Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-08-21 12:28:07 przez system

Gmina Lipnica Murowana w Lokalnej Grupie Działania

Gmina Lipnica Murowana przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania o nazwie ? Na Śliwkowym Szlaku?. Do grupy tej dołączyły także Gminy: Laskowa, Iwkowa, Gnojnik i Czchów. Stowarzyszenie ?Na Śliwkowym Szlaku? stanowi partnerstwo trójsektorowe składające się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Głównym zadaniem grupy będzie przede wszystkim prowadzenie działań Osi IV Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego i krajobrazu, zasobów historyczno-kulturowych, a także działania ekologiczne o charakterze edukacyjno-informacyjnym oraz rozwój turystyki. Lokalna Grupa Działania "Na Śliwkowym Szlaku" realizować będzie swoje cele w szczególności poprzez organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym; prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją lokalnej strategii rozwoju ( LSR); organizowanie i finansowanie działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej; współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.