Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-06-28 16:15:47 przez system

Prezydent miasta otrzymał absolutorium

<html />

Zdecydowali o tym radni podczas sesji 26 czerwca. Stosunek głosów wyglądał następująco: 17 za, 1 przeciw, 6 wstrzymujących się. Wniosek w sprawie absolutorium został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a radzie przedłożyła go z pozytywną opinią Komisja Rewizyjna. Uchwała absolutoryjna nie jest merytoryczną oceną pracy prezydenta. To uchwała stwierdzająca prawidłowe wykonanie budżetu za rok ubiegły.

Dane wskazują, że w roku 2011 miasto zwiększyło swój majątek o 94 mln złotych, co stanowi wzrost o prawie 10 % w stosunku do poprzedniego okresu. Jego wartość na koniec zeszłego roku przekroczyła miliard złotych. Wydatki natomiast, po raz pierwszy w historii miasta przekroczyły kwotę pół miliarda złotych. Wydatki majątkowe, czyli te przeznaczone na inwestycje, sięgnęły 80 milionów i byłyby jeszcze wyższe, gdyby nie konieczność przesunięcia niektórych inwestycji na rok bieżący. Dodajmy, że Tarnów realizuje przyjętą przed rokiem Strategię Rozwoju Miasta. Opiera się na trzech głównych osiach rozwojowych. Według dokumentu Tarnów ma być miastem aktywnym, komfortowym i silnym. Strategia określa wizję funkcjonowania miasta i kierunki jego rozwoju na najbliższe lata. Tarnów nie inwestuje na „chybił, trafił”. Wszystkie realizowane w mieście inwestycje są podporządkowane tym wytycznym. Przypomnijmy, według danych Urzędu Marszałkowskiego, Tarnów jest najbardziej skutecznym samorządem w województwie w absorpcji środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Na terenie Tarnowa realizowane są projekty dotowane w wysokości 182,3 mln zł. Na jednego mieszkańca tego miasta przypada 1558 zł – i jest najlepszy w Małopolsce wynik. Te liczby świadczą, że Tarnów się rozwija mimo trudności finansowych w kraju.

A jak funkcjonowała administracja? W 2011 roku miasto wydało prawie 100 tys. decyzji, tj. o ponad trzy tysiące więcej niż w roku poprzednim, Co ciekawe, średnia liczba decyzji wydawanych w latach 2002 – 2006 wynosiła 76 tysięcy – to też dowód na aktywność samych mieszkańców. W 2011 roku nie wpłynęła żadna skarga na pracowników Urzędu Miasta Tarnowa. Wpłynęły natomiast dwie skargi na pracę Urzędu. Każda z nich została sprawdzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej i uznana za bezzasadną, tzn. zarzuty w nich zawarte nie potwierdziły się. Sprawność i jakość działania Urzędu Miasta Tarnowa podkreśla dodatkowo certyfikat ISO wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie. Jednocześnie warto zaznaczyć, że w Urzędzie spada zatrudnienie. Aktualnie zostało ono zredukowane do około 420 osób. Każdego roku, w Urzędzie Miasta Tarnowa badana jest jakość obsługi mieszkańców pod względem sprawności załatwiania spraw, dostosowania informacji, staranności załatwiania spraw, indywidualnego traktowania, a nawet umiejętności interpersonalnych czy dostępności informacji. W siedmiostopniowej skali, wyniki kształtują się na poziomie dobrego zadowolenia. Niezadowolenie natomiast budzi nienajlepsza dostępność komunikacyjna do budynków Urzędu oraz brak zaplecza parkingowego.