Kategoria: Twój poradnik
Opublikowano: 2023-01-08 23:34:39 przez Czas2012

PIT 37 w ustawie o podatku dochodowym

PIT 37 w ustawie o podatku dochodowym
Postawą rozliczenia podatków na deklaracji PIT 37 przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jest Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późniejszymi jej zmianami. Ten akt prawny reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych oraz zasady opodatkowania daniną solidarnościową. Ustawa ta dotyczy również dochodów przedsiębiorstw w spadku. Jakie regulacje zawiera podstawowa ustawa podatkowa PIT? Gdzie szukać w niej informacji związanych z tym formularzem?

Podmioty składające PIT 37
Zgodnie z art. 45 ust. 1 Ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych deklarację PIT 37 powinni przygotowywać i obowiązani są składać podatnicy. Jest to o tyle ważne stwierdzenie, że zwraca uwagę na ewentualną odpowiedzialność przed organami fiskusa. To podatnik odpowiada za złożenie deklaracji, prawidłowej oraz w terminie. Nawet jeżeli w swojej pracy korzysta z pomocy księgowych, biur rachunkowych czy innych specjalistów – to nie oni mają obowiązek (zobowiązanie) wobec urzędu skarbowego. Ich błędy mogą więc spowodować problemy dla samego podatnika, nawet jeżeli on osobiście nie zawinił.

/media/user/images/upload/Styczen/Styczen 2023/obraz_1.jpg

Wyciąg z przepisów (Ustawa o PIT):
Art. 45 [Termin; załączniki; podatek należny] ust. 1
Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku

Kiedy i gdzie?
Również w art. 45 ust. 1 Znalazła się informacja po terminie i miejscu złożenia zeznania. Ustawodawca zdecydował, że zeznanie podatkowe PIT 37 składa się do urzędu skarbowego. W Ustawie o PIT określono który urząd skarbowy będzie właściwy do przedłożenia deklaracji podatkowej. Mają to być urząd skarbowy zgodny z miejscem zamieszkania podatnika, lub w przypadku osób, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Wyciąg z przepisów (Ustawa o PIT):
Art. 45 ust. 1b
Urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1-1aa, jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania wykonuje swoje zadania, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed złożeniem zeznania - urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium wykonuje swoje zadania, z zastrzeżeniem ust. 1c, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku, urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym według miejsca zamieszkania na dzień otwarcia spadku zmarłego przedsiębiorcy wykonuje swoje zadania.

Art. 45 ust. 1c
1c. W przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Terminy do złożenia zeznania PIT 37
Podstawowym terminem złożenia takiego zeznania jest natomiast termin określony od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku jeżeli podatnik złoży zeznanie zbyt wcześnie (przed 15 lutego) urząd uzna, że zostało ono złożone w pierwszym możliwym dniu. Poza podstawowymi określeniami terminu podatnicy powinni również pamiętać o specjalnych zasadach obliczania terminów zgodnych z Ordynacją Podatkową (np. przedłużenie terminu jeżeli wypada w święto lub sobotę).