Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-10-23 18:22:14 przez system

Stypendia dla uczniów szczególnie udolnionych

Od 2 do 26 listopada w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium w ramach „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.

Stypendium ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych tych uczniów, których trudna sytuacja materialna i zamieszkanie na terenach wiejskich stanowią największą barierę w dostępie do edukacji. Z roku na rok projekt stypendialny cieszy się coraz większą popularnością, dając możliwość realizowania swoich pasji i rozwijania talentów. W przeprowadzonych do tej pory czterech naborach wniosków przyznano łącznie 1722 stypendia. W ramach tegorocznego naboru wniosków stypendium w wysokości 6 000,00 zł może otrzymać blisko 500 uzdolnionych uczniów/uczennic małopolskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Uczeń ubiegający się o stypendium musi spełnić łącznie następujące warunki:
- uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego;
- uzyskał średnią z wszystkich ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane będzie stypendium;
- dochód na jednego członka rodziny ucznia, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych (od 1 listopada br. jest to kwota 1078 zł netto miesięcznie, lub gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kwota 1246 zł netto miesięcznie);
- wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi z trzech lat szkolnych poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium, na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania w/w osiągnięć jest udział w konkursie/olimpiadzie/turnieju przeprowadzonym w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji - podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2012/2013 brane będą pod uwagę osiągnięcia uczniów z roku szkolnego 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012 (wystarczy jedno takie osiągnięcie w ciągu w/w trzech lat szkolnych).

Więcej informacji - www.stypendia.mcp.malopolska.pl