Kategoria: Region
Opublikowano: 2010-03-04 12:46:27 przez system

Przebudowa ?Buzodromu? na limanowskim rynku limanowskim

20 lutego na limanowskim rynku rozpoczęto roboty budowlane związane z zabudową w istniejącym ?Buzodromie? pomieszczeń przeznaczonych na Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej.

Projekt zabudowy „Buzodromu” został wybrany w drodze konkursu i wg komisji konkursowej jest optymalny dla zwolenników pozostawienia tego obiektu bez jakichkolwiek zmian jak i zwolenników jego zabudowy.

Nowa zabudowa w „Buzodromie” wg projektu została zagłębiona w ziemi tak by nie ograniczać z rynku widoku na kościół a jednocześnie zapewniając widok z wnętrza obiektu na rynek.

Pierwsza propozycja Powiatu zmierzała do wspólnego podjęcia się zabudowy istniejącego obiektu dekoracyjnego na płycie rynku w Limanowej. Miasto jednak uznało, że nie ma zamiaru współfinansować tego zadania, proponując jednocześnie udostępnienie tej części rynku Powiatowi pod proponowaną zabudowę.

Na wniosek Powiatu Miasto zobowiązało się oddać Powiatowi do bezpłatnego używania część płyty rynku miejskiego zabudowanej obiektem zwanym „Buzodromem”, na okres od dnia zawarcia umowy do końca 2025 roku na cele rozwoju turystyki i promocji Powiatu i Miasta Limanowa. Powiat przyjął na siebie obowiązki inwestora i zobowiązał do pokrycia kosztów zabudowy „Buzodromu” oraz ponoszenia wszelkich kosztów związanych z używaniem nieruchomości takich jak: ogrzewanie budynku, usuwanie nieczystości, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, eksploatacji urządzeń telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz innych kosztów utrzymania obiektu.
Miasto zastrzegło sobie, że po oddaniu do użytku obiektu, będzie mieć prawo do nieodpłatnego prezentowania własnej ekspozycji związanej z promocją Miasta Limanowa.

Po zakończeniu użyczenia Powiat obowiązany jest zwrócić Miastu przebudowany obiekt w stanie niepogorszonym. Ponadto Powiat oświadczył, że nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Miasta Limanowa o zwrot nakładów poniesionych w okresie trwania umowy.

Miasto Limanowa zgodnie z umową po 2025 roku stanie się ponownie właścicielem całego przebudowanego obiektu.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz możliwość uzyskania przez Powiat środków zewnętrznych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to wybranie takiego sposobu realizacji zabudowy „Buzodromu” jest korzystne tak dla Powiatu jak i dla Miasta Limanowa.