Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-10-22 18:12:39 przez system

Bochnia przyjmie plan gospodarki niskoemisyjnej?

Podczas październikowej komisji rewizyjnej oraz komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w bocheńskim magistracie gościł Leszek German, przedstawiciel firmy z Warszawy, który zachęcał bocheńskich radnych do przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej. Decyzję w tej sprawie wkrótce ma podjąć Rada Miasta.

Zmiany klimatyczne są współczesnym wyzwaniem dla ludzi, ponieważ niezależnie od tego, jak naukowo do tego podejdziemy to oczywistym jest, że klimat w jakimś stopniu się ociepla. W związku z tym istnieje potrzeba stworzenia planu gospodarki niskoemisyjnej – zaznaczył na początku Leszek German dodając, że jest to dokument o charakterze strategicznym, którego celem jest zarządzanie emisjami gazu cieplarnianego na poziomie gmin.

Celem głównym dokumentu jest poprawa jakości życia mieszkańców w połączeniu z rozwojem gospodarczym Gminy Miasta Bochnia, jako efekt wdrożenia działań niskoemisyjnych w segmencie publicznym oraz prywatnym. - W 2013 roku sumaryczna emisja wyniosła 192 tys. Mg (megagramów) dwutlenku węgla. W wyniku realizacji działań ujętych w programie możliwe będzie ograniczenie tej emisji o 23 tys. Mg. Spowoduje to, że w 2020 roku emisja będzie znacznie mniejsza o około 12,5%. Podobnie wygląda kwestia zużycia energii finalnej przez Gminę Miasto Bochnia. Przy wprowadzeniu działań z programu niskiej emisji zużycie tej finalnej energii zostanie ograniczone o 8,5% w stosunku do roku 2013. W proponowanych harmonogramie rzeczowo – finansowym proponowane działania umożliwiają również zwiększenie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, co będzie stanowiło około 1% wzrostu – mówił przedstawiciel firmy z Warszawy.

Następnym celem strategicznym jest zwiększenie do 2020 roku energii ze źródeł odnawialnych. - Zastosowanie efektywnych ekonomicznie rozwiązań odnawialnych źródeł w obiektach użyteczności publicznej, popularyzacja w budownictwie mieszkaniowym rozwiązań pochodzących z odnawialnych źródeł energii poprzez wdrożenie systemu zachęt dla mieszkańców m.in. finansowych, popularyzacja rozwiązań w obiektach usługowych, szkołach, działania edukacyjne dla mieszkańców miasta, które będą promowały odnawialne źródła energii – wyliczał możliwości Leszek German.

Kolejnym celem programu jest redukcja zużycia energii finalnej. - Można to osiągnąć poprzez zastosowanie efektywnych ekonomicznie systemów energetycznych, wzrostu udziału ciepła sieciowego w bilansie energetycznym gminy i wymiany źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie, czyli chociażby wymiana kotłów na piece nowej generacji, które dużo skuteczniej wytwarzają ciepło – podkreślił gość dwóch komisji problemowych odbywających się w Urzędzie Miasta Bochnia.

Następny cel to redukcja zanieczyszczeń powietrza. - Ten cel można osiągnąć poprzez przeprowadzenie akcji edukacyjnej wśród mieszkańców miasta, a także poprzez wymianę źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie, rozbudowę sieci gazowych zapewniających podłączenie nowych użytkowników – kontynuował German.* *

Aby zrealizować program wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej potrzebna jest, według Leszka Germana, termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, wymiana instalacji, CO, modernizacja źródeł ogrzewania na bardziej efektywne, przyłączenie nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej, instalowanie odnawialnych źródeł energii, jak elektrownie wiatrowe w oparciu o turbiny małej mocy, montaż mikro instalacji fotowoltaicznych, budowa ścieżek rowerowych na terenie Bochni, budowa i modernizacja dróg, modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana taboru autobusowego na pojazdy o napędzie elektrycznym, rozbudowa i przebudowa ciągów technologicznych, budowa selektywnego punktu zbierania odpadów czy działania edukacyjne lokalnej społeczności.

Miejscy radni przyjęcie planu gospodarki niskoemisyjnej uważają za bardzo istotną i potrzebną rzecz. Większość z nich ma jednak różnego rodzaju wątpliwości do informacji przedstawionych przez Leszka Germana. Najbardziej aktywnym radnym podczas dyskusji był Kazimierz Ścisło oraz specjalista w tej dziedzinie – Bogdan Kosturkiewicz, który kilkakrotnie zadawał przedstawicielowi firmy ze stolicy pytania, na które ten nie potrafił odpowiedzieć.

Radni nad tematem planu gospodarki niskoemisyjnej mają się ponownie pochylić podczas najbliższej i być może również listopadowej sesji Rady Miasta. Jaką decyzję podejmą - pokaże czas.