Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-01-18 19:07:37 przez system

Bezpieczna Przystań w Ochronce

Miasto Bochnia otrzymało 366 580 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Bezpieczna Przystań” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem działań zaplanowanych do realizacji od stycznia do grudnia 2018 r. w Miejskim Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka” w Bochni jest rozszerzenie i zwiększenie atrakcyjności oferty lokalnej placówki wsparcia dziennego oraz stworzenie miejsc dla nowych odbiorców, głównie z obszarów zagrożonych defaworyzacją.

„Bezpieczna Przystań” to szereg zadań, zaplanowanych na cały rok, mających na celu wsparcie efektywności oddziaływań placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu powstanie m.in. zielona siłownia w ogrodzie Ochronki przy ul. Sienkiewicza 2 , a godziny otwarcia placówki wydłużą się o tzw. strefę nastolatka, czyli czas na wieczorne spotkania i rozmowy z młodzieżą i ich rodzicami oraz interwencje w kryzysie. Uczestnicy projektu objęci zostaną kompleksową opieką specjalistów, udzielających pomocy w nauce z różnych przedmiotów, organizujących zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania wychowanków, dbających o ich rozwój sportowy i wspierających w problemach okresu dojrzewania w ramach profilaktycznych zajęć w grupie i indywidualnych konsultacji psychologicznych, kierowanych także do rodziców.

Oddziaływania opiekuńczo-wychowawcze będą prowadzone również poza obrębem placówki, bo projekt przewiduje organizowanie czasu wolnego beneficjentów bezpośrednio w środowisku ich życia. Streetworkerzy, pracujący metodą podwórkową, pojawią się na osiedlach wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Bochnia jako tereny zagrożone wykluczeniem społecznym, czyli przy ulicy Na Buczków i Kaima, a ich celem będzie angażowanie młodych mieszkańców w pozytywne aktywności i motywowanie do stałego korzystania z bogatej oferty atrakcyjnych zajęć w placówce. Wszystkie zajęcia i formy wsparcia będą bezpłatne, a dla uczestników projektu z oddalonych od centrum miasta osiedli przewidziano darmowy dojazd do Ochronki.

Młodzi ludzie będą mieli również możliwość angażowania się w życie placówki i miasta poprzez włączanie się w prace samorządu i grupy liderów młodzieżowych, podejmując współodpowiedzialność za działania na rzecz swoich rówieśników, ale także społeczności lokalnej (pikniki, festyny, turnieje i wydarzenia o charakterze charytatywnym). Nagrodą za zaangażowanie w projekcie będą m.in. atrakcyjne warsztaty, wycieczki i obóz wakacyjny.

Całkowita wartość projektu to 410 000 zł, z czego w drodze konkursu na działania związane ze wsparciem placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Miasto otrzymało 366 580 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorem projektu jest Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka” w Bochni.