Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-01-21 16:09:50 przez system

Konkursy na realizację zadań publicznych ogłoszone

Miasto i Powiat mają już ogłoszone konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania zadań o charakterze publicznym na 2015 rok.

Pierwszy konkurs ogłosiło miasto Bochnia:
I. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 47 000 zł

W ramach tego zadania wspierane będą służące upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki, w szczególności organizowanie na terenie Gminy różnorodnych przedsięwzięć sportowych, turystycznych i rekreacyjnych kierowanych do różnych grup wiekowych.

II. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - 29 000 zł
1. Popularyzacja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji m. in. poprzez organizację imprez i przedsięwzięć filmowych, teatralnych, muzycznych, literackich, plastycznych i turystycznych zarówno w formie festiwali, przeglądów, konkursów, jak i wydarzeń kulturalnych, mających na celu wzbogacenie oferty kulturalno – artystycznej miasta.
2. Przedsięwzięcia upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz jej wpływ na historię Bochni.
3. Przedsięwzięcia upamiętniające 10. rocznicę śmierci Jana Pawła II i jego wpływ na rozwój świadomości narodowej Polaków.
4. Upowszechnianie i promocja historii oraz walorów miasta poprzez różnorodne inicjatywy, w tym wydawnictwa.
5. Organizacja Święta Bocheńskich Organizacji Pozarządowych w formie pikniku rodzinnego na terenie Parku „Uzbornia”.

III. Ochrona i promocja zdrowia – 7 000 zł
1. Organizacja i prowadzenie na terenie Gminy Miasta Bochnia grup wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie.
2. Działania na rzecz chorych i ich rodzin w zakresie opieki paliatywnej na terenie Gminy Miasta Bochnia.
3. Przedsięwzięcia na rzecz promocji zdrowego stylu życia.

IV. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych zmierzające do aktywizacji tych grup społecznych – 7 000 zł
1. Organizacja różnorodnych przedsięwzięć sportowo – kulturalnych, zajęć i warsztatów aktywizujących oraz zajęć integracyjnych skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych.

Termin zgłaszania wniosków upływa 23 stycznia.

Powiat wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury ustalił na 40 tysięcy złotych. Zadania powinny dotyczyć organizacji przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, festiwali, przeglądów, konkursów, wystaw, dyskusji oraz prelekcji, jak wydarzeń kulturalnych lub edukacyjnych.
Do konkursu mogą przystąpić również organizacje, które zajmują się wspieraniem imprez o charakterze powiatowym, wydają publikacje służące upowszechnianiu tradycji, historii i kultury Powiatu Bocheńskiego. O wsparcie mogą się starać również stowarzyszenia zajmujące się edukacją muzyczną dzieci i młodzieży, mającą na celu wspieranie rozwoju i popularyzację tradycji orkiestr dętych w Powiecie Bocheńskim.

6 000 złotych zostanie rozdysponowane w konkursie na zadania z zakresu turystyki. O dotacje mogą starać się jednostki, które zajmują się krajoznawstwem, prowadzeniem działalności agroturystycznej, utrzymaniem i tworzeniem infrastruktury szlaków turystycznych znajdujących się na terenie Powiatu, a także wydawaniem publikacji regionalnych promujących produkty turystyczne lub walory turystyczno-przyrodnicze Powiatu, a także agroturystykę

Na zadania z zakresu sportu przeznaczone zostało 25 000 złotych. O wsparcie mogą starać się organizacje zajmujące się koordynacją przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży Powiatu Bocheńskiego, a także imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowy, ogólnopolskim czy międzynarodowym. Dofinansowanie mogą uzyskać także inicjatywy wspierające sport osób niepełnosprawnych.

Termin składania wniosków do powiatu mija 11 lutego.