Kategoria: Sport
Opublikowano: 2014-01-17 15:13:04 przez system

II nabór wniosków o dofinansowanie klubów sportowych

Zarządzeniem z 16 stycznia burmistrz Bochni ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach zadania własnego Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 roku.

Nabór uzupełniający ogłoszono, ponieważ po rozpatrzeniu wniosków złożonych w pierwszym (grudniowym) naborze, nie rozdysponowano pełnej kwoty przeznaczonej w budżecie 2014 na ten cel.

Dofinansowanie projektów w tym zakresie ma służyć realizacji celu publicznego, jakim jest poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników w klubach sportowych.

Wnioski należy składać w terminie od 17 stycznia do 3 lutego 2014 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32 – 700 Bochnia (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wzór wniosku o dofinansowanie został zamieszczony na stronie internetowej www.bochnia.pl w dziale Miasto w zakładce Organizacje pozarządowe/Dokumenty do pobrania.

Do złożenia wniosku uprawnione są kluby sportowe, spełniające łącznie poniższe warunki:
1) są osobą prawną,
2) prowadzą działalność na terenie Gminy Miasta Bochnia,
3) nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Warunki otrzymania dofinansowania i tryb udzielania dotacji określa uchwała Nr XII/126/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione w okresie od dnia podpisania umowy z Gminą Miasta Bochnia do dnia zakończenia realizacji projektu, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.

W naborze nie mogą uczestniczyć kluby sportowe, które otrzymały już dotację w 2014 roku.

Dofinansowanie może być udzielone do wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie w obecnym naborze, tj. do łącznej wysokości 104 000,00 zł.

Szczegółowych informacji w sprawie naboru wniosków udziela: Marek Maciuszek – pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, pokój 122, tel. 014 614 91 82, e-mail: ngo@um.bochnia.pl