Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-09-04 21:07:29 przez Czas2012

Budżet rekordowo wysoki - inwestycje w Gminie Bochnia

/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/1.0.jpgW 2019 roku nie spoczywamy na przysłowiowych laurach. Tegoroczny budżet inwestycyjny, podobnie jak w ubiegłym roku, jest również rekordowo wysoki. W tym roku na różnego rodzaju inwestycje wydamy ponad 22 mln zł. Na tę pokaźną kwotę składają się m.in. potężne środki unijne jakie udało się nam pozyskać w roku ubiegłym. Liczę na to, że po zakończeniu tych rozpoczętych inwestycji wskazanych w tegorocznym budżecie Rada Gminy na mój wniosek zabezpieczy kolejne środki na inne zadania, których realizacji oczekują mieszkańcy. Obecna Rada Gminy jest pełna skrajności i to szeroko rozumianych. Dopóki jednak działamy wspólnie dla dobra gminy to nie mam zastrzeżeń. Są jednak „jednostki”, które powiem oględnie - jakoś dziwnie rozumieją pracę dla rozwoju gminy. Dlatego współpraca radnych czasem nie układa się najlepiej. Praca na rzecz gminy wymaga przede wszystkim skupienia się nad jej wszechstronnym i strategicznych rozwojem, a nie wzniecaniem kolejnych konfliktów. Chciałbym również podkreślić, że zdanie radnych jest dla mnie bardzo ważne, tylko oczekiwałbym czasem więcej inicjatywy, a jeżeli już pojawia się krytyka to powinna być konstruktywna…” – mówi Marek Bzdek wójt Gminy Bochnia

Dobiega końca I etap budowy pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej w Łapczycy
/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/Hala_Lapczyca.JPGW 2018 Gmina Bochnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 mln złotych w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.  W tym samym roku w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę I etapu prac – który obejmuje wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Budowa ruszyła w wakacje zeszłego roku, a prowadzone prace ziemne zbiegły się z jesienną kampanią wyborczą. Rozpowszechniane były wówczas informacje, że budowa hali spowodowała pęknięcia na tynkach wewnątrz budynku szkoły, choć pojawiły się one tam dużo wcześniej.

Mając na względzie fakt, iż został o tej sprawie powiadomiony Powiatowy Inspektor!figure Nadzoru Budowlanego, Gmina Bochnia została zmuszona do przeprowadzenia kosztownej ekspertyzy. Zbadano stan techniczny szkoły ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń powstałych na dylatacji konstrukcyjnej pomiędzy przewiązką, a budynkiem szkoły podstawowej i gimnazjum. Z przeprowadzonej ekspertyzy wynika, że „budynek gimnazjum oraz budynek łącznika znajduje się obecnie w dostatecznym stanie technicznym i nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników obiektu. Budynek może być w dalszym ciągu użytkowany”. Co ciekawe z dokumentu wynika również, że widoczne obecnie pęknięcia powstały dlatego, że wzniesione przed laty budynki „pracują” na gruncie, a przewidziana wówczas w projekcie budowlanym dylatacja pomiędzy budynkiem gimnazjum a przewiązką, została wykonana niepoprawnie i nie do końca zgodnie z projektem.

/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/2.jpg/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/3.jpg/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/4.0.jpgObecnie na ukończeniu jest pierwszy etap inwestycji. Wartość prac w ramach I etapu to ponad 5,4 mln zł. W sierpniu został ogłoszony przetarg na wykonanie II etapu prac w ramach, którego zostaną wykonane prace wykończeniowe w budynku, roboty instalacyjne, zagospodarowanie terenu w tym m.in. budowa chodnika, miejsc postojowych, zamontowanie wyposażenia.

Rozpoczęły się prace wykonawcze na Strefie Aktywności Gospodarczej w Gorzkowie
/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/5.0.jpgW ubiegłym roku Gmina Bochnia otrzymała prawie 1,9 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych na Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Gorzkowie. Wartość inwestycji opiewa na ponad 2,7 mln zł, z czego wydatki kwalifikowane ustalono na 2,2 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest firma Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o. z Krakowa. W ramach inwestycji mają powstać drogi (400 m), jedno skrzyżowanie, 5-8 zjazdów wraz z przepustami, rowy odwadniające (blisko 800 m), sieć wodociągowa (ponad 1 km) i kanalizacyjna (900 m) oraz sieć elektroenergetyczna. W chwili obecnej trwają przygotowania do rozpoczęcia prac związanych z budową sieci wodnej i sieci kanalizacji sanitarnej. Na ukończeniu są prace projektowe związane z budową dróg w ramach strefy. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 listopad 2019 r.

