniu pomocy decydują władze gminy, które biorą pod uwagę wiele kryteriów, m.in. dochód na osobę w rodzinie, indywidualną sytuację rodzinną ucznia i jego potrzeby. Stypendium może zostać wypłacone jednorazowo lub może być rozłożone na kilka rat (maksymalnie przez 10 miesięcy). Uczeń w ciągu roku może dostać od 512 do 1280 zł. Kwotę przyznawaną z budżetu państwa samorządy mogą uzupełnić własnymi środkami.

Zasiłki natomiast mogą być przyznane uczniom w sytuacjach losowych, niezależnie od kryterium dochodowego. Jednorazowo zasiłek nie może przekroczyć 280 zł.
Ze stypendium gminy powinny opłacić uczniowi zajęcia dodatkowe, "zieloną szkołę" czy kupić potrzebne przybory lub książki. Mogą też zwrócić rodzicom pieniądze na podstawie rachunków.