Kategoria: Region
Opublikowano: 2008-10-27 11:02:26 przez system

Załóż własną firmę ze środków PO KL

Założenie własnej działalności gospodarczej jest bez wątpienia dużym wyzwaniem. Aby mu sprostać można skorzystać z pomocy, którą umożliwia Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 6.2 ?Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości?.

Czemu służy wsparcie w ramach Działania 6.2 PO KL i kto może z niego skorzystać?
Osoby, które chcą założyć własną działalność gospodarczą w województwie małopolskim mogą skorzystać ze wsparcia świadczonego w projektach finansowanych w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podmioty, które chcą realizować te projekty, składają wnioski o dofinansowanie projektów do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Najlepsze wnioski, poprawne pod względem formalnym i merytorycznym, otrzymują dofinansowanie. Następnie do podmiotów realizujących projekty finansowane w ramach Działania 6.2 PO KL mogą zgłaszać się osoby, chcące założyć własną działalność gospodarczą.

Beneficjentami ostatecznymi projektów (czyli osobami, które korzystają z usług świadczonych w ramach projektu) realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL mogą być osoby fizyczne, zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej, a zwłaszcza osoby kwalifikujące się do jednej z następujących grup:
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby do 25 roku życia,
• kobiety,
• osoby niepełnosprawne;
• osoby po 45 roku życia,
• osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys., planujące podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i /lub zwierzęcą (odbiorcami wsparcia mogą być osoby fizyczne należące do jednej z wymienionych kategorii z wyłączeniem tych, którzy posiadali działalność gospodarczą w okresie1 roku przed przystąpieniem do projektu)

O przyznanie środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej może ubiegać się każdy uczestnik projektu, aczkolwiek wyżej wymienione środki mogą otrzymać tylko autorzy najlepszych biznesplanów (zgodnie z zatwierdzonymi 26 czerwca br. przez Zarząd Województwa Małopolskiego Wytycznymi w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości, Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", Typ I realizowanych operacji "Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą - w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej). Wcześniej osoby te muszą otrzymać, w ramach projektu, wsparcie szkoleniowo-doradcze powiązane z przeprowadzeniem diagnozy ich potrzeb szkoleniowych oraz opracowaniem dla nich indywidualnego programu wsparcia przez podmiot realizujący projekt.

Kto może ubiegać się o środki na realizacje projektów w ramach Działania 6.2 PO KL i na jakie rodzaje wsparcia mogą liczyć osoby, które zgłoszą się do instytucji realizujących projekty?
O środki na realizacje projektów w ramach Działania 6.2 PO KL mogą ubiegać się wszystkie podmioty. Wsparcie w ramach powyższego Działania ma charakter kompleksowy i obejmuje zastosowanie jednego lub więcej instrumentów opisanych poniżej:

Instrumenty wsparcia w ramach Działania 6.2 POKL "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia":
1. Doradztwo oraz szkolenia — osoby chcące założyć działalność gospodarczą otrzymają wsparcie merytoryczne na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Pomoc finansowa — osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą mogą otrzymać kwotę do wysokości 40 tyś złotych, a w przypadku osób zakładających spółdzielnię albo spółdzielnię socjalną do 20 tyś złotych na osobę.
3. Wsparcie pomostowe — jest to pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji poprzez doradztwo oraz środki finansowe wypłacane co miesiąc w wysokości nie większej niż 800 zł. Wsparcie pomostowe jest przyznawane na wniosek uczestnika, który w ramach projektu otrzymał wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jest ono wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, a w uzasadnionych przypadkach może ono zostać na wniosek uczestnika projektu przedłużone do 12 miesięcy.

Dodatkowo w ramach Działania 6.2 PO KL dofinansowanie mogą uzyskać również projekty promujące przedsiębiorczość i upowszechniające najbardziej efektywne i innowacyjne rozwiązania w postaci publikacji dobrych praktyk i przewodników dla przyszłych projektodawców.

Co to jest spółdzielnia socjalna i kto może być jej założycielem?
Spółdzielnia socjalna jest jedną z form działalności gospodarczej, którą można założyć w ramach środków finansowych z Działania 6.2 PO KL. Jest to nowatorskie rozwiązanie łączące wymiar społeczny z działalnością o charakterze ekonomicznym. Działająca na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej swoich członków spółdzielnia socjalna może liczyć od 5 do 50 członków. Jej założycielami mogą być: osoby bezrobotne, bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków po zakończeniu terapii odwykowej, chorzy psychicznie, zwalniani z zakładów karnych, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji.

Gdzie można skorzystać ze wsparcia w ramach Działania 6.2 PO KL?
W wyniku procedury konkursowej Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wyłonił następujących operatorów, którzy będą rekrutować uczestników, przeprowadzać szkolenia i przyznawać dotację na rozpoczęcie działalność gospodarczej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL:

  1. Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Projekt: Firma - mój osobisty sukces

Potencjalni odbiorcy wsparcia w projekcie: osoby zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 25 tysięcy mieszkańców, spełniające dodatkowo jedno z poniższych kryteriów: są kobietami; lub młodzieżą do 24 roku życia; lub osobami długotrwale bezrobotnymi pozostającymi bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat.

  1. Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.

Projekt: Uwierz w to - jesteś kobietą sukcesu!

Potencjalni odbiorcy wsparcia w projekcie: kobiety zamieszkałe na terenie powiatu nowosądeckiego w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miasteczkach do 25 tys. mieszkańców.

  1. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Centrum Transferu Technologii

Projekt: Start w biznesie - nowe szanse, nowe możliwości

Potencjalni odbiorcy wsparcia w projekcie: osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłącz. osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gosp. w okresie 12 mc. poprzedzających przystąpienie do projektu). Ponadto uczestnik musi spełnić łącznie kryteria obligatoryjne: -wiek 18-24 lata -udokumentowane stałe zamieszkanie w małopolskiej gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub mieście do 25 tyś mieszkańców. Regulacje szczegółowe m.in. dotyczące wykluczeń zawierał będzie Regulamin rekrutacji.

  1. Uniwersytet Jagielloński

Projekt: Szkoła Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego - Innowacje i biznes

Potencjalni odbiorcy wsparcia w projekcie: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą- studenci i absolwenci uczelni (do 35 roku życia).

  1. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Projekt: Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą

Potencjalni odbiorcy wsparcia w projekcie: mieszkańcy woj. małopolskiego zamierzający rozpocząć dział. gosp., z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną firmę w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.