Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-01-14 11:32:15 przez system

Powiat ma sekretarza

W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko sekretarza powiatu bocheńskiego została wybrana Anna Wojakiewicz.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wiedzą teoretyczną i znajomością zagadnień wykonywanych na wskazanym stanowisku. Komisja Rekrutacyjna wskazała wyżej wymienioną osobę do objęcia stanowiska sekretarza, biorąc pod uwagę predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań.

Pani Anna Wojakiewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja Publiczna, obecnie jest studentką studiów podyplomowych w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego na kierunku Prawo Pracy i Prawo Ubezpieczeń Społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada 12 letni staż pracy w administracji.

Do zakresu czynności na stanowisku sekretarza należeć będzie m.in.
- czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych przez starostwo zadań,
- koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących strukturę i zasady działania starostwa i jego komórek,
- nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń zarządu,
- koordynowanie prac dotyczących przygotowywania pod obrady rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez zarząd,
- nadzór bezpośredni nad pracą m.in. wydziału organizacyjnego, wydziału obsługi zarządu i rady oraz zespołu ds. obsługi prawnej.

Do konkursu zgłosiło się 11 kandydatów, ostatecznie po spełnieniu wymogów formalnych do kolejnego etapu zaproszono 7 kandydatów.