Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-05-07 12:21:22 przez system

Wojewoda chce pomóc opiekunom

W 2008 roku wojewoda małopolski rozpoczął program opieki krótkoterminowej nad osobami ciężko chorymi i niepełnosprawnymi, które na stałe pozostają w swoich domach pod opieką rodzin. Dzięki temu opiekunowie osób chorych mieli czas na załatwienie własnych życiowych spraw.

W tym roku także Jerzy Miller zdecydował, że – przy współudziale samorządów gminnych – realizować będzie to zadanie. Dlatego zaprosił samorządy do podpisywania porozumień, na mocy których mieszkańcy tych gmin będą mogli skorzystać z turnusów opiekuńczych. Chęć współdziałania zadeklarowało 46 gmin, które zgłosiły 218 osób do wzięcia udziału w turnusach.

Teraz wojewoda podpisze z każdą gminą porozumienie, a następnie przeprowadzony zostanie konkurs, który wyłoni organizacje pozarządowe mogące zaoferować turnusy opiekuńcze. Koszt turnusu pokrywać będzie wojewoda (maksymalnie 500 zł za dwa tygodnie pobytu jednej osoby na turnusie) wspólnie z gminą (kwota nie niższa niż dotacja wojewody).

Uruchomiony przez wojewodę małopolskiego program opieki krótkoterminowej nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, które na stałe pozostają pod opieką własnych rodzin, funkcjonuje w Małopolsce od 2008 roku. Do tej pory z turnusów opiekuńczych finansowanych z budżetu wojewody małopolskiego skorzystało 1645 osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W tym czasie ich opiekunowie zostali odciążeni od codziennych obowiązków, zyskując czas niezbędny na załatwienie ważnych życiowych spraw np.: pobyt w szpitalu, remont mieszkania czy odpoczynek.

Jerzy Miller chce także zachęcić samorządy do aktywizacji osób w podeszłym wieku.

Dlatego zaproponował dofinansowanie działalności nowopowstających (przy współpracy gminy z podmiotami pozarządowymi) ośrodków wsparcia. Ośrodki te będą podejmować współpracę z funkcjonującymi na terenie gminy placówkami wsparcia dziennego lub świetlicami, w tym świetlicami szkolnymi albo organizować wspólne zajęcia dla dzieci i osób w podeszłym wieku.

Do tej pory chęć udziału w tym programie zgłosiło 28 gminy, które zaproponowały integracyjne zajęcia dla osób w podeszłym wieku i dzieci np. zajęcia wokalno-muzyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia plastyczno-manualne, zajęcia sportowo-aktywizujące, zajęcia edukacyjne, kącik prasowo-biblioteczny, wycieczki krajoznawcze. Koszty organizacji ośrodka i zajęć pokrywa wojewoda (80 procent) oraz gmina (20 procent).