Tereny położone w Gorzkowie to jedne z najatrakcyjniejszych działek w tej okolicy. Obszar ten, zgodnie z zapisami obowiązującego w planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczony jest właśnie na działalność gospodarczą. Bardzo mnie cieszy fakt, że działki, na których przez lata rosły tylko drzewa i chaszcze, zaczną spełniać swoje zadanie. Już w 2015 roku były podejmowane próby ściągnięcia do Gminy nowych inwestorów. Kilku przedstawicieli potencjalnych inwestorów nawet było oglądać te tereny, ale były one kompletnie nieprzygotowane i nie wzbudziły zainteresowania – powiedział Marek Bzdek, Wójt Gminy Bochnia – Nie chcąc, aby takie sytuacje się powtarzały wystąpiliśmy z wnioskiem o dotację. Cieszy mnie fakt, że takie dofinansowanie udało się pozyskać. Obecnie już trzy działki znalazły nabywców. Jedna firma zajmuje się produkcją mebli, druga specjalizuje się w branży transportowej, a trzecia to firma handlowo-usługowa, sprzedająca narzędzia malarskie. Zainteresowanie wzrosło po tym, jak zyskaliśmy dofinansowanie na strefę i powstanie tam cała infrastruktura. Nowi inwestorzy to nie tylko wizja wyższych podatków do budżetu gminy ale również nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Ta inwestycja to naprawdę wielki krok naprzód zwłaszcza, że wcześniej przez wiele lat nie inwestowano dużych środków finansowych w rozwój gminy – dodaje Marek Bzdek.

Informacja dotycząca realizacji zadań drogowych w Gminie Bochnia

I. Fundusz Dróg Samorządowych
/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/6.jpg/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/7.jpgW maju br. złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn: Remont drogi gminnej 581118K w miejscowości Nieszkowice Wielkie – droga na działce nr. ewid. 226 (tzw. Kliny) dł. 400mb.
Całkowita wartość inwestycji wynosi: 479 235,80zł.
W sierpnia br. zostały złożone kolejne dwa wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych :
• na zadanie pn: Remont drogi gminnej 580828K Baczków – droga na działce nr 301,dł 338mb.
Całkowita wartość inwestycji wynosi: 505 816,90zł.
• na zadanie pn: Remont drogi gminnej 58848K Pogwizdów – droga na działkach nr. ewid. 838, 437, 87/10, o łącznej dł. 919mb.
Całkowita wartość inwestycji wynosi: 982 214,32zł.
II. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 965 Zielona – Limanowa, Etap I i II.
Gmina Bochnia udziela pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na rozbudowę drogi wojewódzkiej Zielona – Limanowa polegającą na budowie zatok autobusowych
Wartość dofinansowania ze strony Gminy Bochnia wynosi - 118 350,00zł.
III. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K Chełm – Zawada na odcinkach: Gierczyce, Dąbrowica, Nieprześnia, Zawada.
Gmina Bochnia udziela pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość dofinansowania ze strony Gminy wynosi - 145 000,00zł.
IV. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – FOGR.
Na początku bieżącego roku wystąpiliśmy o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków, zostały zrealizowane następujące zadania:
• Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Ostrów Szlachecki dz. Nr 217.
• Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Dąbrowica dz. Nr 238.
• Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nieszkowice Wielkie dz. Nr 138/7.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 315 566,42 zł. W tym kwota dofinansowania: 150 000,00zł.
V. Przebudowa chodnika w msc. Moszczenica obok gminnego przedszkola - 37 000,00zł.
VI. Remont częściowy dróg gminnych i wewnętrznych emulsją i grysami – 80 811,00zł.
VII. Remont nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych i wewnętrznych – dostawa kruszywa -
134 800,00zł.
VIII. Awaryjna naprawa dróg gminnych i wewnętrznych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu – 144 300,00zł.
IX. Konserwacja rowów, odwodnienie – 70 600,00zł.
X. Koszenie poboczy – 18 652,00zł.
XI. Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych – 30 400,00zł.

Gmina Bochnia przeznaczy prawie 10 mln zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Damienicach
/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/11.jpg/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/12.jpgPrawie 10 mln złotych będzie kosztowała inwestycja w infrastrukturę wodno-ściekową w Damienicach, Cikowicach i Stanisławicach. Gmina Bochnia pozyskała na to zadanie 3,8 mln zł unijnej dotacji. Umowa na wykonanie kompleksowego zakresu robót budowlanych pod nazwą „Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Damienice z budową rurociągu tłocznego i rozbiórką oczyszczalni ścieków w miejscowości Stanisławice w gminie Bochnia” została podpisana w poniedziałek 12 sierpnia w Damienicach.

