Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-04-30 21:41:19 przez system

Budżet obywatelski powodem sporu

Z programu sesji wypadły cztery uchwały

Podczas czwartkowej (30 kwietnia) sesji Rady Miasta radni mieli głosować nad przyjęciem uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego. Do głosowania jednak nie doszło, ponieważ decyzją radnych uchwała ta, jak i trzy inne, została zdjęta z porządku obrad.

- W imieniu komisji finansowo-budżetowej wnioskuję o zdjęcie punktu w sprawie przyjęcia budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia – zaznaczył na wstępie Bogdan Kosturkiewicz, argumentując tę decyzję szeregiem nieprawidłowości, jakie przez niektórych radnych zostały zauważone w przedstawionym przez burmistrza dokumencie. Dodatkowo radny stwierdził, że podczas spotkań komisji stałych nie było ze strony urzędu kompetentnych osób, które mogłyby te uchwały „obronić”.

Ze zdaniem Bogdana Kosturkiewicza nie zgodził się burmistrz Stefan Kolawiński. Nie uważam, że ten poddany ostrej krytyce zamysł był najgorszym rozwiązaniem. - Śmiem twierdzić, że było to rozwiązanie bardzo proste, skuteczne, dające jednoznaczne przesłanie, że osoby, które w ramach dokonanego przez mieszkańców osiedla wyboru mogą dysponować kwotą, wprawdzie nieoszałamiająco dużą, ale mogącą za nią coś sensownego zrobić – zaznaczył burmistrz, mówiąc o budżecie obywatelskim i dodając, że podjął decyzję, aby przeanalizować jak wygląda kwestia budżetu obywatelskiego w innych miastach, które wprowadziły go wcześniej. Stefan Kolawiński podczas obrad sesji wyraził również swój niepokój, związany z propozycją zdjęcia uchwały z porządku sesji Rady Miasta. - Przez zdjęcie uchwały obawiam się, że może się zdarzyć, że mieszkańcy będą kolejny rok procedowali budżet obywatelski w tej formie, w której miało to miejsce w bieżącym roku. Nie zdążymy bowiem przyjąć dokumentu, a później rozpocząć przygotowań do konsultacji społecznych z mieszkańcami – zaznaczył Stefan Kolawiński.

Obaw włodarza miasta nie podzielił Bogdan Kosturkiewicz. - Środki finansowe wbrew temu, co mówił pan burmistrz Kolawiński, są zapisane w budżecie i Państwo je możecie spokojnie wydawać – zauważył radny, który zwrócił również uwagę na brak pieczątki radcy prawnego na regulaminie budżetu. Każda uchwała musi być zaopiniowana przez radcę prawnego. - Mam nadzieję, że ten projekt uchwały zostanie dopracowany, że pojawi się na nim pieczątka radcy prawnego urzędu i że ten projekt będzie można przedstawić Radzie Mista pod dyskusję – mówił burmistrz Bochni w latach 2006 – 2010.

W dyskusję pomiędzy obecnym a byłym włodarzem miasta włączył się Andrzej Koprowski, asystent burmistrza oraz główny „projektant” regulaminu budżetu obywatelskiego. - Pan burmistrz nie mówił o tym, że budżet obywatelski jest zagrożony, tylko mówił o tym, że jeżeli uchwała w sprawie przyszłorocznego budżetu, czyli regulaminu budżetu zostanie przesunięta o miesiąc, to może być dużym problemem, żeby wykonać to zobowiązanie w następnym roku – zaznaczył. Koprowski dodał również, że radca prawny zamieścił pieczątkę na uchwale. Nie wiem dlaczego Pan tego nie zauważył – zapytał Andrzej Koprowski radnego Kosturkiewicza, który stwierdził, że w wypowiedzi asystenta burmistrza jest zawarty szereg nieprawd.

Ostatecznie za usunięciem tego punktu z porządku obrad zagłosowało 13 radnych. Przeciw oddalaniu uchwały było natomiast 2 radnych, a 5 osób wstrzymało się od głosu.

Podczas sesji odstąpiono również od głosowania nad uchwałą dotyczącą zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wody oraz odprowadzenie ścieków. Stefan Kolawiński zaproponował ponadto zdjęcie z obrad uchwał odnośnie przyjęcia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta.

Regulamin budżetu obywatelskiego w pierwotnym stanie wyglądał następująco:

I. Wstęp
Regulamin budżetu partycypacyjnego, zwanego dalej „Budżetem Obywatelskim" obejmuje zbiór zasad i reguł, oraz sposób działań, mających na celu bezpośrednie i aktywne włączenia mieszkańców Bochni, w proces tworzenia i wdrażania inicjatyw społecznych.

