Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-12-28 20:04:39 przez system

6 mln zł deficytu-Rada Miasta przyjęła budżet na rok 2018

Rok 2018 Bochnia przywita 6 milionowym deficytem. Podczas omawiania finansów i budżetu miasta na przyszły rok podczas odbywających się w grudniu komisji miejskich skarbnik bocheńskiego magistratu Grażyna Zioło podawała taką kwotę. Radni przyjęli to do wiadomości nie wprowadzając żadnych zasadniczych sprzeciwów co do deficytu tej wielkości. Budżet z takim deficytem przyjęli także na dzisiejszej ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta. Winne deficytu są fundusze unijne – wyjaśnił radny Kazimierz Ścisło.

/media/data/upload/Grudzien/2017/BUR_3785.JPGKoniec roku to czas planowania wydatków jakie czekają urzędników miejskich w przyszłym roku. Dzisiejsze obrady Rady Miasta poświęcone były głównie przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2018. Jak się kształtują ogólne założenia budżetowe? Dochody pieniężne jakie wpłyną do budżetu miasta wyniosą 128 887 546 zł. Wydatki zaś jakie zaplanowali urzędnicy wyniosą 134 887 546 zł. W planowanym więc budżecie zabraknie pieniędzy na realizację założonych zadań. Deficyt czy tzw. manko w miejskim budżecie wyniesie równe 6 mln zł. Sposobem na pokrycie deficytu i znalezienie brakujących pieniędzy będą obligacje miejskie. Emisję obligacji komunalnych przewidziano na kwotę 11 700 000 zł. W rozchodach miasta przewidziano również kwotę na spłatę zaciągniętego wcześniej długu, która wyniesie 5 700 000 mln. Urzędnicy miejscy zadłużą więc podatników na kwotę 6 mln zł powiększoną o odsetki. Sami bowiem nie będą tego długu spłacać. Wiedząc dobrze, że budżety państwowe i samorządowe nie mają żadnych własnych pieniędzy tylko czerpią je od podatników, spłata tego długu przypadnie w bliższej lub dalszej przyszłości na barki wszystkich pracujących w postaci najprawdopodobniej podniesienia podatków czy opłat.

Radni przyjęli budżet jednogłośnie bez głosu sprzeciwu ani głosów wstrzymujących się. Pozytywną opinię na temat przyszłorocznego budżetu wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie w postaci stosowanej uchwały. Niemniej jednak nie obyło się bez uwag głownie dotyczących m.in. terminu przedłożenia przez Burmistrza Miasta projektu budżetu, który został przekroczony. Pozytywna była także opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sfinansowania deficytu budżetowego, która stwierdziła, że: *źródło sfinansowania nie budzi zastrzeżeń i nie powodują naruszenia zasad uchwalania budżetu. *

/media/data/upload/Grudzien/2017/BUR_3783.JPGSkąd wziął się deficyt i długi w miejskim budżecie na przyszły rok? Wyjaśnił to radny Kazimierz Ścisło, który opiniując pozytywnie budżet zaznaczył: Nasze miasto ma wiele potrzeb. Zaspokojenie ich wszystkich jest niemożliwe dlatego w pierwszej kolejności w rozmowach z panem burmistrzem wybieraliśmy te inwestycje, które są strategiczne dla jego rozwoju i służą wielu mieszkańcom. Mamy bowiem niepowtarzalną okazję by maksymalnie wykorzystać środki z zewnątrz, by nasze miasto stało się atrakcyjne, bezpieczne i przejezdne. Wiąże się z tym niestety wzrost zadłużenia naszego miasta, każda bowiem inwestycja z Unii Europejskiej wymaga wkładu własnego.

Na ten poczet więc – na wkład własny miasta do inwestycji unijnych – potrzebne było zwiększenie deficytu.

Zanim jednak doszło do głosowania głos w sprawie nowej uchwały budżetowej wyraził także radny Piotr Dziurdzia, przedstawiając opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej. Zauważył zmniejszające się wpływy budżetowe ale także wzrost dochodów z podatków: Analizując projekt budżetu wraz z autopoprawką Burmistrza, po stronie dochodowej zauważymy prognozę zmniejszonych o ponad 50% wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, co jest być może, a raczej na pewno jest, sygnałem kurczenia się naszych rezerw w BSAG, z czego powinniśmy sobie coraz bardziej zdawać sprawę. Pozytywnym sygnałem są z kolei planowane wpływy z podatków od osób prawnych i od osób fizycznych, które rosną w stosunku do przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2017, odpowiednio o 16 i 11%. Akurat w tym kontekście podatki (których tak bardzo wszyscy nie lubimy), a raczej planowane z nich zwiększone wpływy, nie są rezultatem zwiększonych obciążeń, ale są dobrym wskaźnikiem poprawiającej się kondycji bocheńskich przedsiębiorstw oraz sytuacji materialnej mieszkańców, co też warto odnotować.

