Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-01-16 05:48:53 przez system

Czas na kreatywnych

W 2009 roku władze Bochni przeznaczają 320 tys. zł na wsparcie zadań z zakresu sportu, kultury i sztuki oraz ochrony zdrowia. Wczoraj burmistrz Kosturkiewicz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Bochni w roku 2009.

Beneficjentami środków mogą być organizacje pozarządowe, które w terminie do 16 lutego 2009 roku złożą stosowne wnioski w Urzędzie Miejskim w Bochni.
Szczegółowy regulamin konkursu, określający zasady i tryb jego przeprowadzenia, został przyjęty zarządzeniem Burmistrza Miasta Bochni nr 13/09 z 15 stycznia 2009 r. Publikujemy go ponizej.
Dodatkowych informacji o konkursie udziela Marek Maciuszek — Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. NGO, tel. 014 611 84 12-16 wew. 346.

REGULAMIN
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Miasta Bochnia w roku 2009

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Realizacja zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach niniejszego konkursu zlecana jest w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 1. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze niniejszego konkursu. Przewiduje się dofinansowanie jednej oferty w ramach zadania nr 1.1. oraz więcej niż jednej oferty w ramach pozostałych zadań.

Rozdział II. CELE i ZAŁOŻENIA KONKURSU

§ 2.
Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
3) ochrony i promocji zdrowia,
odpowiadającej celom "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009" oraz celowi strategicznemu nr 2 "Podniesienie jakości życia mieszkańców" oraz celowi strategicznemu nr 3 "Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta oraz wzrost ruchu turystycznego" zapisanemu w Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochni na lata 2007-2015.

§ 3.
1. Otwarty konkurs ofert będzie realizowany poprzez zlecanie następujących rodzajów zadań:
Zadanie 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Zadanie 2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
Zadanie 3. Ochrona i promocja zdrowia.

 1. W ramach realizacji zadań wymienionych w punkcie 1 wspierane będą następujące typy projektów:

Zadanie 1:
1. organizacja na terenie Gminy Miasta Bochnia regularnych zajęć sportowych we wszystkich grupach wiekowych (co najmniej 8 godzin tygodniowo), w następujących dyscyplinach sportowych: piłka ręczna i nożna mężczyzn,
2. organizacja na terenie Gminy Miasta Bochnia imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym imprez adresowanych do osób niepełnosprawnych,
3. organizacja na terenie Gminy Miasta Bochnia imprez sportowych o charakterze miejskim, powiatowym i wojewódzkim, w tym imprez adresowanych do osób niepełnosprawnych.

Zadanie 2:
1. organizacja na terenie Gminy Miasta Bochnia imprez i przedsięwzięć filmowych, teatralnych, muzycznych, literackich, plastycznych zarówno w formie cyklicznych festiwali, przeglądów, konkursów, jak i pojedynczych wydarzeń kulturalnych,
2. inicjatywy, w tym wydawnictwa, promujące wydarzenia, jakimi są:
- 50-lecie Muzeum im. St. Fischera w Bochni,
- 70-lecie wybuchu II Wojny Światowej
- 75-lecie koronacji obrazu Matki Boskiej Bocheńskiej w Bazylice Św. Mikołaja w Bochni,
- 25-lecie parafii Św. Pawła w Bochni,
3. inicjatywy, w tym wydawnictwa, mające na celu upowszechnianie i promocję historii oraz walorów miasta w kraju i za granicą,
4. inicjatywy, w tym wydawnictwa, mające na celu wzbogacenie oferty kulturalnej i artystycznej związanej ze szlakiem "NaCl — bocheński szlak solny "na świecie" im. Świętej Kingi".
W ramach Zadania 2 możliwy będzie zakup strojów i instrumentów muzycznych o koszcie jednostkowym nie wyższym niż 2.000 zł

Zadanie 3:
1. organizacja i prowadzenie na terenie Gminy Miasta Bochnia grup wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie,
2. działania na rzecz chorych i ich rodzin w zakresie opieki paliatywnej na terenie Gminy Miasta Bochnia.

Rozdział III: WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ.

§ 4.
1. Na realizację projektów wybranych w ramach niniejszego konkursu Gmina Miasta Bochnia przeznacza środki finansowe do kwoty ogółem 320.000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych). Przy czym:

a) na realizację zadania 1.1. do kwoty ogółem 220.000 zł
b) na realizację zadania 1.2. do kwoty ogółem 30.000 zł
c) na realizację zadania 1.3. do kwoty ogółem 20.000 zł
d) na realizację zadania 2. do kwoty ogółem 40.000 zł
e) na realizację zadania 3. do kwoty ogółem 10.000 zł

 1. Wysokość pojedynczej dotacji, o jaką można się ubiegać w ramach niniejszego konkursu na realizację projektów wybranych w ramach zadania 1.2. musi mieścić się w następującym przedziale:
  a) minimalna kwota dotacji 3.000 zł
  b) maksymalna kwota dotacji 15.000 zł

 2. Wysokość pojedynczej dotacji, o jaką można się ubiegać w ramach niniejszego konkursu na realizację projektów wybranych w ramach zadania 1.3. oraz zadań 2. i 3. musi mieścić się w następującym przedziale:
  a) minimalna kwota dotacji 1.000 zł
  b) maksymalna kwota dotacji 5.000 zł

Rozdział IV: TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

§ 5.
1. Termin składania ofert upływa 16 lutego 2009 roku.

§ 6.
Uprawnionymi do złożenia oferty są następujące podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinach będących przedmiotem niniejszego konkursu:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego.

§ 7.
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, w terminie o którym mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Bochni lub przesłanie oferty na adres korespondencyjny Referatu Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32 — 700 Bochnia (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Bochni).

 1. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

§ 8.
1. Przyznane środki finansowe mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

 1. Środki finansowe nie mogą być wykorzystane w szczególności na:
  a) koszty stałe podmiotów ponoszone przy realizacji zadania, w tym wynagrodzenia osobowe etatowych pracowników administracyjno — biurowych (np. księgowa, informatyk, sekretarka), a także utrzymanie i wyposażenie biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz komputery, telefony, kserokopiarki, faksy, meble biurowe itp.),
  b) wynagrodzenia osobowe członków organów zarządzających podmiotem,
  c) podatki, cła, opłaty skarbowe,
  d) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
  e) nabycie lub dzierżawę gruntów,
  f) prace remontowe i budowlane,
  g) wydatki inwestycyjne,
  h) koszty ryczałtu samochodu prywatnego wykorzystywanego do realizacji zadania,
  i) działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
  j) wydatki poniesione na przygotowanie oferty.

§ 9.
Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11-15 ustawy.

ROZDZIAŁ V: TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT.

§ 10.
1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Bochni, który dokonuje wyboru ofert nie później niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
2. Wybór ofert nastąpi w oparciu o ocenę formalną i ocenę merytoryczną każdego projektu.

§ 11.
OCENA FORMALNA
1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Referat Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Bochni zgodnie z ustalonymi wymogami, tj.:

1) złożenie kompletnej i poprawnej oferty, na obowiązującym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym;

2) jasne określenie rodzaju zadania (1.1. lub 1.2. lub 1.3. lub 2. lub 3.) na jakie jest składana oferta;

3) czytelne wypełnienie oferty pismem drukowanym, maszynowym lub komputerowo;

4) przedstawienie projektu zgodnego ze statutem podmiotu wnioskującego o dotację;

5) dołączenie do oferty następujących załączników:
a) statutu;
b) aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności oferenta w przypadku pozostałych oferentów — inny dokument właściwy dla oferenta. Aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument właściwy oznacza, że jest on zgodny ze stanem faktycznym;
c) kompletnego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat/rachunek wyników, informacja dodatkowa) za poprzedni rok zgodne z obowiązującymi przepisami, podpisane przez osoby uprawnione. Oferenci, którzy nie mają obowiązku składania sprawozdania finansowego winni przedstawić zestawienie przychodów i kosztów;
d) sprawozdanie merytoryczne (sprawozdanie z działalności) za poprzedni rok, podpisane przez osoby uprawnione;
e) inne jeśli wymagane:
• np. upoważnienia osób do reprezentowania oferenta, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności oferenta;
• terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny);
• w przypadku składania wniosków, które będą realizowane w partnerstwie, należy załączyć umowę partnerską, bądź oświadczenie partnera.

2. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.

3. Niespełnienie tego wymogu skutkuje pisemnym wezwaniem (za pomocą faxu lub poczty elektronicznej) do natychmiastowego (1 dzień roboczy od daty otrzymania wezwania) uzupełnienia i skorygowania oferty.

4. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzenia zgodności z oryginałem. Nie spełnienie tego wymogu skutkuje pisemnym wezwaniem (za pomocą faxu lub poczty elektronicznej) do natychmiastowego (1 dzień roboczy od daty otrzymania wezwania) uzupełnienia oferty.

5. Nie dokonanie uzupełnienia oferty, o którym mowa w pkt. 3 i 4 spowoduje uznanie dokumentów za nieważne.

6. Podmiot składający w konkursie więcej niż jedną ofertę, dostarcza tylko jeden komplet wymaganych załączników do wszystkich złożonych ofert.

7. Ocena formalna polega na ocenie kompletności i poprawności oferty.

8. Oferta jest uznana za kompletną, jeżeli:
a) dołączone zostały wszelkie wymagane załączniki zgodnie z § 11, ust. 1, pkt. 5,
b) wszystkie załączniki spełniają wymogi ważności,
c) wypełnione zostały wszystkie pola oferty.

9. Oferta uznana jest za poprawną, gdy:
a) złożona jest na właściwym formularzu,
b) złożona jest w wymaganym terminie określonym w niniejszym Regulaminie,
c) podmiot jest uprawniony do złożenia oferty,
d) oferta oraz załączniki są podpisane przez osoby uprawnione,
e) działalność statutowa (działalność statutowa nieodpłatna lub odpłatna) podmiotu zgadza się z dziedziną zadań publicznych będących przedmiotem konkursu,
f) jest czytelna,
g) termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w niniejszym Regulaminie,
h) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno-rachunkowym,
i) kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów uwzględnia sposób kalkulacji kosztów,
j) strony oferty są ponumerowane oraz połączone w sposób trwały np. zszyte, spięte (nie bindowane).

10. Referat Promocji i Rozwoju Miasta dokonuje oceny formalnej, wypełniając dla każdej oferty indywidualną kartę oceny formalnej.

11. Po zakończeniu oceny formalnej wszystkich ofert Referat Promocji i Rozwoju Miasta wypełnia zbiorczą kartę oceny formalnej.

12. Zbiorcza karta oceny formalnej jest załącznikiem do materiałów przekazywanych członkom Komisji Konkursowej.

§ 12.
OCENA MERYTORYCZNA

 1. Oferty rozpatrzone pod względem formalnym są zbiorczo przekazywane do Komisji Konkursowej, która dokonuje oceny merytorycznej i przygotowuje dla Burmistrza Miasta Bochni wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.

 2. Komisja przedstawia Burmistrzowi Miasta Bochni także wykaz ofert, którym nie rekomenduje przyznania dotacji.

 3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
  a) Bogdan Kosturkiewicz — przewodniczący
  b) Bogdan Szumański — z-ca przewodniczącego
  c) Marek Maciuszek — sekretarz

 4. Przyjmuje się następujące kryteria oceny merytorycznej złożonych ofert:

 5. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot - MAX. 5 pkt
  Posiadanie rekomendacji dla podmiotu, w tym od jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, innych organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów:

 6. referencje z lat 2007-2008 od 1 podmiotu - 1 pkt
 7. referencje z lat 2007-2008 od 2 podmiotów - 3 pkt
 8. referencje z lat 2007-2008 od więcej niż 2 podmiotów - 5 pkt

 9. Ocena projektu - MAX. 13 pkt

Zgodność z celami i założeniami konkursu - 3 pkt
Charakter projektu:
- miejski - 1 pkt
- powiatowy - 2 pkt
- wojewódzki - 3 pkt
- ogólnopolski - 4 pkt
- międzynarodowy - 5 pkt
Realizacja projektu ściśle związana z organizacją świąt państwowych i kościelnych oraz ważnych uroczystości miejskich - 5 pkt

 1. Harmonogram i budżet zadania - MAX. 14 pkt
  Kwalifikowalność kosztów oraz realność i klarowność kalkulacji kosztów - 4 pkt
  Wysokość finansowego wkładu własnego (minimalny wkład własny 5 % wartości zadania):
 2. 5% - 1 pkt
 3. 5% do 10% - 2 pkt
 4. 10% do 20% - 3 pkt
 5. pow. 20% - 5 pkt
  Wkład rzeczowy i osobowy - 5 pkt

 6. Efekty realizacji zadania - MAX 8 pkt
  Dobór beneficjentów, planowane rezultaty, możliwość ich osiągnięcia - 5 pkt
  Cykliczność i powtarzalność - 3 pkt

Suma: 40 pkt

 1. Projekty, które uzyskają w ocenie merytorycznej średnią ocen poniżej 50% punktacji maksymalnej, nie uzyskują rekomendacji do dofinansowania.

§ 13.
1. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Bochni w formie zarządzenia.
2. Dla zarządzenia Burmistrza Miasta Bochni w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
3. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Internecie na oficjalnie stronie miasta www.bochnia.pl oraz w Bocheńskim Biuletynie Informacji Publicznej.
4. W ramach konkursu może zostać wybrana do realizacji więcej niż jedna oferta, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2.

Rozdział VI: TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

§ 14.
Zadanie winno być wykonane w terminie od 1 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 15.
1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Bochni jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą — podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.
2. Umowa określa zakres i warunki realizacji zdania publicznego. Ramowy wzór umowy został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
3. Burmistrz Miasta Bochni może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową podmiotu.
4. Burmistrz Miast Bochni odmówi podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie, gdy w wyniku kontroli dokumentacji merytorycznej i finansowej okaże się, ze wcześniej przyznane dotacje zostały wydane lub rozliczone nieprawidłowo.

§ 16.
Zleceniobiorca, którego oferta otrzymała dofinansowanie zobowiązany jest do:
1. korekty kosztorysu i harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana (kosztorysu ze względu na rodzaj kosztów i przewidywane źródła finansowania zadania);
2. złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy;
3. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania;
4. sporządzenia i złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

§ 17.
Zgodnie z art. 17 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Miasta Bochnia, zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.