Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-12-31 13:59:51 przez system

Od nowego roku darmowe porady prawne

W Starostwie Powiatowym w Bochni podpisano umowy z adwokatami i radcami prawnymi, którzy od nowego roku będą świadczyć usługi darmowych porad prawnych.

Od 1 stycznia 2016 roku na terenie powiatu bocheńskiego rozpocznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Umowy zostały podpisane z 8 radcami prawnymi oraz adwokatami, którzy będą doradzać mieszkańcom w dwóch lokalizacjach: Starostwie Powiatowym w Bochni oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W przypadku punktów zlokalizowanych na terenie Gminy Lipnica Murowana i Drwinia umowy zostały podpisane ze Stowarzyszeniem „Rodzina Kolpinga” w Bochni.

Darmowe porady prawne będą udzielane w 4 punktach zlokalizowanych na terenie powiatu bocheńskiego w następujących miejscach:

1) Starostwo Powiatowe w Bochni (ul. Kazimierza wielkiego 31, pok. Nr 4)
godziny pracy: poniedziałek: 13:00 – 17:00, wtorek-piątek: 9:00 - 13:00
porad będzie udzielał: radca prawny

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni (ul. E. Windakiewicza 9/5, pok. Nr 10)
godziny pracy: poniedziałek: 9:00 – 13:00, wtorek-piątek: 9:00 - 13:00
porad będzie udzielał: adwokat

3) Urząd Gminy Drwinia (Drwinia 57, pok. Nr 5 oraz pok. Nr 1 (dla osób niepełnosprawnych lub z ograniczoną możliwością poruszania się)
godziny pracy: poniedziałek: 13:00 – 17:00, wtorek-piątek: 12:00 - 16:00
punkt ten prowadzić będzie: Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga w Bochni", 32-700 Bochnia, ul. Wyspiańskiego 25porad będzie udzielał: radca prawny lub inna osoba*

4) Urząd Gminy Lipnica Murowana (Lipnica Murowana 19, pok. Nr 2)
godziny pracy: poniedziałek: 9:00 – 13:00, wtorek-piątek: 11:30 - 15:30
punkt ten prowadzić będzie: Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga w Bochni", 32-700 Bochnia, ul. Wyspiańskiego 25
porad będzie udzielał: radca prawny lub inna osoba*

*osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej tj. osoba, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Przypomnijmy:
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub która nie ukończyła 26 lat. Ponadto osobie która ukończyła 65 lat, lub która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Więcej informacji na stronie www.poradyprawne.powiatbochenski.pl lub www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl