Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-12-19 19:00:52 przez system

Darmowe porady prawne

Od stycznia 2019 roku w trzech gminach, w Starostwie Powiatowym w Bochni, w Urzędzie Gminy Drwinia i Urzędzie Gminy Lipnica Murowana, będzie można zasięgnąć darmowych porad prawnych. Ze szczegółami można się zapoznać poniżej w piśmie informacyjnym Starostwa Powiatowego.


CO OBEJMUJE?

Darmowe porady prawne na terenie powiatu bocheńskiego obejmują od stycznia 2019 roku:

 • nieodpłatną pomoc prawną udzielaną w punktach zlokalizowanych w Starostwie Powiatowym w Bochni oraz w Urzędzie Gminy Drwinia

 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone w punkcie zlokalizowanym w Urzędzie Gminy Lipnica Murowana


Nieodpłatna Pomoc Prawna:

Osoba udzielająca pomocy prawnej w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w zależności od potrzeby:

 • poinformuje o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub

 • wskaże rozwiązanie przedstawionego problemu prawnego, lub

 • sporządzi projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

 • sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym,

 • poinformuje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Osoba uprawniona otrzyma pomoc w zakresie każdej dziedziny prawa.

Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.


Osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 • podejmie działania zmierzające do podniesienia świadomości osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

 • udzieli wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z osobą uprawnioną plan działania oraz udzieli pomocy w jego realizacji.


DLA KOGO?

Od stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złożyła pisemne oświadczenie na potwierdzenie powyższego faktu.

Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu powiatu bocheńskiego, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefoniczne lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Aby osoba ze znaczną niepełnosprawnością ruchową mogła skorzystać z pomocy prawnej, w sposób opisany powyżej, przed uzyskaniem porady należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Bochni (pocztą, za pomocą osoby trzeciej):

 1. kopię dokumentu potwierdzającego znaczną niepełnosprawność ruchową,
 2. oświadczenie o tym, iż osoba niepełnosprawna nie może stawić się w punkcie osobiście,
 3. oświadczenie, że osoba uprawniona nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  Wzory oświadczeń znajdują się w punktach oraz na stronie www.poradyprawne.powiatbochenski.pl .

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Starając się o poradę w wybranym miejscu należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby osobom pracującym nad sprawą dostarczyć możliwie wszystkich informacji dotyczących problemu, z którym się zwracamy tj.:

 • należy zgromadzić jak największą liczbę dokumentów istotnych dla sprawy takich jak np. umowy, akty notarialne, pisma urzędowe itp.,

 • przypomnieć i spisać sobie najważniejsze fakty, daty,

Im więcej danych uzyskają osoby które będą pracowały nad danym problemem, tym większa szansa na uzyskanie pomocnej porady, w konkretnej indywidualnej sprawie.

JAK UZYSKAĆ PORADĘ?

Od stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefonu.


Ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 14 615 37 92

Zgłoś się w wyznaczonym terminie do punktu wybranego podczas rejestracji

Wypełnij oświadczenie

Uzyskaj poradę

Wypełnij kartę pomocy wraz z osobą udzielającą porady

Anonimowo przekaż swoją opinię odnośnie udzielonej poradyGDZIE I KIEDY?

Nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu bocheńskiego udzielane są w poniższych lokalizacjach:

 **PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ**

 **Lokalizacja**

Adres

Dni i godziny pracy

Osoba udzielająca porady

 ** **

Starostwo Powiatowe w Bochni

pok. nr 4


ul. Kazimierza Wielkiego 31,

32-700 Bochnia

poniedziałek:

8:00-16:00

radca prawny/ adwokat

 wtorek-piątek:

7:30-15:30

 ** **

Urząd Gminy Drwinia

pok. nr 5 (pok. nr 1 - dla osób niepełnosprawnych)

Punkt prowadzony przez:

Fundację Honeste Vivere

ul. Amałowicza-Tatara 7,

04-474 Warszawa

32-709 Drwinia 57

poniedziałek:

13:00 - 17:00

radca prawny lub adwokat lub inna osoba[1]

 wtorek:

12:00 - 16:00

 środa:

14:00 - 18:00

 czwartek:

9:00 - 13:00

 piątek:

8:00 - 12:00

 **PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO**

 **Lokalizacja**

Adres

Dni i godziny pracy

Osoba udzielająca porady

 ** **

Urząd Gminy Lipnica Murowana

pok. nr 2


Punkt prowadzony przez:

Fundację Honeste Vivere

ul. Amałowicza-Tatara 7,

04-474 Warszawa


32-724 Lipnica Murowana 19

poniedziałek:

8:00 - 12:00

doradca

 wtorek:

14:00 - 18:00

 środa:

9:00 - 13:00

 czwartek:

14:00 - 18:00

 piątek:

9:00 - 13:00

[1] Przez inną osobę rozumie się osobę, która:

1) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

3) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

4) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

/media/data/upload/Grudzien/2018/plakat porady prawne.jpg