Budżet Obywatelski w Gminie Miasta Bochni, to współdecydowanie mieszkańców o wydatkach z budżetu gminy, poprzez zgłaszanie swoich pomysłów, a następnie wybór tych, które w największym stopniu odzwierciedlają ich potrzeby. Celem Budżetu Obywatelskiego, jest dostarczenie mieszkańcom informacji i wiedzy na temat sytuacji finansowej oraz zagadnień związanych z planowaniem budżetu.Włączenie jak najszerszej grupy mieszkańców lokalnej społeczności w proces planowania budżetu i decydowania o jego wydatkowaniu, to także najlepszy przekaz dla ujęcia przez służby i władze Miasta, potrzeb, oczekiwań i preferencji jego mieszkańców.

II. Założenia ogólne
1. Budżet Obywatelski Miasta Bochnia, to środki ujęte pod nazwą „Budżet Obywatelski", w uchwale budżetowej Gminy Miasta Bochnia (zwanej dalej Miastem) na dany rok kalendarzowy. Budżetu Obywatelskiego będzie rozgraniczony na realizację zadań
ogólnomiejskich i do dyspozycji poszczególnych 14 osiedli Miasta Bochnia.
2. Kwota przeznaczona na realizację projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, proporcje i podziału środków jest określana przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem.
3. Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski są przeznaczone na sfinansowanie zadań wynikających z zapisów art.7 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594) i wskazanych przez mieszkańców Miasta Bochnia w drodze głosowania.
4. Prezentacja możliwości wynikających z utworzenia Budżetu Obywatelskiego, a także zasad jego wykorzystania, prowadzona jest poprzez spotkania z mieszkańcami. Pełna informacja na temat Budżetu Obywatelskiego, jest również zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta. Bezpośrednie informacje będzie też można uzyskać w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta.

III. Projekty
1. Zgłaszanym projektem może być inicjatywa określająca zadanie, które mieści się w katalogu zadań własnych Miasta.
2. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić:
- każdy pełnoletni mieszkaniec miasta Bochnia.
3. Całkowity koszt zgłoszonego projektu, w tym również koszt jego ewentualnego utrzymania, nie może przekraczać kwoty założonej w Budżecie Miasta, ustalonej wg zasad wymienionych w Rozdziale II punkty 1,2 i 3.
4. Projekt zgłaszany w ramach środków przeznaczonych dla danego osiedla, nie może przekraczać kwoty określonej dla osiedla i musi uzyskać poparcie co najmniej 25 mieszkańców tego osiedla.
5. Projekty ogólnomiejskie, wspólne dla kilku różnych osiedli lub całego miasta, powinny być potwierdzone poparciem co najmniej 60 mieszkańców miasta. W takim przypadku wartość do jakiej może być finansowany projekt, jest określona kwotą ustaloną dla zadań
ogólnomiejskich.
6. Wzór listy poparcia danego projektu - ogólnomiejskiego lub osiedlowego - stanowi załącznik Nr 2 niniejszego Regulaminu.
7. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik nr l do Regulaminu. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta, oraz w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta.
8. Dla wsparcia projektu, można dołączyć opinie specjalistów dla zakresu danego projektu i w zależności od jego charakteru opinie środowiskowe.
9. Wnioskodawca projektu ma prawo do nieodpłatnej pomocy Urzędu Miasta, w zakresie oszacowania kosztu inicjatywy, a także określenia uwarunkowań formalno-prawnych.
10. Zgłoszone projekty składa się w Zarządach poszczególnych osiedli lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta. Wnioski muszą być składane, w terminie określonym Harmonogramem Budżetu Obywatelskiego, stanowiącym załącznik nr.4 niniejszego regulaminu.

IV. Weryfikacja projektów
1. Wstępnej weryfikacji i sprawdzenia pod kątem formalnym złożonych projektów, dokonuje Wydział Promocji i Rozwoju Miasta. W razie mogących wystąpić wątpliwości, Wydział kontaktuje się z wnioskodawcą, w celu usunięcia wad formalnych lub uzupełnienia wniosku.
2. Projekty ogólnomiejskie, po weryfikacji przez Wydział Promocji i Rozwoju Miasta, w zależności od ich zakresu, przedstawiane są odpowiednim Komisjom Stałym Rady Miasta, które omawiają projekt i sprawdzają go pod kątem zgodności z wymogami niniejszego
Regulaminu.
3. Po zaopiniowaniu przez Komisje Stałe Rady Miasta, projekt przekazywany jest do Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta

V. Prezentacja projektów
1. Wykaz wszystkich zgłoszonych i zatwierdzonych projektów wraz z ich treścią i załącznikami, w podziale na projekty osiedlowe i ogólnomiejskie, będzie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz bezpośrednio do wglądu, w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta.
2. Dopuszcza się możliwość prowadzenia akcji medialnej, ulotkowej, plakatowej i ogłoszeniowej.

