Kategoria: Sport
Opublikowano: 2016-12-07 11:10:24 przez system

Nabór wniosków o dofinansowanie klubów sportowych

Zarządzeniem Nr 369/16 z 6 grudnia burmistrz miasta Bochnia ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach zadania własnego miasta Bochni w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku.

Dofinansowanie projektów w tym zakresie ma służyć realizacji celu publicznego, jakim jest poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników w klubach sportowych.

Wnioski należy składać w terminie: od 12 grudnia 2016 roku do 5 stycznia 2017 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32 – 700 Bochnia (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wzór wniosku o dofinansowanie został zamieszczony na stronie internetowej www.bochnia.eu w dziale Miasto w zakładce Organizacje pozarządowe/Dokumenty do pobrania.
Do złożenia wniosku uprawnione są kluby sportowe, spełniające łącznie poniższe warunki:
1) są osobą prawną,
2) prowadzą działalność na terenie Gminy Miasta Bochnia,
3) nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Warunki otrzymania dofinansowania i tryb udzielania dotacji określa uchwała Nr XII/126/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione w okresie od dnia podpisania umowy z Gminą Miasta Bochnia – nie wcześniej jednak niż od dnia 16 stycznia 2017 r., do dnia zakończenia realizacji projektu, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Dofinansowanie może być udzielone do wysokości środków prognozowanych na ten cel w budżecie w roku 2017, tj. do łącznej wysokości 300 000,00 zł.

Szczegółowych informacji w sprawie naboru wniosków udziela: Marek Maciuszek – pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, pokój 7, tel. 014 614 91 82, e-mail: ngo@um.bochnia.pl

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie Nr 369/16
http://bip.malopolska.pl/umbochnia,a,1265852,zarzadzenie-nr-36916-burmistrza-miasta-bochnia-z-dnia-6-grudnia-2016-r-w-sprawie-ogloszenia-naboru-w.html

Wzór wniosku o dofinansowanie
http://www.bochnia.eu/pl/miasto/17_Organizacje-pozarzadowe/29_Opracowania-i-informatory/41_Dokumenty-do-pobrania.html

Uchwała Nr XII/126/11 Rady Miasta Bochnia
http://bip.malopolska.pl/umbochnia,a,40250,uchwala-nr-xii12611-rady-miasta-bochnia-z-dnia-27-pazdziernika-2011-r-w-sprawie-okreslenia-warunkow-.html