Kategoria: Region
Opublikowano: 2008-10-16 11:25:38 przez system

Rusza Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Samorząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Wdrażająca Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013, spełnia wymagane kryteria, niezbędne do rozpoczęcia realizacji Programu (tj. przyjęte procedury, wykwalifikowana kadra, odpowiednie warunki lokalowe).

30 września Marszałek Województwa Małopolskiego podpisał Deklarację Gotowości do wykonania przez Samorząd Województwa Małopolskiego zadań delegowanych przez instytucję zarządzającą PROW 2007-2013.
W dniach 9-10 października br. przeprowadzany został audyt systemu zarządzania i kontroli przez Agencję Płatniczą — Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Audyt kontrolował takie płaszczyzny jak: bezpieczeństwo danych osobowych, bezpieczeństwo fizyczne oraz bezpieczeństwo środowiskowe, a także procedury zatwierdzone przez MRiRW oraz przyjęte przez SW. W momencie kiedy wszystkie samorządy województw przejdą pozytywnie audyt, będzie możliwe ogłoszenie naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych działań PROW 2007 — 2013. Jako pierwsze zostaną ogłoszone nabory wniosków w ramach działań Osi III - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej (oś społeczna), która obejmuje: działanie "Odnowa i rozwój wsi" oraz działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Konkretne informacje dotyczące terminu naboru i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy zostaną podane do publicznej wiadomości , po podjęciu uchwały w tej sprawie przez Zarząd Województwa Małopolskiego, w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Samorząd województwa małopolskiego jest również odpowiedzialny za wdrażanie Osi IV Leader. Oś IV Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na wspólnym opracowaniu lokalnej strategii rozwoju (LSR) umożliwiającej aktywizację społeczności wiejskich poprzez włączanie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw, przyczyniając się do powstawania nowych miejsc pracy oraz zwiększania atrakcyjności obszarów wiejskich. Aby lokalna społeczność mogła skorzystać z dobrodziejstw podejścia Leader, na danym obszarze musi funkcjonować LGD wybrana przez Samorząd Województwa do realizacji opracowanej przez nią LSR. 1 października Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nabór wniosków LGD na realizację lokalnej strategii rozwoju rozpocznie się w terminie 17 listopada 2008 roku i będzie trwał 60 dni, aż do 15 stycznia 2009 roku.
LGD ubiegająca się o dofinansowanie w ramach Osi IV Leader musi złożyć wniosek o jej wybór do realizacji LSR w UMWM wraz z opracowaną Lokalną Strategią Rozwoju, która jest obligatoryjnym dokumentem (załącznikiem) na etapie składania wniosku. Wraz z wnioskiem o wybór LGD do realizacji LSR należy złożyć pierwszy wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania". LGD, które zamierzają stanąć do konkursu o wybór do realizacji LSR i ubiegać się o dofinansowanie w ramach Osi IV Leader są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów legislacyjnych. Jednym z nich jest zapis, iż o wybór może ubiegać się LGD, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z wymogami ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto członkieLokalnej Grupy Działania może być gmina, która nie jest partnerem, ani członkiem innej LGD ubiegającej się o wybór do realizacji LSR, w ramach Programu.

Obecnie na terenie Województwa Małopolskiego funkcjonuje 41 Lokalnych Grup Działania. Na dzień dzisiejszy Małopolskie LGD skupiają w sobie już 164 gminy ze
175 uprawnionych do aplikowania o środki co stanowi ok. 94% obszaru województwa objętego LGD.
Niewątpliwym sukcesem naszego województwa jest drugie miejsce (za woj. mazowieckim) pod względem ilości przyznanych środków finansowych na działania osi IV Leader, to budżet ponad 83 962 425,81 euro.
Wysokość dostępnych środków dla obszaru małopolski na poszczególne działania Osi IV Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Euro):
- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 66 157 060,59
- Wdrażanie projektów współpracy 1 599 284,30
- Funkcjonowanie lokalnej grupy działania 16 206 080,92
Zapraszamy do zapoznania się z formularzami wniosków o przyznanie pomocy, które umieszczone są na stronie internetowej samorządu województwa: www.wrotamalopolski.pl.