Kategoria: Region
Opublikowano: 2019-06-03 20:10:08 przez system

Ponad 11 mln na usuwanie skutków powodzi

Kolejne promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi – przyznane małopolskim samorządom przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego – opiewają na kwotę 11 045 000 zł. Niestety, promesy nie otrzymał żaden samorząd z powiatu bocheńskiego.

Promesy związane ze szkodami powodziowymi

I. 17 maja 2019 r. w ramach dodatkowych środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (tzw. „powodziówka”), samorządy otrzymały promesy na łączną kwotę 6 640 000,00 zł. Promesy przyznano 12 samorządom na realizację łącznie 15 zadań (odbudowa/remont dróg gminnych, remont drogi powiatowej, remont mostu, odbudowa/remont przepustów, remont oczyszczalni ścieków).Dodatkowo w ramach powstałych oszczędności poprzetargowych 2 gminy otrzymały promesy na łączną kwotę 540 000,00 zł na realizację 2 zadań (remont dróg gminnych).Łącznie 14 samorządów otrzymało 7 180 000,00 zł na realizację 17 zadań.

II. 28 maja 2019 r. w ramach dodatkowych środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 1 gmina otrzymała promesę na kwotę 770 000,00 zł na realizację 4 zadań (remont dróg gminnych).Dodatkowo w ramach powstałych oszczędności poprzetargowych 3 gminy otrzymały promesy na łączną kwotę 1 830 000,00 zł na realizację 5 zadań (remont dróg gminnych).Łącznie 4 samorządy otrzymały promesy na łączną kwotę 2 600 000,00 zł na realizację 9 zadań.
Ogółem w 2019 roku jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, otrzymały ogółem środki w wysokości 96 312 294,00 zł, w tym:
- gminy: 66 210 000,00 zł,
- powiaty: 30 102 294,00 zł.
Promesy przyznano 66 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 59 gminom oraz 7 powiatom na realizację łącznie 219 zadań, w tym:
- gminy: 189 zadań (remont/odbudowa dróg gminnych, remont/odbudowa mostów, remont/odbudowa przepustów, remont kładki na rzece, odbudowa przyczółków i umocnień, odbudowa nawierzchni boiska szkolnego, remont oczyszczalni ścieków),
- powiaty: 30 zadań (remont/odbudowa dróg powiatowych, remont/odbudowa mostów, remont/odbudowa przepustów).

Promesy związane z osuwiskami

III. 17 maja 2019 r. w ramach powstałych oszczędności poprzetargowych, ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, samorząd województwa otrzymał środki w wysokości 120 000,00 – 1 zadanie: dokumentacja geologiczno-inżynierska). Dodatkowo 1 gmina otrzymała środki w wysokości 1 145 000,00 na 1 zadanie związane ze stabilizacją osuwiska i odbudową drogi gminnej.Łącznie 2 samorządy otrzymały promesy na łączną kwotę 1 265 000,00 zł na realizację 2 zadań.Jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, otrzymały już w bieżącym roku środki na łączną kwotę 18 074 000,00 zł, w tym:- gminy:10 467 000,00 zł,- powiaty: 6 991 000,00 zł,- samorząd województwa:616 000,00 zł.

Promesy przyznano 20 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 11 gminom, 8 powiatom i samorządowi województwa na realizację łącznie 28 zadań, w tym:
- gminy: 14 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg gminnych),
- powiaty: 9 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg powiatowych),
- samorząd województwa: 5 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacja projektowo-budowlana).