Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-12-04 14:47:29 przez system

Poszukiwani nauczyciele-poloniści do pracy za granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2015/16 do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

Poszukiwani są nauczyciele poloniści i nauczania początkowego. Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą. Ostateczny termin wpływu dokumentów - 9 stycznia 2015 r. Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli.
http://www.orpeg.pl/index.php/kierowanie-nauczycieli

Wymagania
O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:
1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu (nauczyciele poloniści i nauczania początkowego),
2. znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania,
3. co najmniej dobrą ocenę pracy uzyskaną w okresie 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o skierowanie do pracy za granicą, zgodnie z § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 31 grudnia 2012 r., poz. 1538),
4. stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy w charakterze nauczyciela w określonym kraju. Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli.

Obowiązki
Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

Informacje dodatkowe
1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
2) oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,
3) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
4) kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność z oryginałem.