Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-07-16 14:14:34 przez system

Dopłata do podręczników dla rodzin 4+

Urząd Miasta Bochnia ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek”, polegającym na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych tj. otrzymania jednorazowej dotacji na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Przez rodzinę 4+ należy rozumieć rodzinę zamieszkałą w mieście Bochnia, złożoną z rodziców lub opiekunów prawnych (rodzica/opiekuna) oraz 4 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem), której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.

Przez dziecko rozumie się dziecko w wieku do 18 roku życia lub pozostające na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych dziecko do 24 roku życia, uczące się lub studiujące.

Jednorazowe wsparcie w minimalnej kwocie 150zł udzielane jest tylko dla dzieci uczących się w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

Deklaracje uczestnictwa w projekcie znajdują się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, gdzie można je również złożyć po wypełnieniu
w terminie do dnia 22 lipca 2014 roku. Pełnoletni uczniowie wypełniają deklarację samodzielnie.

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 14 614 91 82.

Wsparcie wypłacane będzie bezpośrednio wnioskodawcom przed poniesieniem wydatków
na cel określony powyżej lub jako refundacja wydatków poniesionych przez wnioskodawców na ten cel w okresie od 10.07.2014 r. do 31.10.2014 r.

Projekt finansowany jest ze środków budżetowych Województwa Małopolskiego.