VI. Wybór projektów
1. Wyboru projektów spełniających wymogi formalne dokonują mieszkańcy Miasta Bochni w głosowaniu.
2. Termin głosowania określony jest przez Burmistrza Miasta w harmonogramie i podany w formie ogłoszeń.
3. Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 4. Regulaminu.
4. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta Bochnia.
5. Głosowanie odbywa się:
1} bezpośrednio poprzez wypełnienie kart do głosowania, stanowiących załącznik nr 3. niniejszego Regulaminu i wrzucenie ich do urn w wyznaczonym punkcie do głosowania, pod nadzorem Komisji Osiedlowej, składającej się z 2-5 osób, wskazanych spośród chętnych przez Zarząd Osiedla lub wybranych na zebraniach osiedlowych.
2) poprzez tzw. bezpieczną zakładkę, strony internetowej Urzędu Miasta
6. W przypadku głosowania do urn, głosujący okazuje Komisji Osiedlowej dokument tożsamości, a na liście przy swoim nazwisku, wpisuje adres zamieszkania i składa podpis.
7. W przypadku głosowania internetowego, osoba głosująca wypełnia udostępnione na stronie internetowej rubryki zawierające dane osobowe potwierdzające tożsamość głosującego.
8. Ocenę projektu podczas dokonywania głosowaniu wyraża się zapisaniem cyfry od l do 5, gdzie cyfra:
- 1 oznacza projekt zbędny do realizacji
- 2 oznacza projekt niekonieczny do realizacji
- 3 oznacza projekt do realizacji w dalszej kolejności
- 4 oznacza projekt do realizacji w drugiej kolejności
- 5 oznacza projekt do realizacji w pierwszej kolejności
9. Nie ogranicza się ilości możliwych do zaznaczenia projektów
10. Głosem nieważnym jest karta do głosowania na której nie zaznaczono punktacji ani jednego projektu lub zaznaczenie jest dokonane w innej formie jak cyfrą od l do 5.
11. Oddawane głosy, po zakończeniu głosowania przeliczane są przez Komisje Osiedlowe i wraz z protokołem przekazywane są do Urzędu Miasta i przechowywane w bezpiecznym miejscu. Komisja Miejska powołana Zarządzeniem Burmistrza dokonuje podsumowania głosów przekazanych z poszczególnych osiedli, a także głosy oddane droga internetową.
12. Komisja Miejska, sporządza szczegółowy protokół w którym ujmuje ogólną ilość oddanych głosów, ilość głosów oddanych na poszczególnych osiedlach, oraz listę projektów wg. kolejności uzyskanej oceny.
13. Wynik wyborów jest wiążący dla realizacji projektów, które uzyskały największe poparcie.
14. W przypadku gdy projekty uzyskały takie samo poparcie, do realizacji trafia projekt który
uzyskał więcej rekomendacji i pozytywnych opinii.
15. W przypadku, gdy wygra projekt, którego koszt jest niższy niż wysokość kwoty przeznaczonej w Budżecie Obywatelskim, realizowane są kolejne projekty, nie przekraczających pozostałej do spożytkowania kwoty. Podczas weryfikacji pod uwagę brane jest poparcie danego projektu i koszt jego realizacji.
16. Wyniki głosowania podane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu
Miasta, oraz w formie ogłoszeń.

VII. Realizacja projektów
1. Projekty zatwierdzone w głosowaniu mieszkańców, są realizowane przez Miasto w ramach środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego.
2. Projekty są realizowane zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu.
3. Harmonogram na kolejne lata funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego, ustalany jest przez Burmistrza Miasta w formie zarządzenia, po rozpatrzeniu zgłaszanych w tym względzie opinii i uwag i uchwaleniu przez Radę Miasta budżetu na dany rok kalendarzowy.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane wyłącznie Uchwałą Rady Miasta, z inicjatywy Burmistrza lub Rady Miasta, po ustaleniu wspólnego stanowiska.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności ustaleń zostają dokonane automatycznie, w przypadku sprzeczności z obowiązującym prawem, wskazującym zastosowanie odpowiedniej regulacji.