Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-02-16 15:03:10 przez system

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Miasto Bochnia ogłosiło nabór do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

Do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie miasta.

Miasto prowadzi aktualnie 6 publicznych przedszkoli:

1) Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni ul. gen. T. Jakubowskiego 12;
2) Miejskie Przedszkole nr 2 w Bochni ul. Legionów Polskich 8 (z oddziałami integracyjnymi, do których przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);
3) Miejskie Przedszkole nr 3 w Bochni ul. Kącik 7;
4) Miejskie Przedszkole nr 4 w Bochni pl. gen L. Okulickiego 2;
5) Miejskie Przedszkole nr 5 w Bochni ul. Kolejowa 10;
6) Miejskie Przedszkole nr 6 w Bochni ul. Murowianka 28,

a ponadto w następujących szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bochni ul. Biała 2;
2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni ul. Oracka 6;
3) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Barbary w Bochni ul. Konfederatów Barskich 27;
4) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Matejki w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 71;
5) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni, ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 12.

Z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą korzystać dzieci w każdym wieku, nie tylko dzieci podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego. Obecnie do tych oddziałów uczęszczają dzieci 4, 5 i 6 letnie. Dzieci uczęszczające do tych oddziałów mogą nieodpłatnie korzystać ze świetlicy oraz odpłatnego wyżywienia w stołówce szkolnej. Zajęcia dydaktyczne oraz świetlicowe odbywają się w wydzielonych salach.

Aby zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego dla wszystkich chętnych dzieci w mieście Bochnia planuje się zwiększenie liczby oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Bochni przy ul. Orackiej 6.

W przypadku zapisu większej liczby dzieci młodszych i utworzenia grup wiekowych dla tych dzieci, w celu zapewnienia jak najlepszej opieki, oddziały przedszkolne, zarówno w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 jak również w każdej innej publicznej szkole podstawowej w mieście Bochnia, zostaną dostosowane do potrzeb dzieci młodszych m.in. czas pracy oddziału oraz opieka powyżej 5 godzin bez przechodzenia do świetlicy, jednakże pobyt takiego dziecka będzie związany z odpłatnością.

Mając na uwadze fakt, iż to przedszkole jest miejscem bardziej przystosowanym dla dzieci młodszych, aby powstało więcej nowych miejsc dla 3-latków, władze miasta zachęcają rodziców dzieci 5- i 6-letnich do zapisywania swoich pociech do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, po zapoznaniu się z ofertą szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych.

Nabór na rok szkolny 2017/2018 do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w formie pisemnej i uwzględnia obowiązujące przepisy prawne tj.:

1) prawo dzieci w wieku 3-5 lat do korzystania z wychowania przedszkolnego,
2) obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6–letnie.

Terminy

W pierwszej kolejności rodzice dzieci obecnie uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w terminie od 21 do 28 lutego 2017 r. i dzieci te nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

Natomiast rodzice dzieci, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają wnioski o przyjęcie dziecka w terminie od dnia 1 marca do 17 marca 2017 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe terminy kolejnych czynności rekrutacyjnych zostały określone w załączniku do Zarządzenia nr 49/17 burmistrza Bochnii z 14 lutego 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia.

Kryteria rekrutacji

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tj.: wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci w rodzinie), niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie i objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te dla bocheńskich publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych są zawarte w uchwale Rady Miasta Bochnia z 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w poszczególnych przedszkolach lub szkołach.