Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-05-13 04:31:46 przez system

Skończyły sie pierwsze nabory do PROW

W ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wdrażanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego zostały zakończone dwa nabory wniosków: na wybór LGD do realizacji LSR i o przyznanie pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi?.

Od 17 listopada 2008 roku do 15 stycznia 2009 roku w ramach Osi IV Leader organizowany był konkurs na wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Wraz z wnioskiem o wybór LGD składały pierwszy wniosek w ramach działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania".
Wnioski złożyły 42 Lokalne Grupy Działania z terenu Województwa Małopolskiego.
Samorząd Województwa od dnia upływu terminu naboru ma 3 miesiące na ocenę złożonych przez LGD wniosków
W dniu 31 marca br. w Małopolsce zakończył sie nabór wniosków do działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Do Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wpłynęły 223 wnioski na łączną kwotę dofinansowania około 88 mln zł, z czego 113 z nich zostało złożonych w ostatnim dniu trwania naboru. Największe grono beneficjentów stanowiły gminy, które złożyły aż 148 wniosków, a kolejno instytucje kultury — 50 wniosków, kościoły — 18 wniosków oraz organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego — 7 wniosków. Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego na cały okres programowania to 34 357 774 euro, natomiast na rok 2009 - 17 178 887 euro, co daje kwotę 75 312 241 zł, wg kursu EBC z dnia 29 stycznia 2009 r. wynoszącego 4,3840 zł.
Obecnie trwa weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku dotyczącym działania "Odnowa i rozwój wsi", wnioski rozpatrywane są w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zakończenia naboru, do czego należy doliczyć okres ewentualnych dwukrotnych uzupełnień (2 x 14 dni).
Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 23 kwietnia 2009 r. podjął decyzję, iż kolejnym uruchomionym działaniem będą "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej ustalono od dnia 1 czerwca do 30 czerwca 2009 r.
Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków w godzinach od 9.00 - 15.00.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wnioskodawca ma możliwość uzyskania 2 dodatkowych punków w ramach kryterium regionalnego. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął, iż dwa punkty w ramach kryterium regionalnego otrzymuje wnioskodawca, który wraz z wnioskiem przedłoży oświadczenie wójta lub burmistrza potwierdzające że:
- gęstość zaludnienia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja jest wyższa od 30% średniej gęstości zaludnienia w województwie małopolskim (według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2007 r.)
Na realizację działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na cały okres programowania Samorząd Województwa Małopolskiego dysponuje kwotą 187 960 019 zł., natomiast na rok 2009 to 17 178 887 euro, co daje 75 312 241 zł, wg kursu EBC z 29 stycznia 2009 r. wynoszącego 4,384 zł.