Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-02-04 09:34:26 przez system

List otwarty Stowarzyszenia Gmina Bochnia dla Wszystkich

Z początkiem grudnia 2013 roku pisaliśmy o ciekawej inicjatywie Stowarzyszenia Gmina Bochnia dla Wszystkich. Władze stowarzyszenia wystosowały do przewodniczącej Rady Gminy, Zofii Pukal pismo z projektem zmiany statutu Gminy polegającej na tym, że inicjatywę uchwałodawczą, obok Rady, Wójta i Komisji Rady oddaje się również mieszkańcom.

24 grudnia przewodnicząca Rady Gminy Bochnia, po ponagleniu ze strony Stowarzyszenia wystosowała odpowiedź, która była również odczytana na sesji Rady 30 grudnia 2013. Sprawa inicjatywy uchwałodawczej dla mieszkańców miała być poddana analizie prawnej, a jeśli ta analiza wypadłaby pomyślnie to problem zostanie poddany konsultacjom społecznym na zebraniach wiejskich. Wszystko to w 2014 roku.

Na te wyjaśnienia przewodniczącej Zofii Pukal Stowarzyszenie Gmina Bochnia dla Wszystkich odpowiedziało listem otwartym, który w całości zamieszczamy:

Pani
Zofia Pukal
Przewodnicząca Rady Gminy Bochnia

List otwarty

Szanowna Pani,

W dniu 3 grudnia 2013r. przedstawiciele Stowarzyszenia „Gmina Bochnia dla Wszystkich” złożyli na Pani ręce jako Przewodniczącej Rady Gminy wniosek wraz z projektem uchwały dotyczący obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
*W dniu 24 grudnia 2013r. Stowarzyszenie otrzymało od Pani Przewodniczącej pismo (a właściwie jedno zdanie), które zapewne miało być odpowiedzią. Pomimo tego, że w Statucie Gminy są zapisy mówiące o wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej wśród mieszkańców, oraz o współpracy z organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem, to wspomniane pismo świadczy o niekompetencji i niezrozumieniu przez Panią idei wspólnoty samorządowej. Jeżeli jednak zna Pani i rozumie zadania ustawy o samorządzie gminnym, to oznacza tylko jedno: W Gminie Bochnia ustawa o samorządzie gminnym jakoś się nie przyjęła. *

*Od ponad dekady jest Pani we władzach samorządowych. Wielokrotnie powtarzała więc Pani słowa Roty: „Wierna Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie...”. Rzetelność i uczciwość w pełnieniu obowiązków radnej przez Panią Przewodniczącą może i miała miejsce, ale tylko do 20 grudnia 2013r. *

*Wniosek złożony przez nasze Stowarzyszenie, mający umożliwić mieszkańcom naszej gminy czynny i realny udział w decydowaniu o jej życiu codziennym i przyszłości, został złożony na podstawie art.241, Kodeksu postępowania administracyjnego (rozdział 3 „WNIOSKI). Jest w nim m.in. mowa o wzmocnieniu praworządności, zapobieganiu nadużyciom czy lepszemu zaspakajaniu potrzeb mieszkańców. I tych zagadnień dotyczył nasz wniosek. Oznacza to, że powinien zostać rozpatrzony co do zasadności i rozstrzygnięty przez organ jakim jest rada gminy gdyż jego zakresu kompetencji i prac dotyczy. Pragniemy Pani przypomnieć, a może uzmysłowić, że Przewodniczący Rady nie pełni funkcji organu, a jedynie przewodniczy i organizuje pracę organu jakim jest Rada Gminy, co wynika bezpośrednio z treści art.11a, ust.1, pkt.a, ustawy o samorządzie gminnym. To Rada Gminy jest zatem właściwa i kompetentna do rozstrzygnięcia zasadności naszego wniosku czyniąc to w drodze odpowiedniej uchwały. *

Z treści Pani pisma z dnia 20 grudnia 2013 r. wynika, że pozwoliła sobie Pani na podejmowanie decyzji bez wcześniejszej konsultacji z radnymi, a wniosek Stowarzyszenia nie był przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Bochnia, co jest rażącym naruszeniem przepisów. Pragniemy zwrócić również Pani uwagę, że zgodnie z treścią art.245, Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku gdy wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie, organ (rada gminy) ma obowiązek przedstawić wnioskodawcom konkretny termin na załatwienie sprawy. Z pisma Pani Przewodniczącej nie wynika, by taki termin został prawidłowo wskazany, co stanowi uchybienie ww. przepisowi.
Odnośnie zasygnalizowanej przez Panią Przewodniczącą rzekomej potrzeby dokonania analizy prawnej naszego wniosku, chcemy bardzo mocno zwrócić Pani uwagę na fakt, że istnieje prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej kwestii, w którym to sąd potwierdził, że w statucie gminy mogą i powinny znaleźć się regulacje umożliwiające mieszkańcom realizacje inicjatywy uchwałodawczej. Z tego powodu, dokonywanie dodatkowych analiz prawnych, wydaje się w naszej opinii zbędne, chyba że Pani zamiarem jest weryfikacja kompetencji naczelnego organu sądowniczego w naszym kraju.

Szanowna Pani, odnosząc się do zasygnalizowanych przez Panią konsultacji społecznych na zebraniach wiejskich w sprawie naszego wniosku, to z dotychczasowych obserwacji wiemy, że takie konsultacje były stosowane w naszej gminie tylko w przypadkach dla których próbowano znaleźć uzasadnienie dla „widzimisię” organów władzy. Dlatego też dość wątpliwe co do zasadności wydaje się poddawanie akurat tego jednego wniosku konsultacjom społecznym i tylko na zebraniach wiejskich. Domyślamy się, że jest to gra pod tytułem „Mydlenie oczu mieszkańcom Gminy”. Wielka szkoda, że w 2003 r. kiedy uchwalano Statut Gminy Bochnia, nie poddano go konsultacjom społecznym, gdyż dzisiaj zapewne byłby Statutem mieszkańców Gminy Bochnia, a nie tylko Statutem władz Gminy Bochnia.
*Abstrahując od intencji jakie Panią kierowały aby akurat ten wniosek poddać konsultacjom, to jako mieszkańcy oraz członkowie Stowarzyszenia widzimy w tym również pozytywne aspekty. Przecież jako inicjatorów projektu uchwał obywatelskich, Rada Gminy zaprosi nas z pewnością na zebrania wiejskie, w trakcie których będą prowadzone konsultacje, abyśmy mogli przybliżyć mieszkańcom tą ideę samorządową, wykazać jaki pozytywny wpływ będzie ona miała na życie nasze, naszych dzieci i wnuków oraz abyśmy mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania które się pewnie pojawią. *

Pozostajemy w oczekiwaniu na Pani szybką i konkretną odpowiedź.

Z poważaniem
Prezes
Stowarzyszenia „Gmina Bochnia dla Wszystkich”

  • Wacław Woźnicki *

Do wiadomości:
1. Pan Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski
2. media regionalne