Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-02-02 15:48:10 przez system

Dąbrowica połączona z Łapanowem? – zmiany w powiatowej oświacie

Zarząd Powiatu w Bochni podjął decyzję dotyczącą zmiany organizacji systemu oświaty w powiecie bocheńskim, a związaną z powołaniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na bazie Zespołu Szkół w Dąbrowicy oraz Zespołu Szkół w Łapanowie. Decyzja ta została również pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Edukacji, Sportu i Turystyki.

Rozważano cztery warianty zmian organizacyjnych: utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na bazie Zespołu Szkół w Dąbrowicy oraz Zespołu Szkół w Łapanowie, likwidację Zespołu Szkół w Dąbrowicy i przeniesienie uczniów do istniejących placówek, likwidację oraz włączenie do Zespołu Szkół w Łapanowie poszczególnych szkół funkcjonujących dotychczas w Zespole Szkół w Dąbrowicy oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, LO dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych, a także wygaszanie naboru do Zespołu Szkół w Dąbrowicy.

Zarówno w opinii Zarządu jak i Komisji merytorycznej najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Przeprowadzona zmiana pozwoli na zachowanie dotychczasowej oferty edukacyjnej obu jednostek, a ponadto powstaną dodatkowe kierunki kształcenia. Uczniowie w dotychczasowej strukturze wraz z kadrą pedagogiczną i zespołem administracyjno-obsługowym zostaną przeniesieni do nowej siedziby. Nadal prowadzone będą w szerokim zakresie Kursy Kwalifikacji Zawodowych. Docelowo istniejąca baza dydaktyczna w Łapanowie, a dotychczas niewykorzystana, zostanie dostosowana do potrzeb kształcenia dydaktycznego i gastronomicznego, poprzez przygotowanie warsztatów z nowoczesnym wyposażeniem. W obu zespołach szkół funkcjonują ośrodki egzaminacyjne, które zostaną zachowane.

- Funkcjonująca od wielu lat struktura wymaga dostosowania do zmieniających się warunków demograficznych, lokalowych i ekonomicznych, a istotą tej zmiany jest dbałość o poprawę jakości kształcenia- zwraca uwagę Ludwik Węgrzyn

Na wniosek dyrektorów obu zespołów szkół wprowadzone zostaną nowe kierunki kształcenia w zawodach: technik technologii żywności, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, technik cyfrowych procesów graficznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia oraz kierowca mechanik.

Od kilku już lat możemy zauważyć demograficzny spadek ilości uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych. Porównując z rokiem 2008 liczba uczniów uczących się w Łapanowie spadła o 64%, a w Dąbrowicy o 61%. Zgodnie z obecnymi perspektywami minimalny wzrost może nastąpić dopiero od roku 2020.

Tworzenie, łączenie i likwidacja powiatowych jednostek organizacyjnych w tym szkół, jest kompetencją rady powiatu i ostateczne decyzje zapadną na najbliższej sesji.