Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-11-04 16:00:13 przez system

Adam Korta: zlikwidujemy problemy komunikacyjne

3 listopada podczas konferencji prasowej Adam Korta przedstawił swoje założenia, dotyczące likwidacji problemów komunikacyjnych w naszym mieście. Jak stwierdził:

Jednym z najważniejszych zadań burmistrza w kolejnych latach jest odciążenie centrum miasta od ruchu samochodowego. W tym celu konieczna jest realizacja kilku kluczowych inwestycji drogowych oraz zmian polegających na zmniejszeniu ruchu tranzytowego w Bochni do północnej części powiatu bocheńskiego poprzez pozbawienie ul. Wiśnickiej, Szewskiej, Konstytucji 3 Maja, Proszowskiej kategorii drogi wojewódzkiej a nadanie jej statusu drogi gminnej. Jednocześnie nadamy status drogi wojewódzkiej nowobudowanemu łącznikowi autostradowemu, który będzie służył jako dodatkowa obwodnica wyprowadzająca ruch do północnej części powiatu zwłaszcza do Gminy Drwinia.
Pozostałe istotne inwestycje drogowe to:

Droga łączącą autostradę A4 z drogą krajową K94 tzw. „łącznik autostradowy”.

/media/data/upload/Listopad/2014/lacznik aut.jpgW ciągu najbliższych dwóch-trzech lat łącznik tak istotny dla mieszkańców zwłaszcza ul. Krzeczowskiej i Brzeskiej zostanie wybudowany. Szacunkowa wartość realizacji zadania w zakresie robót budowlanych wynosi 83 mln. zł. W Strategii Województwa Małopolskiego oraz w jego Wieloletnim Planie Finansowym zabezpieczono już środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację tego zadania w wysokości 85 % wartości inwestycji. Miasto Bochnia, zabezpieczyło już kwotę wkładu własnego w wysokości ok. 1,7 mln zł, pozostała tylko kwestia podpisania stosownych porozumień. Jedyne trudności jakie występują to uzyskanie decyzji o uwarunkowaniu środowiskowym, ale dobra wola wszystkich stron postępowania administracyjnego, powinna doprowadzić do uzyskania stosownej decyzji. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej należy ogłosić przetarg nieograniczony w trybie projektuj i wybuduj, wykonawca będzie miał czas na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie, której będzie mógł rozpocząć już końcem następnego roku budowę.

Budowa trasy północno-zachodniej tzw. KN2- etap II.

Aby dokończyć tą inwestycję należy przygotować dokumentację umożliwiającą pozyskanie środków np. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Konieczna jest przede wszystkim finalizacja prac projektowych rozpoczętych w 2009 roku, kiedy to zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt szacunkowy inwestycji to ok. 3 mln. zł, zadanie zostanie w nadchodzącej kadencji.

Budowa drogi wzdłuż Raby celem ograniczenia ruchu ciężarowego na ul. Proszowskiej.

/media/data/upload/Listopad/2014/droga wzluz raby.jpg*Ul. Partyzantów jest miejscem lokalizacji szeregu firm, znajduje się tam również Powiatowa Społeczna Strefa Aktywności Gospodarczej, powoduje to nasilony ruch pojazdów ciężarowych zwłaszcza na ul. Proszowskiej. Już w 2012 r. w trakcie zebrania na osiedlu Proszowskim mieszkańcy podjęli uchwałę dotyczącą budowy alternatywnej drogi biegnącej wzdłuż rzeki Raby. Jej główną funkcją będzie odciążenie od ciężarowego ruchu kołowego ul. Proszowskiej oraz może stanowić barierę zabezpieczającą tę część miasta przed ewentualnym zagrożeniem powodziowym. Planujemy już w 2015 r, wykonać koncepcję projektową oraz program funkcjonalno-użytkowy przebiegu planowanego połączenia komunikacyjnego. *

Budowa zjazdu z drogi krajowej K94 umożliwiając kierowcom bezpośredni wjazd do wschodniej części miasta

