Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-01-27 21:12:01 przez eb

Akademia Maluszka w Starym Wiśniczu...

... czyli pierwszy w gminie żłobek

W piątek 24 stycznia otwarto uroczyście Wiśnicką Akademię Maluszka w Starym Wiśniczu. Czy jest to elitarny klub dla najzdolniejszych dzieci, kształtujący przyszłych Einsteinów i Marie Curie – Skłodowskie? Być może… Tymczasem jest to jednak zwykły żłobek. Jego nazwę wybrali mieszkańcy Gminy Nowy Wiśnicz drogą głosowania.

Dla potrzeb maluchów wyremontowano budynek w Starym Wiśniczu. Mówiąc językiem eurobiurokraty:
Realizacja powyższego zadania była możliwa dzięki pozyskaniu środków finansowych przez Gminę Nowy Wiśnicz z dwóch źródeł zewnętrznych.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn.” Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym na terenie gminy Nowy Wiśnicz poprzez dostosowanie budynku znajdującego się na działce nr 2215/1 w miejscowości Stary Wiśnicz na cele utworzenia klubu dziecięcego” pozyskano dofinansowanie w kwocie 484 500,00 zł co stanowi 85% kosztów prac. *
W ramach powyższego działania został wprowadzony szereg prac remontowych, między innymi wykonanie sufitów podwieszanych, roboty malarskie, wykonanie podłóg, posadzek, balustrad oraz zakup i montaż windy. W ramach powyższego projektu pozyskano również środki finansowe na funkcjonowanie klubu tj. wynagrodzenia opiekunów, personelu gospodarczego w okresie 3 lat od uruchomienia placówki. W związku z priorytetami instytucji dofinansowującej pierwszeństwo w przyjęciu do klubu będą mieć dzieci niepełnosprawne, dzieci rodziców którzy przerwali karierę zawodową ze względu na fakt urodzenia dziecka, a w konsekwencji z braku odpowiedniej placówki zmuszeni są pozostać w domu lub też przebywają na urlopie wychowawczym czy też powrócili na rynek pracy i dla których utworzenie instytucji opieki na dzieckiem umożliwi utrzymanie obecnego stanowiska pracy.*

*Ze środków krajowych pozyskano dotacje z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 programu Maluch + edycja 2019 na zadanie pn. „Klub dziecięcy w Starym Wiśniczu”. Dotacja z programu Maluch + wynosi 468 918,00 zł. Z powyższego projektu finansowane byłyace związane z robotami rozbiórkowymi, konstrukcyjnymi oraz murarskimi, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty instalacyjne, tynki i oblicowania. Ponadto zaplanowano utworzenie miejsc parkingowych oraz montaż nowego placu zabaw. Klub Malucha ze środków ww. programu zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt, zabawki oraz pierwsze wyposażenie tj. szatnia, krzesła, ławeczki, meble, dywany czy punkt wydawania posiłków. *

*