Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-01-13 18:23:27 przez system

Miasto sprzedaje kamienicę przy ul. Kraszewskiego

Burmistrz Bochnia ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, o powierzchni 2 ary, położonej w Bochni przy ul. Kraszewskiego 9.

Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z drugiej połowy XIX w. wpisanym do ewidencji zabytków pod poz. 116. Pow. użytkowa 114,47 m2, pow. całkowita 219,38 m2 i kubatura 607,90 m3.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście” działka leży w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków i znajduje się na terenie zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne, w tym obiekty usług i handlu, obiekty gastronomii, obiekty instytucji finansowych i bankowych, obiektów usług biurowych i administracji, biura projektowe i badawczo – rozwojowe.

Przetarg odbędzie się 15 lutego w budynku Urzędu Miasta Bochnia, przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 , pok. Nr 100, o godz. 11:00.

Cena wywoławcza – 349 000 zł, wadium 35 000 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w takim terminie, aby najpóźniej 11 lutego wpłata znajdowała się na rachunku bankowym miasta. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy powoduje przepadek wadium.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Bochnia, stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/umbochnia

Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale GMiR Urzędu Miasta, pok. Nr 116, tel. 14 61 49 142, fax 14 611 83 99.