*Nowa inwestycja ważna dla odciążenia komunikacyjnego centrum miasta. Planujemy już w 2015 r, wykonać koncepcję projektową oraz program funkcjonalno-użytkowy przebiegu planowanego połączenia komunikacyjnego. *

Stworzymy dodatkowe miejsca parkingowe wokół strefy centralnej miasta

Większość dużych polskich miast boryka się z problemem obumierania obszarów staromiejskich, jest to trend ogólnoświatowy. Aby przyciągnąć mieszkańców i turystów do centrum należy zaproponować im możliwość zaparkowania samochodu. W centrum Bochni podstawowym problemem jest jednak brak miejsc parkingowych. Problem ten dotyka zarówno mieszkańców centrum jak również osoby przyjeżdżające tu w różnorodnych celach. Proponuję aby wybudować w obrębie centrum miasta kilka mniejszych parkingów. Istnieją dogodne lokalizacje, które umożliwią tego rodzaju inwestycje. Należą do nich m.in.: plac pomiędzy ul. Kącik a Sądecką, tzw. plac ruski, teren obok budynku ZUS-u, teren naprzeciwko BKS-u. Część z nich ma jeszcze nieuregulowany stan prawny.

***Centrum komunikacyjne przy dworcu PKP

Utworzymy centrum komunikacyjne przy dworcu PKP, gdzie będą przystanki początkowe busów, co usprawni również ruch na placu Pułaskiego. Istotnym elementem tego systemu jest uruchomienie szybkich i regularnych połączeń kolejowych Bochni
z Krakowem w ramach tzw. Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA).
Jednym z elementów systemu parkingów w mieście będzie obiekt Park & Ride przy dworcu PKP, aktualnie został wyłoniony wykonawca tej inwestycji, obiekt ma zostać oddany do użytku w październiku 2015 r. Obok dworca gdzie aktualnie zlokalizowany jest parking należy stworzyć węzeł komunikacyjny, miejsce na przystanek początkowy dla busów i autobusów. Dzięki temu uporządkujemy sytuację na Pl. Gen. Pułaskiego. *

Zmodernizujemy i rozbudujemy energooszczędny system oświetlenia ulicznego

Zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię należy planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy oznacza to ze gmina ponosi koszty finansowania energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania. Funkcjonują trzy modele organizacji oświetlenia ulicznego, model bierny w którym zakład energetyczny jest właścicielem i konserwatorem sieci oświetleniowej. Zakład energetyczny obciąża gminę kosztami energii oraz kosztami modernizacji. Taki model funkcjonuje w Bochni. Drugi model to aktywna gmina która jest właścicielem sieci i płaci zakładowi energetycznemu wyłącznie za energię elektryczną, konserwacja wykonywana jest dowolny podmiot po cenach rynkowych. Trzeci model funkcjonowania oświetlenia polegający na stworzeniu dodatkowego podmiotu gospodarczego zarządzającego siecią oświetleniową. *Miasto Bochnia funkcjonuje w modelu biernej gminy mamy oświetlenie przestarzałe technicznie, awaryjne i energochłonne przez co miasto ponosi wysokie koszty oświetlenia oraz uzależnione jest od zakładu energetycznego który jest właścicielem sieci i monopolistom. Aktualnie w sieci oświetleniowej mamy 2885 punktów świetlnych z tego 1364 jest do wymiany z tego 510 jest na granicy użyteczności. Miasto Bochnia musi stać się miastem aktywnym, jeżeli chodzi o funkcjonowanie sieci oświetleniowej. Należy podjąć działania zmierzające do uniezależnienia się od dostawcy energii, przejąć sieć oświetlenie ewentualnie wybudować nową. Koszt modernizacji oświetlenia to około 3 mln zł. Środki na ten cel mogą pochodzić z dwóch źródeł, można pozyskać dofinansowanie do inwestycji ze środków UE lub przeprowadzić tę modernizację w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. *