/media/data/upload/Grudzien/2017/BUR_3780.JPGRadni przygotowując opinię na temat budżetu skupili się także na wydatkach majątkowych: Po stronie wydatkowej projektu budżetu, w najbardziej interesującej nas część dotycząca wydatków majątkowych – kontynuował radny. Mamy wykaz zadań inwestycyjnych liczący kilkadziesiąt pozycji […] Wśród nich znajduje się duża liczba propozycji inwestycyjnych bardzo ważnych dla mieszkańców praktyczne w każdym rejonie miasta (nie sposób ich tu wszystkich wymieniać). W projekcie budżetu znajdują się też pozycje, można powiedzieć, wagi ciężkiej, w sensie dosłownym i przenośnym: dosłownym jeżeli weźmiemy pod uwagę zaplanowane na nie kwoty, w sensie przenośnym: - bo obrosłe są ciężarem długich oczekiwań społecznych i trochę niespełnionych jak dotąd nadziei, jak to ma miejsce w przypadku budowy trasy północno-zachodniej (zaplanowane 5 mln zł na 2018 rok), - oraz nabierającymi ciężaru wraz z oczekiwaniami na prestiżowy sukces miasta w pozyskaniu „prawdziwie dużych środków zewnętrznych” na rewitalizację centrum miasta i plant salinarnych.

Wątpliwości wzbudziły zaplanowane wydatki na krytykowany pomysł budowy tężni solankowej oraz tras turystycznych Turisticus: Oprócz tego, w projekcie budżetu wyróżniają się jeszcze dwie inwestycje realizowane przy współudziale środków zewnętrznych (tężnia z komorą solną oraz sieć tras turystycznych Turisticus), które z pewnością są efektowne i ważne z punktu widzenia wzbogacania walorów turystycznych naszego miasta, ale …. czy w tym momencie najważniejsze, i czy w hierarchii priorytetów miasta lokujące się na samym szczycie? Wielu z nas ma wciąż w tym względzie spore wątpliwości, które może ustąpią jak już te obiekty powstaną; oby tak się stało.

Radny podkreślił, że „Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów nie zgłosiła żadnych poprawek do przedłożonego projektu budżetu na 2018 rok i jednogłośnie zaakceptowała jego kształt wraz z zaproponowaną przez Burmistrza autopoprawką”.

Radny zakończył uwagą dotyczącą bardzo małego udziału wydatków majątkowych w budżecie – tylko 18% i apelem do burmistrza o skrupulatne realizowanie i nadzorowanie zaplanowanych w przyszłym roku przedsięwzięć: Co roku skupieni jesteśmy jakoś tak bardzo wyjątkowo na pozycji budżetu figurującej pod nazwą „wydatki majątkowe”, co jest zrozumiałe, i widoczne w naszych dyskusjach kiedy spieramy się nieraz o niewielkie fragmenty drogi czy chodnika. Z drugiej strony, należy zdać sobie sprawę, że w nadchodzącym roku wydatki majątkowe będą stanowić jedynie 18% wszystkich wydatków ujętych w budżecie. Może podążając śladem owocnych spotkań grupy roboczej, tzw. „grupy do spraw trudnych”, wypracowującej wspólnie z Burmistrzem poprawki do tegorocznego budżetu, uda nam się usiąść jeszcze raz wspólnie, na roboczo, nad trochę trudniejszymi kwestiami, bo dotyczącymi pozostałej części wydatków naszego budżetu, oraz podyskutować nad innymi, szeroko rozumianymi zasobami naszego miasta, jak wykorzystywać je bardziej efektywnie. […] Dlatego chciałbym stąd zaapelować do Pana Burmistrza, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału AGKI. aby zaraz po uchwaleniu budżetu rozpocząć intensywnie przygotowywania do realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych w nim ujętych, (tak aby je właściwie zaplanować, następnie monitorować, wykonać, i oddać jak najszybciej mieszkańcom w użytkowanie.

Burmistrz na temat budżetu powiedział m.in.:

/media/data/upload/Grudzien/2017/BUR_3773.JPGPrzed nami projekt budżetu na 2018 rok, przed nami odpowiedzi na pytania co znajdzie się w budżecie, co będzie musiało na realizację poczekać. Do pierwotnego projektu wnieśliście Państwo kilkadziesiąt zadań ujętych autopoprawką. W związku z tym zwiększono wydatki budżetowe o 2 mln zł. Środki na ich sfinansowanie pochodzą z tytułu ponad planowych dochodów pozostałych gminy. Chciałbym zaznaczyć, że budżet inwestycyjny na 2018 roku jest jeszcze wyższy niż budżet kończącego się roku, a wydatki inwestycyjne w mijającym roku były prawie dwukrotnie większe niż w latach poprzednich. Wydatki majątkowe wzrosły o ponad 4 mln zł przy udziale środków zewnętrznych 3 514 000 zł. Finansowanie deficytu budżetu gminy nastąpi z emisji obligacji gminnych w kwocie 11 700 000 zł. Projekt budżetu z pewnością nie jest doskonały ale oparty na konsekwentnym realizowaniu polityki stabilnego rozwoju i wspólnych uzgodnień. Pozwoli nam również na uruchomienie zadań czekających na swoje rozpoczęcie kilka a nawet więcej lat.

pw