Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-12-20 21:45:51 przez system

Projekt PCPR-warsztaty dla niepełnosprawnych

Szansa na rozwój to tytuł i zamierzenie projektu realizowanego w 2017 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla 70 osób z niepełnosprawnościami, doświadczających kryzysów psychicznych lub wychowanków pieczy zastępczej. Planowana realizacja projektu obejmuje okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r.

W tym czasie osoby potrzebujące mogą więcej korzystać z pomocy, żeby zadbać o własne umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania. Mogą uzyskać fachowe wsparcie w celu odbudowania i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. W zamyśle pracy PCPR w Bochni jest zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego wśród mieszkańców Powiatu. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i uzyskał dofinansowanie w drodze konkursu. Przewidywana wartość finansowa projektu to 1 mln złotych.

Osoby korzystające z usług PCPR mogły w roku 2017 wziąć udział w 277 godzinach warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych. Były to warsztaty inspiracji, o zmianie, umiejętności planowania i podejmowania decyzji, interaktywnej edukacji prawnej, wyjście do kręgielni, wyjście na koncert muzyki klasycznej, trzymiesięczny trening na pływalni, warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej z wykorzystaniem gry planszowej Chłopska Szkoła Biznesu, warsztaty z savoir-vivre, nt. stereotypów i uprzedzeń dotyczących niepełnosprawności, animowane gry i zabawy grupowe, warsztaty nt. pasji i zainteresowań, nt. autoprezentacji w sferze relacji zawodowych, trening umiejętności przystosowania, zdolności komunikacyjnych, otwartości, pewności siebie, zdolności radzenia sobie w nowych sytuacjach i w obcym środowisku, zajęcia informacyjne, warsztaty nt. skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów w grupie i wyrażania swoich opinii, wykład i warsztat nt. radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych, warsztat nt. efektywnego planowania i zarządzania czasem, zajęcia usprawniające psychoruchowo, trening funkcji poznawczych, tj. skupiania uwagi, pamięci, orientacji oraz funkcji językowych i przestrzennych, warsztaty nt. efektywnej komunikacji w rodzinie, gry i zabawy integracyjne, trening antystresowy, zajęcia nt. tradycji lokalnych, ich kultywowania, folkloru, zwiedzanie miejsc atrakcyjnych turystycznie, funkcjonowania społeczności lokalnej, zajęcia kulturalno-oświatowe.

Zrealizowany program warsztatów wspierał uczestników w nabywaniu i przywracaniu kompetencji społecznych i osobistych, wiedzy, umiejętności, zaradności, samodzielności i aktywności.

Jeden pracownik socjalny w PCPR świadczył pracę socjalną dla 63 klientów. W szczególności było to indywidualne i grupowe poradnictwo, udzielanie informacji, rozmowy wspierające, działania motywujące uczestników do podejmowania zmian w życiu, budowanie więzi, wyjaśnianie praw i obowiązków, pogłębianie i aktualizacja diagnozy potrzeb, planowanie różnorodnych, aktywnych form wsparcia, prowadzenie dokumentacji. Pracownik socjalny uczestniczył w pracach Zespołu Specjalistów badających potrzeby i potencjał uczestników projektu oraz opracowywał programy warsztatów i treningów grupowych z pogłębieniem wiedzy z psychologii ogólnej i rozwojowej pod kątem aktualnych, zidentyfikowanych potrzeb i potencjałów uczestników. Praca socjalna skupiała się na dążeniu do rozwiązania problemów klientów i na dokonaniu istotnej zmiany w środowisku osób uczestniczących w projekcie.

Nabywanie kompetencji osobistych przez osoby korzystające z pomocy PCPR jest procesem rozłożonym w czasie, składającym się z wielokrotnie powtarzających się cykli. Aby ten proces zachodził, musi zachodzić również eksperymentowanie z nowymi umiejętnościami w sytuacjach rzeczywistych. To oznacza, że pojedyncze warsztaty nie gwarantują w wystarczającym stopniu wykształcenia nowych kompetencji, jedynie inicjują ten proces, pozwalając uczestnikom zrozumieć znaczenie nabywanej kompetencji, doświadczyć jej i przećwiczyć ją w sztucznych, laboratoryjnych warunkach. Klienci nadal we współpracy z pracownikiem socjalnym omawiają trudności i podejmują dalsze próby zmian życiowych.

Stać w miejscu czy podążać własną drogą? PCPR w Bochni pomaga znaleźć odpowiedź i stwarza okazje do korzystania z profesjonalnego wsparcia. Kontakt w dni robocze od godz. 8-ej do 15-ej w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, ul. E. Windakiewicza 9/5, 32-700 Bochnia, tel. (14) 611-97-40, kom. 793-832-334, e-mail: pcpr@powiat.bochnia.pl

Info: Katarzyna Kępa- Hamuda

Starostwo Powiatowe w Bochni