Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2010-01-08 02:41:41 przez system

Europejskie przedszkolaki

W ostatnich dniach minionego roku burmistrz Bogdan Kosturkiewicz odwiedził dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 1. W trakcie wizyty miał okazję ocenić skalę zmian, jakie zaszły w przedszkolu od momentu jego powstania.

Nie bez wpływu na taki stan rzeczy ma udział tej placówki w projekcie "Bocheńskie przedszkolaki - inwestycja w przyszłość" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Burmistrz obejrzał nie tylko pomoce i materiały dydaktyczne, ale także wyposażenie: sal, szatni i wyremontowanych łazienek. Z zadowoleniem przyglądał się dużej ilości nowych, edukacyjnych zabawek, które pozostają do dyspozycji tutejszych przedszkolaków. Burmistrz tego dnia obdarował drobnym upominkiem każde dziecko.

Przy okazji tej wizyty należy dodać, że trzy z pięciu działających w tym przedszkolu oddziałów są współfinansowane w ramach projektu "Bocheńskie przedszkolaki - inwestycja w przyszłość". Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Całkowita wartość projektu 1.974.366,50 zł, w tym otrzymana kwota dofinansowania 1.678.211,52 (85%). Okres realizacji projektu: 01.01.2009 — 31.08.2011 r.

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na terenie miasta Bochnia i zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej możliwie największej liczbie dzieci.

Cele szczegółowe projektu to:
- rozwój sieci przedszkoli
- dostosowanie oferty przedszkoli do rzeczywistych potrzeb dzieci poprzez tworzenie otoczenia sprzyjającego aktywności i zabawie dzieci, wspierającego indywidualny rozwój dziecka.

W trakcie spotkania burmistrz wręczył dzieciom drobne upominki Grupę docelową projektu stanowi 175 dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Bochnia.
Główne działania w projekcie:
1. Utworzenie i prowadzenie 1 oddziału w Przedszkolu nr 4
2. Utworzenie i prowadzenie 1 oddziału w Przedszkolu nr 5
3. Utworzenie i prowadzenie 3 oddziałów nowego przedszkola nr 1
4. Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektu
5. Promocja projektu
6. Audyt projektu.

W ramach projektu zrealizowano już:
- doposażenia oddziałów w materiały i pomoce dydaktyczne, gry i zabawki, kąciki tematyczne, instrumenty muzyczne
- doposażenia oddziałów w niezbędne meble i wyposażenie
- podniesienia bezpieczeństwa dzieci— instalacja systemów monitoringu i systemów do wywoływania dzieci.

Realizacja projektu przyczyni się do:
- wyrównywania szans rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym
- podniesienia bezpieczeństwa dzieci
- podniesienia jakości edukacji przedszkolnej w placówkach objętych projektem
- rozbudzenia aktywności twórczej dziecka, nabycia umiejętności współpracy z innymi, akcentowania własnej osobowości oraz tolerancji dla innych poglądów i zachowań
- uspołecznienia dzieci, ich rozwoju emocjonalno-społecznego i umysłowego, a tym samym stworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie "gotowości szkolnej".