Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-05-16 15:54:02 przez system

UJ najlepszą uczelnią w Polsce

<html />

W 2012 roku za najlepszą akademicką uczelnię w Polsce został uznany Uniwersytet Jagielloński, który wyprzedził minimalnie Uniwersytet Warszawski. Na trzecim miejscu znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W XIII edycji Rankingu Szkół Wyższych 2012 przygotowanego przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita oceniono 256 polskich uczelni (88 uczelni akademickich, 93 magisterskie niepubliczne oraz 75 licencjackich niepublicznych i państwowych wyższych szkół zawodowych).

Przygotowany także został ranking w piętnastu grupach kierunków studiów. W siedmiu zwyciężył Uniwersytet Warszawski, najwyżej oceniony w grupie kierunków humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych, psychologii, filologii i języków obcych oraz naukach politycznych. W innych grupach kierunków najlepsze okazały się: Uniwersytet Jagielloński - kierunki prawne i kierunki pedagogiczne, Szkoła Główna Handlowa - kierunki ekonomiczne, Collegium Medicum UJ - kierunki medyczne, Politechnika Warszawska - kierunki techniczne oraz architektura i budownictwo, Akademia Górniczo-Hutnicza - kierunki IT, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - kierunki rolnicze, leśne i weterynaryjne.

Nad przygotowaniem rankingu czuwała Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk, w skład której weszli: prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, honorowy przewodniczący Kapituły, prof. Marek Rocki, senator RP, przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, prof. Franciszek Ziejka, przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa, b. rektor UJ, prof. Bogusław Smólski , b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Tadeusz Tołłoczko, b. rektor Akademii Medycznej w Warszawie, dr Alicja Adamczak - prezes Urzędu Patentowego RP, dr Jan Krzysztof Frąckowiak, dyrektor Biura PolSCA w Brukseli, Włodzimierz Kiciński, b. prezes Nordea Bank Polska, Bartosz Marczuk, z-ca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej oraz Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, b. prezes PAP.

Ranking uczelni akademickich został oparty na 33 szczegółowych kryteriach, tworzących sześć grup kryteriów: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie. Utrzymany został ubiegłoroczny udział procentowy każdej z tych grup w całości rankingu.

Najlepsze uczelnie w głównych grupach kryteriów to:
• prestiż wśród kadry akademickiej - Uniwersytet Jagielloński,
• prestiż wśród pracodawców - Politechnika Warszawska,
• potencjał naukowy - Uniwersytet Warszawski,
• efektywność naukowa - Uniwersytet Jagielloński,
• publikacje i cytowania - Uniwersytet Jagielloński,
• innowacyjność - Politechnika Wrocławska,
• umiędzynarodowienie - Akademia Leona Koźmińskiego.