Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-01-08 18:17:54 przez system

Inwestycje drogowe Powiatu-ostatnie 3 lata

Co, gdzie i kiedy wykonało Starostwo Powiatowe jeżeli chodzi o inwestycje drogowe? Na stronie www. Starostwa możemy znaleźć podsumowanie trzech lat pracy obecnego Zarządu a także plany na najbliższą przyszłość.

"Ponad 50 mln zł przeznaczono na utrzymanie i modernizację infrastruktury drogowej w latach 2015–2017 z czego 21,7 mln zł. pochodziło z budżetu państwa, 16,4 mln zł. z budżetu Powiatu Bocheńskiego, zaś 5 mln zł. to środki pochodzące z Gmin. Poniżej przedstawiamy najważniejsze inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2015–2017.

2015 rok

Przebudowa dróg w Bochni i Rzezawie - p onad 4,6 mln zł. wyniosła modernizacja drogi powiatowej przebiegającej przez Miasto Bochnię i Gminę Rzezawa. Wykonano progi zwalniające, skrzyżowania, chodniki na długości 3 km oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zamontowano bariery ochronne i kasetony nad przejściem dla pieszych. Wyremontowano przepust, wymieniono oświetlenie oraz nawierzchnię na długości prawie 3 km.
Przebudowa dróg na terenie gminy Lipnica Murowana, Łapanów, Trzciana i Nowy Wiśnicz -w południowej części powiatu powstały wyniesione przejścia dla pieszych, skrzyżowania, prawie 2 km nowych chodników i ścieżek rowerowych oraz oznakowania. Wymieniono także oświetlenie jak również zamontowano bariery ochronne. Wyremontowano przepust, wykonano zabezpieczenie przed spadającymi odłamkami skalnymi oraz nową nawierzchnię na długości ponad 5,1 km. Całkowita wartość inwestycji to ponad 5 mln zł.
Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Rajbrocie - p onad 1,1 mln zł. wyniosła stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w Rajbrocie. Przebudowano przepust, zabezpieczono skarpę i dno rzeki. Zabezpieczono drogę poprzez wykonanie palowania. Wyczyszczono rowy, odtworzono zniszczoną nawierzchnię drogową i przebudowano zjazdy.
Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Żegocinie - w ykonano konstrukcje oporową oraz pale wiercone z oczepem żelbetowym na odcinku 115 m. Powstał także dren francuski czyli rów pokryty geowłókniną za-trzymującą zanieczyszczenia, wzmocniono go także kamieniami. Odbudowana została droga powiatowa wraz z infrastrukturą odwodnieniową oraz poboczami. Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wyniosła prawie 1,1 mln. zł.

2016

Most w Królówce - p onad 1,4 mln. zł. wyniosły prace przy od-budowie mostu o nośności 40 T, szerokości 11,56 m i długości 13 m w Królówce. Po-nadto powstał chodnik , przebudowano dro-gę powiatową i gminną, jak również skrzyżowanie. Wybudowano zatokę parkingową, przebudowano zjazdy i wyremontowano przepust pod drogą powiatową. Przebudowano także potok „Polanka” i dopływ spod "Połomu Dużego” wraz z umocnieniami oraz sieci energetyczne.
Rozbudowa ul. Floris w Bochni - z akres prac obejmował rozbudowę drogi, przebudowę chodników dla pieszych i modernizację oraz budowę zjazdów. Powstał mur oporowy, przebudowano sieć energetyczną teletechniczną, a także wodociągową. Dodatkowo obsadzono krzewami skarpę. Wartość inwestycji wyniosła ponad 660 tys. zł.
Most w Nieszkowicach Wielkich w ramach inwestycji, która wyniosła prawie 1,4 mln zł. rozebrano stary drewniany mostek w miejscu którego powstał nowy żelbetowy most o nośności 40 T wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu. Przebudowano również dojazdy i istniejące zjazdy indywidualne do działek. Powstał chodnik i kanalizacja deszczowa, przebudowano rowy oraz koryto potoku Zawadka .
Most w Rajbrocie - i nwestycja za 900 tysięcy zł. polegała na zastąpieniu starej drewnianej kładki, nowym stalowo-betonowym obiektem inżynierskim, przebudowie drogi powiatowej wraz z dojazdami i montażem elementów bezpieczeństwa ruchu. Powstał również chodnik, kanalizacja deszczowa wraz z wy-konaniem wylotu do rzeki Uszwica. Remont obejmował także przebudowę skarp koryta rzeki Uszwica wraz z umocnieniem oraz przebudową przydrożnych rowów .
Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Trzcianie - z akres robót obejmował stabilizację osuwiska w obrębie drogi powiatowej polegającą na wykonaniu konstrukcji oporowej, zamontowane zostały pale wiercone z mikropalami kotwiącymi zwieńczone oczepem żelbetowym. Powstał dren francuski, zabezpieczono skarpę, przebudowano nawierzchnię drogową, powstał chodnik wraz z poboczami. Zmodernizowano zjazdy, drogi dojazdowe i rowy, powstały również nowe studzienki a istniejące zostały przebudowane. Inwestycja pochłonęła ponad 1,2 mln. zł.

2017

Most w Drwini - powstał nowy most jednoprzęsłowy, żelbetowy o nośności 40 T i długości 28 m wraz z dojazdami i chodnikiem oddzielony od jezdni opaską bezpieczeństwa z barierą energochłonną o wartości blisko 3,7 mln. zł. Obecnie przebudowano już sieć tele-techniczną i gazową oraz umocniono koryto rzeki Drwinka.
Przebudowa dróg powiatowych w Łazach i Brzeźnicy - p onad 3,5 mln zł. wyniosła modernizacja dróg powiatowych, gdzie powstały chodniki wraz z kanalizacją deszczową, nawierzchnia drogowa, przebudowano skrzyżowania, umocniono pobocza, rowy, powstały perony i wykonano odwodnienie.
Przebudowa dróg powiatowych w Pogwizdowie i Zawadzie -p rawie 2 mln zł. kosztowała modernizacja dróg na terenie Gminy Bochnia. Powstał chodnik wraz z kanalizacją deszczową, po-szerzono jezdnię do szerokości 6 mb oraz wykonano nową nawierzchnię asfaltową. Ponadto powstały dwie zatoki autobusowe w centrum Pogwizdowa.
Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Kamionnej - u stabilizowano osuwisko palami, prze-budowano drogę na długości 130 mb oraz przebudowano przepust o długości 12 mb na potoku Kamionka na przepust o konstrukcji żelbetowo stalowej wraz z umocnieniem tego potoku. Wartość inwestycji to 1,8 mln zł.

2018

W ramach planowanych inwestycji na rok 2018 podpisano umowę na realizację inwestycji za ponad 8,6 mln zł., w ramach której rozbudują drogę powiatową na odcinku
Bochnia-Bogucice na długości ponad 3,5 km, powstaną chodniki i ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, rozbudują skrzyżowania i przebudują zjazdy. Ponadto dwie inwestycje znalazły się liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Rozbudowa drogi powiatowej w Siedlcach i w Nieszkowicach Małych za prawie 5,8 mln zł. oraz Rozbudowa drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową w Grabiu i Lubomierzu za blisko 6 mln zł".