Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-11-30 12:32:15 przez Czas2012

Jak zakończy się sprawa wyboru wykonawcy rzeźby przedstawiającej legendę o Świętej Kindze?

Od dobrych paru miesięcy na Komisji Rewizyjnej toczy się dyskusja na temat pytania - czy Urząd Miasta obrał właściwą drogę realizacji wykonania pomnika przedstawiającego legendę o Świętej Kindze? Pomnik miał być odsłonięty w drugiej połowie marca 2022 w ramach organizacji Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z udziałem prezydentów Andrzeja Dudy i Janosa Adera. Do wizyt prezydentów Polski i Węgier nie doszło, gdyż w dniu 24.02.2022r Rosja napadła na Ukrainę, co miało wpływ na odwołanie tej uroczystości.

Urząd Miasta podjął decyzję o wykonaniu rzeźby w grudniu 2021. Z tego powodu do projektu budżetu na rok 2022 burmistrz zaproponował autopoprawkę o zapisaniu 400 000 zł na opracowanie dokumentacji, wykonanie i montaż rzeźby. Uchwała została przyjęta na Sesji Rady Miasta 28.12.2021. Zamówienie złożono w trybie wolnej ręki gdyż, jak argumentuje urząd:

Dla wyboru trybu wolnej ręki w przypadku przedmiotowego zamówienia i skierowania zaproszenia do negocjacji do Pana Prof. Czesława Dźwigaja decydujące znaczenie mają cechy twórcy, jego pozycja, a także walory artystyczne jego prac. Wykonanie zamówionego dzieła przez innego autora nie pozwoliłoby na osiągnięcie zamierzonego rezultatu. Wystąpiła tu przesłanka z art. 214 ust. 1 pkt 2 PZP.

W wyniku negocjacji, w dniu 22.02.2022 zawarto umowę na wykonanie rzeźby określając realizację zamówienia na dzień 16.03.2022. Umowa opiewała na kwotę 540 000,00 zł.

Ostatecznie 15.03.2022 rzeźba ważąca 3,2 tony i mierząca 4 metry wysokości posadowiona została naprzeciw szybu Sutoris na działce na której funkcjonuje Miejska Poczekalnia.

Na wrześniowym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej radni omawiając punkt: “analiza dokumentów z postępowania zamówienia publicznego, dotyczącego wyboru oferenta wykonania rzeźby Świętej Kingi“ wnieśli szereg uwag co do sposobu wyboru wykonawcy rzeźby w osobie prof. Czesława Dźwigaja.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Zenona Banasiak mówiła: *Będziemy mieli wiele pytań odnośnie wyboru tego oferenta. Wiem, że pan nam tłumaczył [Naczelnik Rafał Nosek – przyp.red.] prawo zamówień publicznych, artykuł 214, ustęp pierwszy punkt 4. Jestem ciekawa, dlaczego skorzystaliście państwo z tego punktu?

Radny Jerzy Lysy: Artykuł 214 punkt pierwszy mówi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

pkt 1) - dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:
ppkt a) - technicznych o obiektywnym charakterze,
ppkt b) - związanych z ochroną praw wyłącznych, /prawa autorskie/ wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje inne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji, nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Pkt 2) na który Państwo się powołują, pisze ustawodawca, „dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej”.

Pkt 3) wg mnie ten punkt nie dotyczy tej sytuacji,

pkt 4) Przeprowadzono konkurs, o którym mowa w artykule 326 punkt 2, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej;

Pytam pana dlaczego nie przyjęliście państwo punktu czwartego tylko punkt 2, który nie ma tu według mnie zastosowania?

Rafał Nosek – Naczelnik Wydziału Inwestycji: W naszym rozumieniu to był właściwy wybór prawny. Byliśmy przesłuchiwani na policji w tej sprawie, bo ktoś doniósł, że przetarg był niezgodny z prawem. Udzieliliśmy wszystkich niezbędnych informacji w tej sprawie.

Przewodnicząca Zenona Banasiak: Dlaczego nic o tym nie wiedzieliśmy? Nie poinformował Pan nas o tym. W tej sytuacji czekamy na wynik śledztwa policji.

Radny J. Lysy: Wszystkich zaskoczyła ta informacja. My jako komisja rewizyjna dysponując dokumentami Urzędu Miasta dotyczącymi tej sprawy możemy sobie jakąś opinię wyrobić, choć ona nie jest wiążąca dla żadnych organów. Nie wiem z jakich względów wybrano tę procedurę. Według mnie, poza wątpliwością jest przypadek gdzie może mieć zastosowano podpunkt 2 artykułu 214 ustawy o zamówieniach publicznych, że trzeba danemu artyście zlecić robotę, bo są uwarunkowania takie, że nie można komu innemu. W Bochni jest przynajmniej trzech rzeźbiarzy, a w Małopolsce kilkunastu, którzy mogliby wykonać podobne zadanie. Według mnie w tym przypadku powinien odbyć się konkurs na rzeźbę a zwycięzca konkursu zostałby nagrodzony wykonaniem tej rzeźby.

Przewodnicząca Z. Banasiak: dlaczego nie przyjęto punktu 4 i czy był ogłoszony konkurs na tę rzeźbę?

Naczelnik R. Nosek: w naszej ocenie zastosowany pkt 2 był punktem właściwym i dlatego nie było konkursu.

Z Prokuratury Rejonowej w Brzesku, reprezentowanej przez Prokuratora Rejonowego Andrzeja Leśniaka uzyskaliśmy następujące informacje:

Myśmy prowadzili postępowanie sprawdzające, które zostało przekazane nam przez Prokuratora Okręgowego w Tarnowie. To postępowanie było prowadzone w czerwcu bieżącego roku i zakończyło się wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa. Przedmiotem tego postępowania było: przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego w osobie Burmistrza Miasta Bochnia, w zakresie przeprowadzania usługi projektowania oraz zrealizowania pomnika przedstawiającego legendę o św. Kindze z tak zwanej wolnej ręki to jest o przestępstwo z artykułu 232 paragraf 1 KK. W tej chwili sprawa jest zakończona prawomocnym postanowieniem. Sprawa została zakończona na etapie postępowania sprawdzającego.

Na pytanie, kto zawiadomił o możliwości popełnienia przestępstwa uzyskaliśmy odpowiedź: to była osoba prywatna, składająca zawiadomienie na drodze elektronicznej i to ona otrzymała uzasadnienie odmowy wszczęcia postępowania, a treść uzasadnienia nie jest dostępna na drodze publicznej.

Na ostatniej Komisji Rewizyjnej odbytej 22.11.2022, pojawiła się informacja przekazana przez przewodniczącą, że wystąpiła jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej do prokuratury Rejonowej w Brzesku i otrzymała informację na temat zakończenia w miesiącu czerwcu br. toczącego się postępowania w tej sprawie i podjęcia przez Prokuraturę w Brzesku odmowy wszczęcia postępowania.

Z konkluzji wynika, że prokuratura nie ma obowiązku podawania uzasadnienia odmowy wszczęcia postępowania. Ta odpowiedź nie zadowala jednak radnych i zastanawiają się nad dalszym postępowaniem w omawianej sprawie. Jak informują radni sprawa będzie kontynuowana na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w grudniu.

Krzysztof Stompór