Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-10-18 16:41:32 przez system

Powiat zawarł porozumienie z uniwersytetem

<html />

Starosta bocheński Jacek Pająk i rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Michał Śliwa podpisali porozumienie, którego intencją jest współpraca powiatu bocheńskiego i jego jednostek organizacyjnych z kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami UP.

Dzięki porozumieniu Uniwersytet Pedagogiczny obejmie szkoły ponadgimnazjalne, podległe powiatowi, patronatem naukowym i zobowiązuje się do nadania wybranym spośród nich statusu „szkół ćwiczeń” oraz będzie organizował w nich przedsięwzięcia edukacyjne. Będzie również inspirował i wdrażał innowacje i eksperymenty edukacyjne, promował naukę i edukację wśród mieszkańców powiatu, m.in. poprzez realizacje idei kształcenia ustawicznego oraz udostępni wyniki badan naukowych, prowadzonych przez jego pracowników naukowo-dydaktycznych w szkołach powiatu.

Porozumienie otwiera drogę do podpisywania konkretnych umów pomiędzy szkołami powiatu a uczelnią. Umów obustronnie korzystnych, gdyż otwierających naszym szkołom dostęp do zasobów naukowych i ludzkich największej w Małopolsce uczelni, przygotowującej kadry pedagogiczne. Uniwersytet Pedagogiczny zyskuje zaś szersze pole działania do prowadzenia swych badań naukowych – wyjaśnia starosta bocheński Jacek Pająk.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony i nie generuje skutków finansowych dla żadnej ze stron.