Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-05-19 23:33:45 przez system

Gminne konkursy na dyrektorów szkół i przedszkoli

Wójt gminy Bochnia ogłosił konkursy na dyrektorów: Zespołu Szkół Gminnych Brzeźnicy, Zespołu Szkół Gminnych w Damienicach, Zespołu Szkół Gminnych w Siedlcu, Zespołu Szkół Gminnych w Stanisławicach oraz gminnych przedszkoli w Brzeźnicy, Cikowicach i Proszówkach.

Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy spełniają m. in. następujące wymagania:
- ukończył co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum;
- ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą;
- posiada co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku nauczyciela;
- uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku;
- spełnia warunki zdrowotne, niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Oferty należy składać do 19 czerwca w Urzędzie Gminy Bochnia.