Wykonawca tego zadania (PHU „INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski spółka jawna) wyłoniony został w przeprowadzonym po raz drugi postępowaniu przetargowym. Przedsięwzięcie obejmować będzie:
1. Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Damienicach do przepustowości 1087m3/dobę, która docelowo ponad trzykrotnie zwiększy swoje możliwości oczyszczania ścieków.
2. Budowę rurociągu tłocznego o długości ok. 3 km, łączącego likwidowaną oczyszczalnię ścieków w Stanisławicach z oczyszczalnią w Damienicach.
3. Rozbiórkę istniejącej przestarzałej oczyszczalni ścieków w Stanisławicach wraz z rozbudową na jej terenie przepompowni ścieków.
W ramach projektu zaplanowano również montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok 40 kW. Instalacja fotowoltaiczna ma na celu obniżenie kosztów obsługi rozbudowanej oczyszczalni poprzez produkcję energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni. Zakończenie inwestycji planowane jest do 30 czerwca 2020 roku. Łączna wartość robót objętych podpisaną umową wynosi brutto 9 770 000,00 złotych z czego koszty kwalifikowane to 6 022 838,48 zł.

/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/8.jpg/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/9.jpg/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/10.jpg– W ubiegłej kadencji w Gminie Bochnia zostało wybudowanych około 50 km sieci kanalizacyjnej za łączną kwotę 9,5 mln zł z czego prawie 40 % środków stanowiły pieniądze pozyskane z funduszy zewnętrznych. Liczę, że niebawem pojawią się kolejne możliwości pozyskania środków zewnętrznych z których będziemy mogli skorzystać jako gmina, ponieważ mamy już pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Majkowicach, Zatoce i Grabinie – mówi Marek Bzdek, wójt Gminy Bochnia

Zakończyła się modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowie Szlacheckim
/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/13.jpgW sierpniu br. zakończyła się modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowie Szlacheckim. Inwestycja była realizowana przez Zakład remontowo Budowlany „BUDOLEX” Stanisław Oleksy. W ramach tego zadania wykonano: wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie budynku oraz wymianę okładziny schodów. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym świetlica zostanie również wyposażona w gry strategiczne oraz urządzenia usprawniające – rowery stacjonarne oraz bieżnię treningową. Dodatkowo przy świetlicy zostanie wykonana siłownia zewnętrzna oraz placu zabaw. Całkowita wartość tego zadania to ok 0,4 mln zł  (z czego unijne dofinansowanie to 230 tys zł).

Od września przedszkolaki z Moszczenicy będą już korzystać ze zmodernizowanego budynku przedszkola.
/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/14.jpg/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/15.jpgOd nowego roku szkolnego przedszkolaki z Moszczenicy i okolic będą uczęszczać do zmodernizowanego budynku przedszkola. Środki na przebudowę budynku wraz z otoczeniem Gmina Bochnia pozyskała z funduszy unijnych. W ramach projektu został nie tylko gruntownie wyremontowany budynek ale również pozyskane środki zostały przeznaczone na zagospodarowanie otoczenia tj. wykonanie odwodnienia budynku, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie elewacji budynku, wymianę ogrodzenia, wykonanie chodnika wokół budynku, organizacja placu zabaw dla dzieci. Wartość zadania to ponad 0,5 mln zł (w tym unijne dofinansowanie: 274 206,02 zł)

Nowy budynek przedszkola w Bogucicach
/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/16.jpg/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/17.jpg/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/18.jpgDobiega końca budowa nowego budynku przedszkola w Bogucicach. Przedszkole zostanie wyposażone w nowoczesne sprzęty, materiały dydaktyczne, zabawki i gry. Powstanie również szatnia dla dzieci. Wokół budynku wykonany zostanie chodnik, podjazd dla niepełnosprawnych oraz droga pożarowa. Wykonawcą tej inwestycji jest Zakład Budowlano Remontowy BUDOLEX Stanisław Oleksy z Ujanowic. Wartość całego zadania opiewa na 1 mln zł (w tym unijne dofinansowanie to ok 0,5 mln zł). Termin zakończenia inwestycji to 30.09.2019 r.

