Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-10-09 18:14:35 przez system

Powiat otrzymał dofinansowanie na strefę

<html />

Powiat Bocheński otrzymał blisko 3 mln zł dofinansowania na złożony w czerwcu projekt „Utworzenie Powiatowej Społecznej Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni (PSSAG)”. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 4 miliony zł.

Projekt stanowi realizację polityki w zakresie wzmocnienia konkurencyjności gospodarki Powiatu Bocheńskiego. Jednym z celów Strategii Powiatu jest: „Tworzenie stref aktywności gospodarczej na terenie Powiatu Bocheńskiego” poprzez tworzenie zwartych kompleksów inwestycyjnych z dostępną infrastrukturą techniczną.

- Głównym celem projektu jest aktywizacja lokalnego rynku pracy przy równoczesnym wspieraniu osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną i udostępnienie ich przedsiębiorcom pod działalność produkcyjną, w tym zakładom z infrastrukturą przystosowaną do zatrudnienia osób niepełnosprawnych – wyjaśnia Jacek Pająk, starosta bocheński.
Powiatowa Strefa Aktywności Gospodarczej powstanie w rejonie ul. Partyzantów/Na Kąty o łącznej powierzchni ponad 5 ha. Projekt będzie realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w partnerstwie z miastem Bochnia i obejmuje swym zakresem budowę drogi gminnej, stanowiącej drogę dojazdową do PSSAG, budowę drogi wewnętrznej wraz z parkingami i chodnikami, uzbrojenie strefy w infrastrukturę techniczną oraz ogrodzenie terenu.

Po skończeniu prac obszar zostanie udostępniony na działalność produkcyjną inwestorom działającym w obszarze przemysłu i usług (z wykluczeniem inwestycji turystycznych i mieszkaniowych, a także obiektów handlowych rozumianych jako obiekty stanowiące całość techniczno-użytkową, przeznaczone do sprzedaży detalicznej towarów). Realizacja inwestycji będzie obejmować ogół podmiotów zlokalizowanych na terenie strefy i zapewni potencjalny dostęp i korzyści z wytworzonych produktów wszystkim podmiotom w strefie. PSSAG umożliwi również pozyskanie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, dzięki możliwości koncentracji na jej terenie zakładów pracy mających infrastrukturę do tego przystosowaną.

Długofalowym oddziaływaniem projektu będzie zwiększenie ilości funkcjonujących firm na terenie powiatu bocheńskiego oraz zwiększenie konkurencyjności firm ulokowanych na terenach sąsiadujących z obszarem PSSAG. Efektem projektu będzie również wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego Powiatu Bocheńskiego, poprawa warunków, standardów i jakości życia mieszkańców powiatu. Stworzenie strefy aktywności gospodarczej, która przyciągnie nowe inwestycje gospodarcze będzie stanowiła także istotny bodziec dla stymulowania aktywności gospodarczej mieszkańców powiatu.

Projekt dofinansowany został w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
Całkowity koszt inwestycji: 4 063 969,20 zł.

Dofinansowanie: 2 733 524 zł
Wkład własny: 1 330 444 zł, w tym: powiat bocheński: 1 107 501 zł i miasto Bochnia: 222 942 zł