Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-01-14 14:53:23 przez system

100 tys. zł z powiatu dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu w Bochni ogłosił konkurs ofert dla organziacja pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury, turystyki oraz kultury fizycznej i sportu.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań wynosi odpowiednio:
1) na zadania z zakresu kultury - 69 000 zł,
2) na zadania z zakresu turystyki - 6 000 zł,
3) na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 25 000 zł.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w/w zakresie zadań są:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d) spółdzielnie socjalne,
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art.3 ust.3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferty można składać w terminie od 14 stycznia do 5 lutego 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia (liczy się data wpływu).

Formularz oferty jest dostępny w Starostwie Powiatowym w Bochni, pok. 311 (III piętro od ulicy Różanej),na stronie internetowej Powiatu Bocheńskiego, pod adresem www.powiat.bochnia.pl w dziale „Dla Mieszkańców” pod hasłem „NGO”.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do 26 lutego.