Przebudowa budynku dawnej szkoły w Cikowicach
/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/21.jpg/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/20.jpg/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/19.jpgPo przeprowadzeniu postepowania przetargowego w dniu 10 października 2018 r. zawarta została umowa z firmą Krystian Uryga „URBUD” Usługi Remontowo-Budowlane. W ramach zawartej umowy wykonawca wykonuje przebudowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku na miejsce aktywnego spędzania czasu. W ramach tego zadania w budynku dawnej szkoły została już wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, został zmodernizowany dach, zostały zmodernizowane i wyposażone pomieszczenia wewnątrz budynku. Zgodnie z projektem w tym zmodernizowanym budynku powstanie biblioteka multimedialna, sala zabaw dla dzieci - kulkowo, gabinet oraz pomieszczenie socjalne. Co istotne, budynek zostanie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż platformy dla niepełnosprawnych.Przed budynkiem zaplanowany jest również parking, a plac zabaw dla dzieci który obecnie się tam znajduje zostanie doposażony w nowoczesne urządzenia. Wartość zadania to 1,3 mln zł  (w tym unijne dofinansowanie to prawie 0,9 mln zł).  Zakończenie tej inwestycji jest zaplanowane na październik br. roku.

Ponad 0,5 mln Gmina Bochnia przeznaczyła na place zabaw, zielone siłownie i Otwarte Strefy Aktywności
/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/22.jpgGmina otrzymała także dofinansowanie z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W dniu 19 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą – KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna na realizację zadania. Termin wykonania placu zabaw i siłowni zewnętrznej to 16 września 2019 r. Wartość umowy z wykonawcą opiewa na 120 tys zł z czego dofinansowanie to kwota 50 000,00 tys zł. W ramach tego Programu w 2018 roku utworzone zostały Ogólnodostępne Strefy Aktywności w miejscowościach Cikowice, Gawłów, Nieszkowice Wielkie i Zatoka. Inwestycja zostanie zrealizowana w bieżącym roku, dlatego też w niedługim czasie mieszkańcy, w różnym wieku, będą mogli aktywnie i zdrowo spędzać wolny czas w specjalnie przystosowanych do ich potrzeb miejscach.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: siłownia zewnętrzna, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier oraz zagospodarowanie zieleni. Są to miejsca sprzyjające integracji społecznej i skierowane do różnych grup wiekowych.

W br. powstały również nowe place zabaw w Baczkowie, Proszówkach i Stanisławicach. W ramach zadania wykonana została budowa obiektów małej architektury obejmująca dostawę urządzeń, ich montaż, wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz zagospodarowanie terenu. Powstały również zielone siłownie w Gierczycach i Dąbrowicy, Street Workout w Stanisławicach oraz doposażono plac zabaw przy szkole podstawowej w Nieszkowicach Wielkich.

/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/23.jpg/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/24.jpgWartość umów zawartych z wykonawcami w/w zadań opiewała na prawie 0,4 mln złotych z czego pozyskane dofinansowanie unijne to ponad 0,2 mln zł . Gmina Bochnia pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakończono przebudowę budynku biblioteki i w Majkowicach oraz gruntowny remont pomieszczeń dla biblioteki w Łapczycy
Gmina Bochnia pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przebudowę biblioteki w Majkowicach. Zakres prac obejmował:
1. Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z odtworzeniem detali architektonicznych,
2. Wymiana rynien i rur spustowych;
3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
4. Remont cokołu z piaskowca,
5. Wybicie otworu drzwiowego w wewnętrznej ścianie nośnej;
6. Rozebranie pieców kaflowych;
7. Odbicie zniszczonych tynków wewnętrznych;
8. Wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym,
9. Wykonanie otworu w stropie oraz montaż składanych schodów strychowych;
10. Wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej;
11. Montaż kurtyny powietrznej;
12. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej;
13. Wykonanie instalacji odgromowej;
14. Roboty wykończeniowe;
15. Zagospodarowanie terenu: wykonanie chodnika z kostki integracyjnej oraz miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej;
/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/25.jpg/media/user/images/upload/Wrzesien/2018/26.jpgWartość umowy z wykonawcą wynosiła 328 025,35 zł z czego pozyskane dofinansowanie unijne to ponad 200 tys zł. W bieżącym roku został również wykonany gruntowny remont pomieszczeń na potrzeby biblioteki w Łapczycy. Remont był wykonywany w całości przez gminnych pracowników w związku z czym, w budżecie inwestycyjnym mamy do czynienia z kosztami za same materiały niezbędne do remontu, których wartość to prawie 40 tys zł.

Tekst sponsorowany

Zobacz także: Dożynki w Nieszkowicach Małych