Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-02-06 20:01:51 przez system

Bochnia: nabór pierwszoklasistów

Tylko 2 tygodnie na złożenie wniosku mają w Bochni rodzice dzieci, którzy chcieliby zapisać dziecko do szkoły poza swoim obwodem. Można to zrobić pomiędzy 5 a 23 marca 2018.

Obwieszczenie burmistrza w sprawie naboru pierwszoklasistów:

Gmina Miasta Bochnia prowadzi 5 publicznych szkół podstawowych:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Biała 2;Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, ul. Oracka 6 (do oddziałów integracyjnych przyjmowane są także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Konfederatów Barskich 27;Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Kazimierza Wielkiego 71;Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. gen. T. Jakubowskiego 12.

Nabór na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych będzie prowadzony w formie pisemnej.

Terminy

Zgodnie z określonymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. W tym celu należy złożyć zgłoszenie, w sekretariacie szkoły w terminie określonym przez szkołę. Uczniowie ci nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

Aktualne obwody poszczególnych szkół zostały ustalone w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXI/281/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Natomiast kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły na wniosek rodziców mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły odbywać się będzie w terminie od dnia 5 marca do dnia 23 marca 2018 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe terminy kolejnych czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zostały określone w załączniku do Zarządzenia nr 17/18 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia.

Kryteria rekrutacji

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te dla bocheńskich szkół podstawowych są zawarte w Uchwale Nr XXX/245/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w poszczególnych szkołach podstawowych.

Listę obwodów szkolnych w Bochni można znaleźć TUTAJ