Kategoria: Region
Opublikowano: 2018-03-22 20:08:21 przez system

Ranking Gmin Małopolskich

Aż dwie gminy z powiatu wielickiego znalazły się w czołówce rankingu gmin małopolskich za rok 2017 ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu terytorialnego i Administracji. Są to: Niepołomice, miejsce drugie (tuż po zwycięskiej Wielkiej Wsi) i Wieliczka – miejsce czwarte.

Jak w tym rankingu wśród 179 gmin Małopolskich uplasowały się te nasze, bocheńskie?
Najwyżej, na 16 miejscu znajduje się Gmina Miasto Bochnia. W dalszej kolejności:

Bochnia Gmina wiejska – 62
Trzciana - 98
Łapanów - 100
Drwinia - 112
Rzezawa - 113
Lipnica Murowana - 120
Żegocina -134
Nowy Wiśnicz - 141

Dla ciekawostki sąsiednie Brzesko zajmuje 110 miejsce w tym rankingu.

Co brano pod uwagę oceniając małopolskie gminy? Kryteriów było 10:

1.Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)
2.Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)
3.Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (od 2014 r.)
4.Wydat­ki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca
5.Śred­nioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)
6.Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności7.Wyni­ki egzaminu gimnazjalnego – średni wynik w procentach
7.Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–6 lat
8.Saldo migracji na 1000 ludności9.
9.Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca
10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy.

Ranking można sprawdzić TUTAJ. Trzeba jednak pamiętać, że w wyniku błędu programu zwycięska gmina znajduje się w tabeli dopiero na miejscu... trzecim. Trzeba zatem od każdej liczby porządkowej odjąć 2 aby uzyskać właściwą dla gminy pozycję. Organizatorzy zgubili też gdzieś 3 małopolskie gminy, gdyż naprawdę jest ich 182.