Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-11-23 15:06:17 przez system

Informacja ws. wymiany starych pieców grzewczych

Burmistrz Bochni informuje mieszkańców, którzy złożyli ankiety/wstępne deklaracje uczestnictwa w projekcie, którego przedmiotem jest wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe (węgiel, koks, miał), że miasto jest w trakcie pozyskiwania zewnętrznych środków na ww. inwestycje.

Mieszkańcy, którzy nie złożyli w wyznaczonym terminie ankiety/wstępnej deklaracji, a będą chcieli skorzystać z dofinansowania zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

Ważne informacje:

 1. Stare kotły gazowe nie podlegają wymianie z dotacją na nowe źródło ogrzewania.
 2. Dotacja nie będzie udzielana na zakup kotła w nowych budynkach nieposiadających systemu ogrzewania, bądź w budynkach nie oddanych do użytkowania.
 3. W przypadku wymiany starego kotła na kocioł na paliwa stałe (węgiel, drewno, pelet) konieczne jest spełnianie przez nowy kocioł wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń oraz wymagań ekoprojektu określonych w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z 21 października 2009 r.
 4. Inwestycje można prowadzić dopiero po zawarciu umowy z gminą! (złożenie ankiety nie oznacza zawarcia umowy)
 5. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło:
  • 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i:
  • nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego
  • nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu;
 6. Dofinansowanie do instalacji, jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania:
  • maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku wymiany kotła na paliwo gazowe oraz do 1tys. zł w przypadku kotłów na paliwa stałe i:
  • nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni

Procedura wymiany kotłów:

 1. Audytor wyłoniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadza ocenę energetyczną budynku.
 2. Mieszkaniec podejmuje decyzję o akceptacji lub jej braku dla wyników oceny energetycznej (brak konsekwencji finansowych).
 3. Zostaje podpisana umowa pomiędzy gminą i mieszkańcem.
 4. Następuje zakup i wymiana kotła, instalacji wewnętrznej (dofinansowanie); ewentualna konieczna termomodernizacja (w okresie realizacji projektu, brak dofinansowania).
 5. Przekazanie faktury do gminy (kocioł, instalacja).
 6. Potwierdzenie i weryfikacja przez gminę prawidłowości poniesienia wydatku przez mieszkańca.
 7. Rozliczenie wydatków mieszkańca do przyjętych limitów.
  Gmina jako beneficjent projektu zobowiązana będzie do zapewnienia systemu kontroli urządzeń grzewczych, m.in.:
  • sprawdzenie wykonania trwałej likwidacji starego kotła,
  • sprawdzenie czy dofinansowany system ogrzewania używany jest jako podstawowe źródło ciepła w budynku,
  • kontrola kotła, w zakresie nieuprawnionych modyfikacji,
  • kontrola przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia,
  • kontrola zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału (w przypadku kotłów na paliwa stałe).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Bochnia w pok. 7, bądź pod numerem telefonu 14 61 49 154.