Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Published at: 2012-04-15 14:43:40 przez system

MOPS - na co przeznaczył pieniądze?

W czasie marcowej sesji Rady Miasta kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni Norbert Paprota przedstawił raport z działalności ośrodka w 2011 r. Co obejmowało działalność ośrodka i na jakie cele przeznaczono dostępne środki?

W 2011 r. budżet MOPS-u wyniósł 10.444.280zł. Pieniądze te w prawie 70 % stanowiły środki przyznane na realizację zadań zleconych, niespełna 25 % to środki własne, a pozostała kwota pochodziła z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji. Pieniądze, którymi dysponował MOPS, przeznaczone były na udzielanie różnorodnej pomocy osobom bądź rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. I tak w ramach pomocy społecznej ośrodek przyznał łączną kwotę 1175867 zł, która przeznaczona została na zasiłki celowe, okresowe i stałe, dożywianie dzieci i dorosłych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Najczęstszymi powodami przyznania pomocy były: choroba (22%), niepełnosprawność (19%) oraz ubóstwo (18%) i bezrobocie (14,5%), jednym z najrzadziej występujących - alkoholizm - 4%. Jak wyjaśniał kierownik MOPS-u, obala to mit, że z pomocy społecznej korzystają przede wszystkim ludzie, których bieda dotknęła z ich własnej winy, a środowiska biedy są związane z patologiami.

Jak wynika z raportu, w ciągu ostatnich 10 lat o 25 % zmniejszyła się liczba dzieci dożywianych w szkołach. Nie świadczy to jednak tylko o wzroście zamożności lokalnego społeczeństwa, ale przede wszystkim jest wynikiem niżu demograficznego. Na mniej więcej stałym poziomie utrzymuje się natomiast liczba osób korzystających z usług opiekuńczych. Ilość godzin świadczonych usług opiekuńczych jest zależna od potrzeb podopiecznego oraz możliwości Ośrodka. Z przyczyn organizacyjnych (15 opiekunek na 75 podopiecznych) nie zawsze udaje się w wystarczającym stopniu spełnić oczekiwania klientów dotyczące zakresu i ilości usług. Praca opiekunek należy do bardzo trudnych zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Klienci korzystający z pomocy w postaci usług opiekuńczych to osoby niepełnosprawne, starsze i schorowane, mające swoje przyzwyczajenia i wymagania – jak możemy przeczytać w raporcie. Część usług opiekuńczych realizowana jest odpłatnie, a wysokość dochodów gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze systematycznie rośnie: w 2005 r. wyniosła ona ok. 32 tys. zł, a w ubiegłym roku już 92 tys. zł. Odpłatność ta nie uderza jednak w najuboższych, ponieważ stawki są zróżnicowane w zależności od dochodu osób pomoc otrzymujących. Przewidziano również całkowite lub okresowe zwolnienia z opłat osób, które są w szczególnie ciężkiej sytuacji materialnej.

W ubiegłym roku MOPS uczestniczył również w niesieniu pomocy osobom poszkodowanym podczas powodzi w 2010 r. Pomoc ta polegała na wypłacie zasiłków. Było ich w sumie 183 na łączną kwotę nieco ponad 1 mln. zł. W ramach swoich zadań MOPS prowadzi również Dom Pomocy Społecznej, prowadził działania w ramach szeroko rozumianej pracy socjalnej, udzielał konsultacji w Miejskim Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy, wypłacał rozmaite świadczenia m.in.: rodzinne (na łączną kwotę 1.846.636 zł.), becikowe (350.000,00 zł.), zasiłki pielęgnacyjne (kwota 1.350.225,00 zł), oraz organizował bądź też włączył się we współorganizację różnych projektów i akcji charytatywnych. Warto wspomnieć tutaj o współpracy z ogólnopolską akcją Szlachetna Paczka organizowaną przez Stowarzyszenie Wiosna założone przez ks. Jacka Stryczka.

Radni w swych opiniach wysoko ocenili przedstawiony raport.