Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-07-17 15:41:45 przez system

Hufiec Pracy pomaga w zdobyciu zawodu

<html />

Ochotniczy Hufiec Pracy w Bochni zaprasza młodzież w wieku 15-18 lat do zdobywania kwalifikacji zawodowych.

6-25 Hufiec Pracy w Bochni jest podstawową jednostką OHP, zabezpieczającą standardowe usługi dla młodzieży w zakresie wychowania, resocjalizacji, profilaktyki oraz edukacji - młodzież w HP ma zapewnione warunki do podwyższenia poziomu wiedzy ogólnej i uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Cele i zadania hufca określa rozporządzenie wykonawcze do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

Należą do nich:
1. Pomoc młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu wiedzy ogólnej oraz kwalifikacji zawodowych we współdziałaniu z pracodawcami.
2. Organizowanie zatrudnienia młodzieży pozostającej bez pracy.
3. Wychowanie, profilaktyka i resocjalizacja młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie.
4. Współpraca z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, sądami, pracodawcami, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem.
5. Organizowanie różnorodnych form spędzenia czasu wolnego poprzez udział w imprezach kulturalno- oświatowych, sportowo-rekreacyjnych.

Zasady rekrutacji
Podstawową zasadą jest rekrutowanie do jednostek organizacyjnych OHP młodzieży potrzebującej wsparcia ze strony państwa, a w szczególności młodzieży:
- opóźnionej w nauce, nie spełniającej obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, nie posiadającej wyuczonego zawodu,
- pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, bądź o niskim statusie materialnym,
- będącej sierotami naturalnymi lub społecznymi,
- pochodzącej ze środowisk patologicznych, bądź zagrożonych patologią społeczną,
- o zmniejszonych szansach życiowych.
Młodzieży, która:
- jest w wieku 15-18 lat,
- pragnie uzupełnić ponadgimnazjalne wykształcenie zawodowe.

Wnioski o przyjęcie młodzieży mogą kierować między innymi: kuratorzy, pedagodzy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, rodzice, opiekunowie, oraz samodzielnie młodzież.

Uczestnik może być przyjęty do jednostki OHP po spełnieniu następujących warunków:
- rozpoczęcie nauki przed 18- tym rokiem życia,
- zadeklarowanie woli pobytu w określonej jednostce organizacyjnej,
- złożenie niezbędnych dokumentów (świadectwo ukończenia gimnazjum, podanie, życiorys, 2 zdjęcia, badania lekarskie, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej),
- zadeklarowanie kontynuowania kształcenia ogólnego,
- zawarcie z zaproponowanym przez HP zakładem pracy indywidualnej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
- dobrowolne zobowiązanie się do przestrzegania zasad organizacyjnych.

W roku szkolnym 2012/2013 młodzież ma możliwość uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych w formie:

wielozawodowej zasadniczej szkoły zawodowej
zawody:
- sprzedawca
- kucharz
- lakiernik
- betoniarz – zbrojarz
- stolarz
- fryzjer
- inne

rzemieślniczej nauki zawodu
Zawody: stolarz, murarz, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy, kucharz, fryzjer.

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 745-1545, w siedzibie Hufca- Bochnia, ul. Wojska Polskiego 1 (budynek Filii MDK, obok Urzędu Pracy) lub pod numerem telefonu 14 611 20 68.