Kategoria: Sport
Opublikowano: 2017-12-28 22:44:06 przez system

Wnioski o dofinansowanie dla klubów do 9 stycznia

Zarządzeniem Nr 465/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku Burmistrz Miasta Bochnia ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach zadania własnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 roku.


Dofinansowanie projektów w tym zakresie ma służyć realizacji celu publicznego, jakim jest poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników w klubach sportowych. Wnioski należy składać w terminie od 22 grudnia 2017 roku do 9 stycznia 2018 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32 – 700 Bochnia (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wzór wniosku o dofinansowanie został zamieszczony na stronie internetowej www.bochnia.eu
w dziale Miasto w zakładce Organizacje pozarządowe/Dokumenty do pobrania.


Do złożenia wniosku uprawnione są kluby sportowe, spełniające łącznie poniższe warunki:

1) są osobą prawną,

2) prowadzą działalność na terenie Gminy Miasta Bochnia,

3) nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Warunki otrzymania dofinansowania i tryb udzielania dotacji określa uchwała Nr XII/126/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione w okresie od dnia podpisania umowy z Gminą Miasta Bochnia – nie wcześniej jednak niż od dnia 15 stycznia 2018 r., do dnia zakończenia realizacji projektu, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Dofinansowanie może być udzielone do wysokości środków prognozowanych na ten cel
w budżecie w roku 2018, tj. do łącznej wysokości 300 000,00 zł.

Szczegółowych informacji w sprawie naboru wniosków udziela: Marek Maciuszek – pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, pokój 7, tel. 014 614 91 82, e-mail: ngo@um.bochnia.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zarządzenie Nr 465/17

<https://bip.malopolska.pl/umbochnia,a,1399509,zarzadzenie-nr-46517-burmistrza-miasta-bochnia-z-dnia-21-grudnia-2017-r-w-sprawie-ogloszenia-naboru-.html>

Wzór wniosku o dofinansowanie

http://www.bochnia.eu/pl/miasto/17_Organizacje-pozarzadowe/29_Opracowania-i-informatory/41_Dokumenty-do-pobrania.html

Uchwała Nr XII/126/11 Rady Miasta Bochnia

<https://bip.malopolska.pl/umbochnia,a,40250,uchwala-nr-xii12611-rady-miasta-bochnia-z-dnia-27-pazdziernika-2011-r-w-sprawie-okreslenia-warunkow-.html>